TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Kristina greidde det igjen

I siste omgang i kulestøtkonkurransen under Ungdoms-NM i friidrett innandørs, slo Kristina Thunem (15) til med eit rekordstøt på 11.97 og sikra seg med det gullet i 16-årsklassa - ein centimeter føre argaste konkurrenten! 

Dermed kopierte friidrettstalentet frå Tunheim bragda frå UM utandørs i haust, då dette biletet vart teke - men i papiravisa torsdag lovar vi både nytt bilete og prat med den ferske noregsmeisteren.

Ti måtte punge ut på Eidså

UP hadde onsdag ettermiddag fartskontroll i 50-sona på fv 61 på Eidså. Høgste målte fart var 70 km/t. I alt ti bilførar fekk utskrive forenkla forelegg under kontrollen, les vi politiloggen.

Vanskar med ferja
Årvik - Koparnes onsdag kveld

Bilar som skulle med ferja frå Årvik kl 18.45 onsdag ettermiddag, måtte etter ei ventetid rygge på land att og ta ferja frå Larsnes. Årsaka var tekniske vanskar om bord i "Frafjord". 

På ferja kunne dei då vi snakka med dei 18.20 ikkje seie noo sikkert om kor lenge det ville gå før ferja var i drift igjen. Vi kan såleis berre vise til Norled sine nettsider der det vil bli lagt ut meldingar. SISTE: Norled melder kl 20.23 om normal drift i sambandet.

Kreativ samarbeidsinvitt
bergar truleg ambulansen

På styremøtet i Ambulanse Midt-Norge HF i Stjørdal torsdag uttalte styreleiar Petter Bjørdal i følgje smp.no at han trykkjer utspelet frå Vanylven til sitt bryst. Utspelet, som omhandlar samordning mellom dagambulanse og anna medisinsk omsorg, kan berge dag-ambulansen. Styret har no vedteke å få dette forslaget utgreidd - og er i utgangspunktet svært positive til det skisserte samarbeidet.

Vår i Vanylven

Det blømer i hagane, tjelden er komen (her er dei vi har rettutanfor redaksjonen vår no i dag) - vi ser bilete av flokkar av sporv på facebooksidene våre - og torsdag toppa målestasjonen på Fiskå temperaturlista for heile kongeriket med 12 grader. Og vi er framleis berre i slutten av februar.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495
Ampert om ambulanse
I eit møte torsdag orienterte Ambulanse Midt-Norge om at ein frå nyttår likevel vil setje i verk vedtaket frå 27. februar om å ta bort dagbilen i ambulansetenesta i Vanylven. Dette møter sterk kritikk frå kommune- og helseleiing i Vanylven, som mellom anna meiner dei har vorte lova å sjå nærare på ei praktisk samarbeidsløysing.I styremøte i Ambulanse Midt-Norge i februar vart det ut frå eit underskot på 25 millionar kroner i ambulansedrifta for dei tre fylka bestemt å ta bort mellom anna ambulanse nummer to i Vanylven, som vert driven på dagtid frå 08 til 16 alle kvardagar. Etter å ha fått til eit møte med styreleiar Petter Bjørdal, der Vanylven skisserte ei løysing med at tilsette i ambulansetenesta kan kombinere ledig kapasitet i ambulansearbeidet med å vere i jobb i omsorgstenesta i kommunen, vart saka utsett. Smertar minst
Torsdag kom så ambulanseleiinga på besøk med den overraskande meldinga for Vanylven at vedtaket likevel vil trå i kraft frå nyttår. Dette vert grunna i dårleg kapasitetsutnytting og at ein i arbeidet med innsparingar finn at det gir minst konsekvensar. Administrerande direktør i Ambulanse Midt-Norge, Håkon Gammelsæter, viste til at ein må sjå Søre Sunnmøre under eitt.
– Tala vi har arbeidd ut viser at det å ta bort dagambulansen i Vanylven vil vere det som ut frå ei samla analyse for korleis ein skal bruke ressursane i området, vil vere det som gjer minst skade, sa Gammelsæter. Akseptabelt
I lag med logistikksjef Jon-Ola Wattø, la han fram tal som viser at sannsynet for det ein kallar samtidigheitskonfliktar i Vanylven, det vil seie at to ambulansar får akuttoppdrag samstundes, er svært liten.
– Då har ein også dekning gjennom luftambulansar frå både Førde, Florø og Ålesund. I Trondheim har ein tre bilar, ein meir enn i Vanylven, og samtidigheitskonfliktar er daglegdags. Vi må gjere det beste ut av midlane vi har til rådvelde, og eg ber om forståing for at vi har vurdert dette så grundig som muleg, sa Gammelsæter. Set liv og helse i fare
I det han etterkvart gav karakteristikken eit oppheta møte, fekk dette sterk kritikk frå kommune- og helseleiing i Vanylven. Ordførar Jan Helgøy trekte fram at dette er nok ein negativ faktor for Vanylven.
– I eit så rikt land som vårt er det underleg at økonomiske rammer skal vere avgjerande for liv og helse. Og at de berre kjem her og legg fram vedtaket er ikkje det vi til vanleg kallar dialog. Om vi som politikarar berre skal akseptere det, har vi svikta vårt ansvar. Dette møter vi gong på gong, med bussruter som vert tekne frå oss og funksjonar som verte tekne bort. At tryggleiken ved å bu i kommunen vert dårlegare, gjer det ikkje lettare å bu her, sa Helgøy. Kritiserte samarbeidsvilje
Det som særleg vart kritisert, var at ambulanseleiinga no la dette på bordet utan at det har vore meir kontakt sidan februar.
– Då vart vi av styreleiar Bjørdal lova samarbeid om ei løysing han sa han trykte til sitt bryst og som vi hadde ein idé om korleis kunne gjerast. Eg har teke fleire telefonar, men ikkje høyrt noko før no, då konklusjonen er gjort. Eg er svært forundra. Her har ein hatt ei flott muligheit til å prøve ut noko nytt, som kunne vore ein modell på landsbasis for utkantkommunar, og så kjem ein med dette, sa kommunalsjef Arnhild Nordaune. Gir ikkje opp løysing
Konstituert rådmann Andreas Nørve peikte på at om ein skal rekne slik det vart lagt fram i føretaket sitt datagrunnlag, kunne ein like godt også ha felles brannvern med Ulstein.
– Sannsynet for at eit hus skal brenne ned vil ikkje ha så høg prosent, sa Nørve.
Han ville gjerne ha tala på bordet for den faktiske kostnaden ved dagambulansen for å sjå litt meir på om det kan finnast ei løysing, sjølv om fristen no er svært kort. Vi kjem med meir om saka i papirutgåva.
20.11.14 16:33
Hamna på kvar si side av vegen
Ingen av dei totalt tre personane i dei to bilane vart skadde under kollisjonen på riksvegen mellom Eidså og Fiskå onsdag kveld.Uhellet skjedde nær den nørdste av dei to store rasteplassane på denne vegen. Bilane har vore i hop, men har etter kollisjonen begge enda utanfor vegen. Både redningsetat, ambulanse og etter kvart politi kom til etter uhellet, som vart meldt inn til politiet om lag kvart på sju onsdag kveld. Etter sjekk av lege vart det slått fast at folk i bilane hadde kome frå det utan skade, får vi opplyst hos politiet.
06.11.14 09:28
Bil av vegen i Syvde søndag kveld
Både ambulanse og redningsbilar rykte ut etter melding om at ein bil hadde køyrt av vegen mellom Skår og Sætre i Syvde kring klokka 20.30 søndagskvelden. Til all lukke såg det ut til at det hadde gått bra.Føraren av bilen vart, etter det politiet opplyser, for sikkerheits skuld teken med til lækjar for sjekk, men det såg ut til at vedkomande hadde kome uskadd frå hendinga. Bilen hadde heller ikkje fått store skader, etter det ein kunne sjå i mørket. Den stod i grøfta på oppsida av vegen. Det var svært dårleg ver då ulukka skjedde, men politiet seier dei ikkje veit om dette var årsaka til uhellet. Så langt vi kjenner til, var bilføraren åleine i bilen.
26.10.14 21:37
Rett over fjorden
Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal gjorde onsdag samrøystes vedtak om at ferja frå Lauvstad i framtida ikkje bør gå til Volda, men tvers over fjorden til Egset/Mork. Og dette bør skje relativt rask.Saka har vore til høyring i fleire kommunar og det var altså desse høyringssvara som var til behandling. Administrasjonen hadde innstilt på eit vedtak om at ferja inntil vidare burde gå som no. Men eit samrøystes utval valde å slutte seg til dette framlegget frå Petter Bjørdal (A) frå Ørsta: Samferdselsutvalet ber om at ferjesambandet Volda-Lauvstad vert flytta til Mork/Eikrem-Lauvsstad. Planarbeidet må startast opp slik at det nye sambandet kan vere i drift tidleg neste kontraktsperiode som startar i 2023. Saka blir behandla i samband med investeringsprogrammet. Meir i papiravisa.
23.10.14 12:53
Spør Sanner om arbeidsgjevaravgifta
Stortingsrepresentant Else-May Botten(A) frå Møre og Romsdal har varsla eit spørsmål til kommunal- og regionalministeren om kvifor beløp tilsvarande reduksjon i arbeidsgjevaravgifta er trekt frå overføringane til Vanylven og to andre kommunar, medan andre får behalde den.Som kjent vart dei kommunestyremøtet måndag fatta eit samrøystes vedtak om denne saka og dei ulike politikarane vart oppmoda til å ta saka opp med sine folk høgare oppe i systemet. Vi har no fått stadfesta at saka har vore opp i sentralstyret i Arbeidarpartiet, og partiet si næringspolitiske talskvinne, Else May Botten, vil gjennom eit spørsmål i spørjetimen reise saka overfor kommunalminister Jan Tore Sanner. Vi kjenner ikkje ordlyden i spørsmålet, men vil kome tilbake med oppdatering så snart vi veit det.
23.10.14 12:22
Kokevarsel i Syvde
Uvisse kring vass-kvaliteten gjer at Syvde vassverk i ein periode har funne det riktig å be abonnentar som vil vere heilt trygge om å koke drikkevatnet.– Vi har til vanleg eit svært godt vatn, men vanskane oppstår når det ei tid har vore tørt og så kjem mykje regn. Då vert vatnet lett grumsete og i ei prøve 6. oktober viste spor av koliforme bakteriar. Det utløyser eigentleg ikkje kokevarsel, slik som ved funn av E-coli. Vi har likevel funne det rett når vi ikkje har full kontroll på kvaliteten å varsle at dei som vil vere 100 % sikre må koke vatnet, seier Ivar Arnesen i vass-styret. Han fortel at problema vert forsterka av at vassforbruket i år har vore ekstra høgt på grunn av lekkasjar på leidningsnettet, noko det har vore lagt ned mykje arbeid i å finne og utbetre. Det ligg også føre planar om å bygge eit lager med reinsa vatn, slik at dette kan sendast ut på nettet ved regnskyll, til inntaksvatnet har klarna. – Eg vil likevel understreke at vi på det jamne har svært godt vatn. Vi driv dessutan aktiv måling av kvaliteten også ute hos brukarar på nettet. Funna som no vart gjorde er eigentleg ikkje annleis enn om folk drikk av ein fjellbekk, men for å vere på den sikre sida kan det vere lurt for særleg utsette grupper å koke vatnet til prøvene viser at vatnet er heilt reint att.
17.10.14 14:13
Svært glatte vegparti fleire dagar
Både onsdag, torsdag og fredag morgon var det rapportert om fleire glatte parti på vegane i Vanylven. Men så langt vi har kunna sjekka, var det ikkje strødd på nokon av dei aktuelle stadane.Biletet vårt er teke mellom den store rasteplassen og steinbrotet på fylkevegen mellom Fiskå og Eidså. Her var det det ishinne på asfaltet og bilen glei godt då vi bremsetesta kring klokka 10.00 fredag. Men det er og mange stader der sola ikkje når i, har det vore glatt siste dagane. Farleg ikkje minst fordi dei aller fleste framleis køyrer med sommardekk og dei glatte partia kan kome uventa. Ein syklist fortel til oss at ho velta på den glatte vegen om lag der vi har teke biletet, og då ho skulle reise seg å gå etter velten, var det nesten vanskeleg å fote seg i vegbana. Dette var onsdag føremiddag. Har strødd – Vi har vore ute og strødd både onsdag og fredag, men nok litt lengre ut på dagen enn då de var på staden, seier diftsleiar Jan Øystein Holsvik i Mesta. Han seier dei sjekkar vegane tidleg om morgonen, men det har synt seg at dei også har blitt lurt ved at det blir glattare lenger utpå morgonen. – Vi prøver å følgje med så godt vi kan. Men det er ei lur tid og folk må vere varsame, seier Holsvik.
17.10.14 10:26
Lokalbasert flåtedåp i Brudevika
Marine Harvest gjekk ikkje over sjøen etter vatn, då dei skulle velje gudmor til den nye arbeidsflåten sin. I staden for selskapstoppar frå Bergen, valde ein ved dette høvet Hildegunn Brudevik til å foreta den formelle dåpen av flåten. Ungjenta er vaksen opp som nær nabo til lokaliteten. Ho har alt i fleire år stundvis arbeidd som hjelpar, ferievikar og lærling ved anlegget og tar no utdanning i Bodø innafor oppdrettsfaget.
– Vi har nokre eineståande naboar til lokaliteten, som vi har hatt eit godt samarbeid med heile vegen, og mor til Hildegunn var også til dømes her i går kveld og pynta festbordet. Dei har dessutan produsert nokre av dei beste ferievikarane vi har. At vi valde Hildegunn til gudmor og kalla flåten Brudevik, er difor også litt for å vise at vi set pris på dei, sa driftssjef Arne Stranden under samkoma etter dåpen. Hildegunn Brudevik sjølv gav ros utan atterhald til dei tilsette på anlegget og fortalte kor kjekt det var å jobbe der. Men beskjeden ho fekk om å vere gudmor under sommarjobbinga tidlegare i år, tok ho først som ein spøk.
– Det var ikkje før han gut sjølv her (Arne Stranden) sa det til meg at eg skjønte det var alvor, og det var ikkje før andre sa til meg: Hårre det, kor heldige du er”, at eg skjønte kor stort det var, sa ho.  Den nye arbeidsflåten til rundt tolv millionar kroner er nesten identisk med den som i august vart døypt på Beitveit. Det vart gitt mykje ros til resultatet av ein byggeprosess der dei tilsette i Brudevika har fått vore aktivt med å verke inn på utforminga. Ikkje berre er den nye flåten meir romsleg og funksjonell, men med legging av fiberkablar til kvar merd, kan ein via TV-skjermar følgje betre med og styre fôringa av fisken med tanke på optimalt resultat når det gjeld bruk av fôret og vekst på fisken. Ole Magne Kvalsvik
09.10.14 15:52
Pågripen etter skadeverk
Ein ungdom vart på dagen onsdag pågripen på  etter å ha gjort skadeverk og knust ei rute i døra inn til Spar-butikken i sentrum av Åheim. Saka bir etterforska vidare av Vanylven lensmannskontor. Fjordenes Tidende skriv på si netteide at politiet til dei har opplyst at vedkomande ikkje var lokal.
08.10.14 20:20
ÅVK gjorde jobben
Åram/VanKam vann laurdag 1-0 over Hovdebygda. I ein sjansefattig og jamspelt kamp i sterk kuling på Eidsåvoll, sette Sondre Hasund inn det avgjerande målet fem minutt før slutt. Heimelaget passerte med det Hovdebygda og inntok fjerdeplasen på tabellen i 5. divisjon.
04.10.14 17:17
Nordstranda på Nærnett
Er Rovdestranda korbygda i Vanylven, må Nordstranda kunne kallast dugnadsbygda. Dette er det laga artikkel og videoreportasje om på Voldastudentane si nettside Nærnett.
03.10.14 10:55
Ferja-vanskar tysdag
Tysdag morgon melder Norled at ferja i rute 01 - altså den som går Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya - er innstilt inntil vidare grunna tekniske vanskar. Reisande kan sjekke situasjonen på Norled sine nettsider her. Frå kl 10.20 vert det meldt om normal drift i sambandet att.
23.09.14 08:57
Gjekk laus på inventar
Ein mann i 20-åra vert meld til politiet etter å ha gått laus på inventaret inne på NAV-kontoret på Fiskå, opplyser regionlensmann Tormod Hvattum til Synste Møre. Mannen var borte då politiet, som vart tilkalla, kom til staden. Saka blir følgt opp av Vanylven lensmannskontor.
18.09.14 13:03
Siger og tap for vanylvingane
ÅVK reiste seg etter tapet mot Vartdal og slo Åmdal 2-5 onsdagskvelden. Men på River Plate vart Åheim tre mål for lette mot Larsnes/Gursken2.Kampfakta
5. divisjon Sunnmøre
Åmdal – ÅVK 2-5 (1-1)
Mål ÅVK: Sondre Hasund 2, Sindre Thue 2, Jon André Thue 1
Bane: Legene gras. Kjell Brenne ÅVK spelte ein god 1. omgang og tok leiinga ved Sondre Hasund. Langdistanseraketten frå 35 meter med adresse vinkelen fauk rett inn. Ein sterk kandidat til årets mål, kommenterte Øyvind Myklebust. Spelande trenar i ÅVK har vore ute på grunn av skade, men fekk prøve seg siste ti minutt av kampen.Heimelaget kom sterkare mot slutten av omgangen og på ein situasjon eit pressa ÅVK-forsvar ikkje greidde å klarere, greidde Åmdal å utlikne. Åmdal var freidige nok til å ta leiinga 2-1 straks etter pause før ÅVK-arane fekk samle seg. Sindre Thue var tilbake att i ÅVK og lysluggen utlikna til 2-2. Siste halvtimen av kampen var det ÅVK som styrte det meste. Sindre Thue auka til 2-3 og Sondre Hasund la på til 2-4 før Jon Andre Thue fastsette kampresultatet til 2-5. –Eg trur vi snakkar om eit syltynt håp på det teoretiske plan - i praksis er nok opprykkstoget er gått for i år, trur Myklebust. Sidan både Stordal og Hovdebygda tapte, er opprykksdøra framleis ørlite på gløtt for ÅVK. -Om det ikkje blir 4. divisjon neste år, har vi i alle fall lyst å vise at vi er i stand til å slå kven som helst i divisjonen. Desse kampane går på Eidsåvoll, framhevar Myklebust. Stjerner:
Sondre Hasund ***
Anders Bellen **
Fredrik Midtbø * Andre resultat i 17. runden:
Sunnylven – Ørskog 1-3
MSIL – Hasundgot 4-0
Ravn – Hovdebygda 1-0
Stordal – Vartdal 1-3   Kampfakta
6. divisjon avd. 1
Larsnes/Gursken 2 – Åheim 4-1 (1-0)
Bane: River Plate kunstgras
Dommar: Oddbjørn Aam, Åmdal.
Mål Åheim: Christian Thue Ein tafatt førsteomgang der det skjedde lite bortsett frå at Larsnes/Gursken 2 scora og Pål Hellebust i Åheim sitt mål hadde eit par klasseredningar. Heimelaget var hakkert betre.  Etter pause kom Åheim på bana som eit nytt lag og overtok føringa i spelet. Midtstoppar Christian Thue gjennomførste årets lengste raid frå eigen banehalvdel og utlikna for Åheim til 1-1. Men siste ti minutta rakna det for åheimarane. Heimelaget scora to lettkjøpte mål. 3-1. Like før kampslutt ruste keeper Pål, som for øvrig gjorde ein god kamp, nesten heilt ut til sidelina og felte den framstormande spissen. Dommar Oddbjørn Aam var ikkje i tvil om at raudekortet måtte opp. Dermed har Åheim fått utvist keeperen i to kampar på rad sidan Lars Aahjem vart utvist i forrige kamp. Larsnes/Gursken 2 nytta frisparket godt og scora på innlegget. 4-1. Best på Åheim var Henning Sætre på topp. Han var berre ein skugge av seg sjølv i forrige kamp, men bevegeleg og god på River Plate i gårkveld.   Stjerner
Henning Sætre ***
Christian Thue **
Pål Hellebust *    
18.09.14 08:43
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

 

KULTURKALENDAREN

Torsdag 20. november
18.30 Gudsteneste, St. Jetmund
19.30 St.Jetmund seminar, Åheimtun

Fredag 21. november
18.00 Julebord, Lupe, Eidsåtun
18.30 Møte, Åheim misjonshus
20.00 Ope hus, Åheim misjonshus

Laurdag 22. november
11.00 Julemesse, Fredtun
12.00 Kunstutstilling, Ørsta
19.30 Julebord Syvde samf.hus
21.00 Gladansen, Sylte bygdehus

Søndag 23. november
11.00 Møte, Sion Åheim
16.00 Førjulskafe; Sørbrandal

Onsdag 26. november
18.00 Temamøte; Aktivitetssenteret Fiskå

Fredag 28. november
Christmas with Nordic Tenors, Opera Nordfj.

Laurdag 29. desember
12.00 Kunstutstilling, Ørsta
18.30 Iver Kleive, Sande kyrkje
20.00 Julebord, Rovde
20.00 Buffet, Nordstranda bygdelag

Onsdag 3. desember
15.00 Julemøte/bord, Pensjonistlaget, Eidsåtun
Bjørn Eidsvåg, Opera Nordfj.

Laurdag 6. desember
12.00 Kunstutstilling, Ørsta
20.00 Julebord, FFUL

Søndag 7. desember
Juleteater, Opera Nordfj.

Laurdag 13. desember
12.00 Kunstutstilling, Ørsta
Sigrid Moldestad m/band, Opera Nordfj.

Laurdag 20. desember
Straum 2014, Gymmen Nordfj.

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER
Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget