resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
BRETTET: Minimumssummen kvinna kunne vinne var vel 370.000, maksimum to millionar. Det enda på vel 810.000. (Skjermdump frå trekninga)
BRETTET: Minimumssummen kvinna kunne vinne var vel 370.000, maksimum to millionar. Det enda på vel 810.000. (Skjermdump frå trekninga)

Vann 810.000 i Extra-trekning

(13.2) Ei kvinne frå Vanylven vart i kveld vel 810.000 kroner rikare då ho blei  såkalla Extra-kandiat under trekninga tysdag kveld melder Norsk Tipping. Trekninga vart sendt på NRK2 klokka 19.00.

Namnet på kvinna er ikkje kjent, men til Norsk Tipping fortel på sine sider at den overraska og glade kvinna fortel at ho aldri har vunne før.

– Gurimalla, er det sant? skal ifølgje tippeselskapet sine nettsider vere førstereaksjon frå kvinna, som etter kvart seier at ho kanskje skal unne seg eit glas vin for å feire.

Som det går fram av biletet, henta frå dagens sending, kunne kvinna med maksimal flaks ha vunne heile to millionar denne gongen. Men 810.000 er ikkje å forakte det heller!

boksalg_stor.jpg
teikning.jpg
Manglar Rovde-aviser
Manglar Rovde-aviser
(01.03) Avisene til Rovde er borte - igjen! Men denne gongen er i alle fall Lauvstad-avisene på plass. OPPDATERING: Avisene er på terminalen i Molde. Vil bli sendt til omdeling på Rovde fredag, lovar Posten.– I Synste Møre er vi ganske oppgitt over situasjonen - og vi har no bestemt at vi vil trykke dobbel sett av aviser slik at vi har ein bunke her som vi kan køyre til Rovde frå redaksjonen. Dette vil vi gjere inntil leverandørane viser at dei greier å få avisene frå Ålesund til Rovde på rett dag. Det blir naturlegvis ei ekstra utgift, menkan rett og slett ikkje akseptere at tingarane våre ikkje får avisene sine som dei har betalt for, seier redaktør Vidar Parr. Av dei ni avisene som har kome ut i 2017, har berre to (avis nr. 2 og avis nr. 8) kome fram til Rovde på "normalt" vis. Anten har dei kome til Fiskå og vi har køyrt dei tilbake til Velsvika der vi har møtt postbodet frå Lauvstad, eller så har dei først kome dagen etter. I dag kom dei ikkje til Fiskå, og vi veit ikkje nøyaktig kva som har skjedd. Vi oppdaterer saka så snart vi veit noko nytt - og vonar avisa skal vere på plass i postkassene i morgon tidleg.
01.03.18 09:20
Då er han komen
Då er han komen
Tjelden er registert både på sanden ved Fiskå-eleva og på Låtre-sanden litt lenger inne. (26.2) Det var i går, søndag 25. februar, at Magna og Knut Fiskaa såg tre fuglar i ikkje langt frå osen til Fiskåeleva. Og Harald Thunem i Låtra kan fortelje oss at tjelden også er på plass der inne. Han kan forresten fortelje at han også såg ei einsleg storspove i dag, noko som han tykkjer vere svært tidleg. Vi har ikkje greidd å fange 2018-utgåva av tjelden i kameralisa enno - så vi får nøye oss med eit arkivbilete frå fjoråret enn så lenge! Vårteiknet er i alle fall på plass!
26.02.18 15:49
Ti fekk forelegg på Eidså
Ti fekk forelegg på Eidså
(23.2) Utrykningspolitiet hadde trafikkontroll i 50-sona gjennom Eidså fredag. Trass i ganske fin køyring av dei fleste, vart det ni forekla forelegg for fart over det lovelege. Ein bilist fekk også forelegg for å nytte handhalden mobiltelefon under køyringa.Vi stod ei stund saman med Julian Vidhammer frå UP, plassert bak postkassestativet der han kunne måle farta på bilar som retning mot Koparnes Den stunda vi stod der, var det  berre lovlydige bilistar som passerte, og ingen vart vinka inn av Vidhammer sin kollega ved Rønnestadbutikken. Vidhammer forklarte oss at ein i tilegg til kontroll på trafikkmessig viktige punkt, var dette også ein test på nytt og betre utstyr UP no har teke i bruk.
23.02.18 14:08
Vann 810.000 i Extra-trekning
Vann 810.000 i Extra-trekning
(13.2) Ei kvinne frå Vanylven vart i kveld vel 810.000 kroner rikare då ho blei  såkalla Extra-kandiat under trekninga tysdag kveld melder Norsk Tipping. Trekninga vart sendt på NRK2 klokka 19.00.Namnet på kvinna er ikkje kjent, men til Norsk Tipping fortel på sine sider at den overraska og glade kvinna fortel at ho aldri har vunne før. – Gurimalla, er det sant? skal ifølgje tippeselskapet sine nettsider vere førstereaksjon frå kvinna, som etter kvart seier at ho kanskje skal unne seg eit glas vin for å feire. Som det går fram av biletet, henta frå dagens sending, kunne kvinna med maksimal flaks ha vunne heile to millionar denne gongen. Men 810.000 er ikkje å forakte det heller!
13.02.18 21:35
Buss av vegen på Nordstranda
Buss av vegen på Nordstranda
(12.2)Ein buss sklei av vegen mellom Fluevågen og Krokvika måndag morgon. Det var ingen passasjerar i bussen då uhellet skjedde og sjåføren kom heller ikkje til skade.Bussen køyrde i retning Åram og det var, for dei lokalkjende, i svingen mellom Sildevika og  Breidemyrane at uhellet skjedde kriing klokka 07.00 måangsmorgonen. Etter det vi får opplyst, møtte bussen ein bil. Vegen er smal og bussen, som la godt ut til høgre, kom utfor asfaltkanten med eit hjul. Det enda med at han seig ned i den djupe grøfta og la seg over på sida. Det var også sleipt og glatt føre på morgonen, utan at vi veit om det også var ein del av forklaringa. 
– Det heile skjedde udramatisk og nærast i «i sakte kino», sa sjåføren til oss då vi var på staden ein times tid etterpå.  Det må hentast kranbil frå Stårheim for å få bussen på vegen att.
12.02.18 08:38
Straum via aggregat i Torvika
Straum via aggregat i Torvika
Torvikfeltet på Åheim var utan straum frå natt til fredag til ut på føremiddagen. Men ti minutt over ti var straumen attende med full styrke, knappe timen før ”skjema”, i forhold til det stipulerte tidspunktet Mørenett hadde antyda til straumkundane sine. Også fleire andre stader i kommunen hadde straumbrot i natt.Kjell Brenne På Åheim var det svikt i straumkabelen frå straumkiosken nede ved oppkøyrsla til feltet frå fylkesvegen til trafoen oppe i feltet ved bustadhuset til Jermund Rekkedal som var årsaka til straumbrotet.
Eit aggregat vart kobla til trafoen som ei mellombels løysing og dermed kunne feltet på nytt forsynast med straum, slik at pensjonistane i feltet etterlengta kunne nyte morgonkaffien, dog noko etter dagens ” skjema.” i desse OL-tider.
              – Problemet er at det blir brukt mykje straum her i feltet. Så akkurat no oppmodar vi om at husstandane ikkje brukar meir straum enn nødvendig, påpeikar Arnt Myklebust i Mørenett, som saman med sine medhjelparar fekk ein stri tørn med å finne ut av straumbrotet. Han hadde ikkje hatt blund på augene etter at han fekk melding om straumbrotet i to-tida på natta. Myklebust seier dei straks vil starte opp arbeidet med å grave og prøve å finne feilen i kabelen. Så lenge blir det aggregatet som på provisorisk vis må forsyne husstandane med straum. Også i Syltefjorden var straumen ute i natt. Ei kraftig utblåsing i ein trafo på Ekrem førte også til problem for telefonnnettet. Likeeins var det straumbrot på Fiskå litt over klokka to i natt. Her var det ein feil i ein jordkabel nord for Fiskåberget som gav problema, oplyser Tussa. Og ikkje nok med det, også på Dale i Dalsfjorden var det problem, slik at det har vore ei travel natt for Mørenett sine folk. Om problema har ein samanheng som følgjefeilar, eller berre oppstod ganske samstundes, er enno tidleg å svare på.
09.02.18 10:52
Gang- og sykkelvegen på Tunheim inne att
Gang- og sykkelvegen på Tunheim inne att
(08.02) Det har vore mykje ut og inn av listene på fylket, men etter samferdselsutvalet sitt vedtak i går ser det ut som bygging av gang- og sykkelvegen på Tunheim endeleg kan verte realitet. Tiltaket har lege øvst på prioriteringslista over slike vegar i Vanylven i mange år, og var etterkvart klatra til sjaunde plass på fylket si prioriteringsliste, då det i fjor vår brått var borte frå denne lista. Etter trykk frå lokale politikarar inn mot sine fylkesrepresentantar, kom det inn att på fjerdeplass på denne lista under samferdselsutvalet sitt møte i juni i fjor, der det vart vedteke å løyve ti millionar i 2018 og fem millionar i 2019.  Før jul i fjor var tiltaket så ei kort stund teke ut att av listene, før det kom inn att på tredje plass. Før møtet i går var det så på nytt gjort ei innstilling frå fylkesadministrasjonen om å utsetje arbeidet, for å spare dei femten millionane og bruke i finansiering av ferjedrifta. Men samferdselsutvalet var sterkt innstilte på at dette arbeidet no må kome i gang.
– Om ikkje anna må vi greie å få vedteke oppstart på Tunheim, eit prosjekt som har venta så altfor lenge, sa Leiar i utvalet, Kristin Sørheim (Sp) til avisa før møtet.  Fredag sist veke var også tilsette i Statens Vegvesen og kommuneingeniør Helge Kleppe på synfaring for dei siste justeringar av detaljplanen. Framover står det også att å få på plass endelege grunnavtaler etter dei endringar som no vert gjorde, før ein legg endeleg plan og kostnadsoverslag fram for fylket. Med det same ein var på staden, forstod vi det slik at vegvesenet sine folk, med teiknarar, fagfolk på el-sida, entreprenørar og prosjektleiing, også gjorde sine lauslege vurderingar med tanke på ei eventuell breiddeutviding av hovudvegen frå Tunheim og vidare innover Bøstranda.
08.02.18 11:13
Underhaldande UKM
Underhaldande UKM
Ung Kultur Møtast i Olivinhallen laurdag vart ei fin framsyning av song, musikk, film, bilete, stand-up og skodespel. Sjølv om omfanget av innslag var noko lågare enn siste åra, var det framleis stor spennvidde og fleire innslag med god kvalitet.Både vart det vist mykje bra på scena, og ungdomsrådet som arrangørar hadde også lagt seg i selen og fylt på med litt små underhaldningsdrypp. Men vi såg dessutan til dømes på utstillingssida korleis  deltakarane der hadde utvikla seg frå føregåande år. Likeeins synst vi dramagruppa hadde teke eit stort steg. Vi kjem med meir i papirutgåva, men under fotogalleri finn du fleire bilete frå arrangementet. Desse gjekk vidare til Fylkesmønstringa: Utstilling: Håkon Sylte «Figur», Petrine Sjåstad «Star guardian Soraka»  
Scene: Fantejohnne Trio & Han Hinn «Your Man», Madelen Rimstad og Kaja Rekkedal «Fire», Drama – avdelinga VOL 2. «Hellstrøm & Yngvar»  
Film: Gruppa vår «Kreativ film»  
05.02.18 16:15
Pipebrann i Almklovdalen
Pipebrann i Almklovdalen
(25.01) Brannvesenet i Vanylven rykte i halv tolv-tida ut til ein pipebrann i eit hus på Ekremsætra på Åheim. Det vart meldt om mykje røykutvikling, og seinare får vi vite at det har vorte utvikla høg temperatur og varmeskader kring pipa, slik at brannmannskap driv framleis rundt halv to med nedkjøling og sikring av at ikkje det ikkje skal utvikle seg til noko meir. 
Personen som bur i huset skal også ha fått i seg ein del røyk, ifølgje politiet. Det var elles ein del som var uklart undervegs om staden for brannen og vanskeleg for enkelte å finne fram. Dette vil vi følgje opp i papirutgåva neste veke.
25.01.18 11:53
Fare for vegstenging på Skorge
Fare for vegstenging på Skorge
(15.01) Statens vegvesen varslar i ei trafikkmelding av Fv 620 mellom Åheim og Skorge kan verte stengd i periodar på inntil 30 minutt frå tysdag av og ut veka. Det er sikring av steinblokker i sida, der det var ras før jul, som no skal utførast. Dette gjer at særleg dei som til dømes skal nå hurtigbåt i Selje eller anna presserande må vere merksame på at det kan oppstå forseinking.
15.01.18 12:39
Bil sklei av gardsvegen
Bil sklei av gardsvegen
(14.01) Redningsmannskap rykte i dag i eitt-tida ut då ein bil sklei av gardsvegen i Syltefjorden. Bilen hamna på sida i eit lite elvegjøl, og føraren måtte klatre ut bakruta. Han er køyrd til doktor for rutinesjekk, men virka i god form. Det er svært isete på gardsvegar rundt om, og også andre bilar har vore utfor vegen, men har med det vi har fått vite kome seg greitt på vegen att med litt hjelp.
14.01.18 14:17
Edrue, men hugselause bilistar
Edrue, men hugselause bilistar
(11.1) Politiet hadde torsdag kontroll i Vanylven. Lensmann Tor Sæther fortel at rus-testen ikkje slo ut for nokon av dei kontrollerte, noko lensmannen finn gledeleg.Det var heile 80 bilistar som vart stogga i løpet av dagen. Og sjølv om alle var edruelege, så var det fire som måtte ut gebyr. Dei hadde gløymt å ha med førarkortet! Det skal ein ha - og blir ein teken utan, kostar det 500 kroner.
11.01.18 14:23
Avisa kom ikkje
Avisa kom ikkje
(4.1) Korkje Synste Møre eller Sunnmørsposten dukka opp på då posten kom til Vanylven i dag tidleg.
OPPDATERING: Avisa kjem i morgon (frerdag)Truleg er det eitt eller anna som har klikka i overgangen til nytt distribusjonssystem som kjem av Posten si omlegging frå nyttår. Så langt har det ikkje lukkast oss å lokalisere avisbunkane som var trykte i god tid i går ettermiddag/kveld. Sidan vi reknar med at avisa kanskje først når fram til dei lokale abonnentane i morgon, legg vi ut den elektroniske varianten her, så alle kan lese den OPPDATERING: Seint i ettermiddag fekk vi stadfest at avisene var funne i ein container i Molde og vil bli delte ut i morgon.
04.01.18 09:00
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

Onsdag 21. mars

19.00 Fastemøte, Fiskå bedehus
19.30 Møte, Rovde forsamlingshus

Torsdag 22. mars
18.30 Skapande skriving, Vanylven bibliotek

Fredag 23. mars
19.00 Møte, Hakallestranda bedehus

Laurdag 24. mars
10.00 Egg-tombola, Fiskå
12.00 Marknadsdag, Hakallegarden
21.00 Revolt, Bakeriet pub, Syvde

Søndag 25. mars
19.00 Møte, Sion Åheim

Onsdag 28. mars
18.00 Bingo, Meks, Syvde

Torsdag 29. mars
21.00 Trub. Peter Rønning, Bakeriet pub, Syvde

Fredag 30. mars
9.30 Sjutoppstur, Sandsøya
19.00 Quiz/pub, HakalleStrandhus

Laurdag 31. mars
19.00 Påskequiz, trub. Øystein Eckhoff, Fiskå ungd.hus
21.00 Olav Stedje, Bakeriet pub, Syvde

Måndag 9. april
18.30 Tema "Ung husflid", Fiskå

Fredag 13. april
18.00 Bingo, Meks, Syvde

Torsdag 24. mai
Åram Pluss

Fredag 25. mai
Åram Pluss

Laurdag 26. mai
Åram Pluss

 

 

 

 

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

 

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget