resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Om oss

53709_thumb.jpg

Synste Møre held til i dette bygget i Djuvika på Fiskå. I eit lyst og triveleg lokale har avisa både redaksjon og ekspedisjon. Desse medarbeidarane kan du møte der:

Redaksjon

Vidar Parr
Redaktør

Mobil: 950 24 548
Epost: vidar@synste.no

Rønnaug Søvik
Annonsekonsulent

Mobil: 951 40 755
Epost: ronnaug@synste.no

Ole Magne Kvalsvik
Journalist

Mobil: 911 84 479
Epost: olemagne@synste.no

Kjell Brenne
Journalist (Deltid)

Mobil: 950 24 553
Epost: kjell@synste.no

Synste Møre er eigd av eit aksjeselskap (Synste Møre AS), der 50 aksjar er fordelte på 14 aksjonærar. I styret sit Kjell Brenne (styreleiar), Mildrid Wefring, Einar Ekroll og Bjørnar Osnes. Vidar Parr er dagleg leiar i selskapet.


Postadresse:
Synste Møre
Boks 53
6139 Fiskåbygd


Telefon:
700 20820
700 20820

Telefax:
700 20825

E-post:
redaksjonen@synste.no


Bankkonto:
3972.20.33233 (Sparebanken Møre)

Organisasjonsnummer:
858 651 522

Synste Møre er medlem i Landslaget for Lokalaviser (LLA)

 

 

Rønnaug Søvik
Annonsekonsulent

Mobil:
951 40 755

Historikk

historie01.jpg

Det var Per G. Osnes (1934- 1990) som starta bygdebladet Synste Møre i januar 1970. Det første nummeret, som kom i januar, hadde rett nok tittelen "Bygde-bladet" der Osnes baud inn til namnekonkurranse. Det var Simon Eikrem frå Syvde som vann denne med namneforslaget Synste Møre. Første nummer med dette namnet kom 13.mars 1970. 

Første åra vart avisa laga i heimen til Liv og Per G. Osnes i Nordalen i Syvde. Osnes kom frå Ulsteinvik, og svara sjølv slik då Sunnmørsposten i 1981 spurde han om kvifor han starta bygdeblad i Vanylven:
– Eg tykte det var tomt utan bygdeblad sidan eg vaks opp i Ulsteinvik og ofte sprang til Vikebladet og skreiv, viste eg litt om kva eit bygdeblad var. 
 
Frå første åra i kjellaren i Nordalen på tidleg 70-tal. Liv Breiteig Osnes brettar aviser som skal sendast ut.
historie02.jpg
Liv og Per G. Osnes dreiv avisa med nokre meldarar i tillegg. Ofte var heile familen involverte i ulike operasjonar for å få avisa ut. Etter kvart vaks bedrifta seg ut av kjellartilværet i Nordalen og flytte inn i Sundvall-huset på Notaplassen i Syvde. Her dreiv og Per G. Osnes rekneskapsfirma i tillegg til avisdrifta.

I 1987 flytte avisa igjen til nye lokale. No til lokala i andre høgda "OB-bygget" på Fiskå. Samstundes skifte avisa namn til vestAvisa, mellom anna fordi ein etter kvart hadde fått såpass mykje fotfeste på andre sida av fylkesgrensa at ein fann det lite tenleg med eit namn som inneheld "Møre". Avisa ekspanderte kraftig i denne perioden og skifte utgivardag frå fredag til torsdag. Annonsemengda auka kraftig. Det vart investert i mykje nytt utstyr, og vestAvisa var mellom dei første som for alvor tok steget inn i dataalderen.

Men også avisa fekk merke nedgangsbølgja som kom etter "jappetida" på 80-talet. Raskt sviktande inntekter som følgje av at firma innskrenka, blei lagde ned eller gjekk overende, gjorde at ein ikkje greidde ikkje å forsvare dei investeringane som var gjort. I 1989/90 gjekk det rett ille og det såg ei stund ut for at tida for lokalavisa var over. Ei refinansiering måtte til. Kjell Brenne var no komen inn som medredaktør til Per G. Osnes. Eit nytt lokalt aksjeselskap – Vestavisa AS – vart skipa og skulle prøve å halde fram med å gi ut avisa. Det lukkast etter kvart å få til avtale med banken som gjorde det verdt å prøve. Midt i denne vanskelege og krevjande prosessen vart Per G. Osnes sjuk og døydde like før jul i 1990. Kjell Brenne tok over leiinga av avisa, selde ut mykje av utstyret og makta etter kvart å få drifta i balanse.

I 1992 overlet Kjell Brenne redaktøransvaret til Bjørnar Osnes, som hadde vore styreleiar i selskapet etter at far hans, Per G. Osnes, døydde. Brenne tok no over som styreleiar og har hatt dette vervet sidan. Bjørnar Osnes var redaktør fram til januar 1996 då Randi Flø tok over. Ho sat til mars 1998, då noverande redaktør og dagleg leiar, Vidar Parr, tok over.

I 1999 vedtok styret i avisa at ein i løpet av jubileumsåret 2000 skulle ta tilbake det gamle namnet Synste Møre. Det skjedde 12.oktober 2000. I desember 2000 fekk Synste Møre ved Liv B. Osnes Vanylven kommune sin kulturpris. Liv hadde arbeidt i avisa frå starten og til 1999 . Før jul i 2002 flytte så Synste Møre inn i eigne lokale i Djuvika på Fiskå. Etter mange og lange diskusjonar tok ein avgjerda om skaffe redaksjonen tenlege og moderne lokale med godt arbeidsmiljø.

Synste Møre hadde i 2002 eit godkjent opplag på 2103 og verka tilsynelatande både oppegåande og med tru på framtda, sjølv om det å gi ut ei lokalavis i Vanylven ifølgje medieforskar Johan Roppen sin atikkel ved 25-årsjubileet "burde vere eit umuleg prosjekt".

 

historie03.jpg
Kulturprisen i år 2000 gjekk til Synste Møre ved Liv B. Osnes. Her ser vi Liv som tek mot prisen av ordførar Jon Aasen under bordsetet i Vanylven kommunestyre sitt desembermøte. I framgrunnen varaordførar Tormod Hvattum, og i bakgrunnen styreleiaren i Synste Møre, Kjell Brenne.
 
boksalg_stor.jpg
teikning.jpg
Vil starte bygging i første planperiode
Vil starte bygging i første planperiode
(02.2) Dei fire samarbeidspartia Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre er samde om å starte bygginga av Stad skipstunnel i 1. periode av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029.– Ein kjenner at ein har ikkje levd forgjeves når ein får oppleve ein dag som i dag, sa tunnnelforkjempar Jan Helgøy på pressekonferansen som vart halde om saka i Selje i dag.  Den totale kostnaden for tunnelen er på 2 699 millionar (2,7 milliard) kroner. Det er sett av 1 504 millionar kroner (1,5 milliard) i 1. periode og 1 196 millionar kroner i 2. periode. Dermed er Stad skipstunnel fullfinansiert.  Kvalitetssikringa (KS2) skal no gjennomførast og planar leggast før ein kan starte arbeidet. Men dei fleste vi snakka med av politikarane etter pressekonferansen såg 2019 som sannsynleg startår.  Vi kjem også grundig tilbake til saka i papiravisa.
02.03.17 08:22
Lastebil velta på Nordstranda
Lastebil velta på Nordstranda
(27.2) Ein lastebil med varer til butikkar køyrde måndag av vegen rett nedanfor Helgøy gartneri på Nordstranda. Føreren, som var åleine i bilen, kom frå uhellet utan skade.Det var litt over klokka 10.00 måndag førmiddag at ein lastebil med overbygg køyrande i retning frå Åram mot Fiskå kom utfor asfaltkanten då han møtte bilar like nedanfor Helgøy gartneri på Norstranda. Det lukkast ikkje sjåføren å få bilen inn på vegen igjen, og han velta til slutt ned skråninga. Sjåføren presiserer overfor oss at den eller de møtande bilane ikkje hadde noko skuld i uhellet. Jan Helgøy var i gartneriet og høyrde smellet. Han kom snøgt til og fekk opna døra som var fri slik at sjåføren kom ut. Det vil etter kvart kome bil både for å ta over lasten og kranbil for å få bilen på vegen att.
27.02.17 12:41
Garasjebrann i Syvde
Garasjebrann i Syvde
(24.2) Ambulanse, politi og brannkorps både frå Syvde og Fiskå stasjon rykte laurdag kveld mellom 22.00 og 22.30 ut til ein garasjebrann på Smedbøen i Syvde. Det lukkast brannfolka å avgrense brannen til den frittståande garasjen. Ingen kom til skade, men ein bil vart totalskadd.Det var ingen til stades i huset då brannen oppstod. Den frittstaånde grasjen står relativt nær bustadhuset, men god innsats frå brannfolk og trekk som stod i gunstig retning, gjorde at ein greidde å hindra brannen i å spreie seg. Ein bil som stod parkert i eller like ved garasjen, vart etter det vi fekk opplyst, totalskadd. Det vil venteleg gå føre seg etterslokking og vakthald ved brannstaden utover natta. Årsaka til at brannen oppstod, er ikkje kjent.
24.02.17 23:35
I grøfta på glatt føre på Tue
I grøfta på glatt føre på Tue
(24.2)Ein lastebil lasta med sement enda i grøfta i bakken frå gamleskulen og opp på høgda på Tue på Åheim i dag. Det var svært glatt i området og ikkje strødd då uhellet skjedde.Ei køyrebane var heile tida open, men på grunn av det glatte føret var det ingen god situasjon, mellom anna fordi oversikta vart dårleg og vegbana såpeglatt. Litt over klokka 14.30 kom slepebil til staden og vegen var midlertidig stengd medan lastebilen vart dregen på vegen att. Det blir elles meldt om svært glatte vegar over heile distriktet fredag.
24.02.17 14:47
Då er tjelden her!
Då er tjelden her!
(24.2) Fredag kom meldinga: Tjelden er observert. Denne gongen først ytst på Fiskåholmen. Det kan snøe så mykje det berre vil - våren er i kjømda!Det er ein av våre trugne fugleobservatørar, Stig Ersvåg, som denne gongen sender første meldinga. 24. februar er nokså "normalt" slik det har vore siste åra. I fjor kom vel første meldinga eit par dagar før. Førebels har vi ikkje bilete av nykomlingen, så eit arkivbilete får gjere tenesta så lenge. Det viktige er at no kan dette årlege vårmerket hakast av enno ein gong.
24.02.17 11:26
Vandalisme på Eidsåvoll
Vandalisme på Eidsåvoll
(16.02) Både på fotballbana på Eidså og på nokre markar rundt omkring på Eidså og i Syvde har det natt til i dag vore gjort hærverk med bil.På grasbana på Eidså har dei som står bak ugjerninga køyrt ned trinna mellom kiosken og tribuna med ein høgaksla firhjulstrekkar og deretter spunne tvert over bana. Lukka er at bakken kanskje var så tela at ein slepp den store reparasjonen på grasmatta.
– Om ikkje grasrota er for skada, vil det vere sjanse for at vi slepp berre med merke som vil synest langt ut gjennom sesongen, men dei som står bak bør uansett få gjere opp for seg. Dette er vandalisme og skikkeleg ukjekt for oss som brukar mykje tid på å halde bana i stand, seier ein lett oppbrakt banemeister Arild Midtbø. Bilen som har vore på ferde er også funnen i dag tidleg. Dei som står bak kan vente seg eit oppgjer med øvrigheta, fortel kommunalsjef Terje Kolstad.
– Dette er misgjerning som vi ser alvorleg på. Saka er difor no meld til lensmannen, så får vi ta det vidare derifrå, seier Kolstad.
16.02.17 10:36
Storveges UKM
Storveges UKM
Den årlege mønstringa Ung Kultur Møtest i Olivinhallen laurdag vart på dei fleste vis slik at ein kanskje må sitere tidlegare IOC-president Juan Antonio Samaranch: The best games ever.Knapt har det vel vore fleire innslag, eller fleire deltakarar, og aldri så stort publikumsframmøte. Kanskje har det med tidlegare større ungdomskull vore fleire musikkaktørar på scena men til gjengjeld har breidda aldri vore større, med teater, dans og film i tillegg til det musikalske og ei variert utstilling. Nokre av innslaga peikte seg også ut med særleg høg kvalitet og dyktige aktørar som ved fleire høve har synt sitt store talent og skaffa seg erfaring. Nokon lett jobb var det likevel som vanleg ikkje for juryen. Dei valde ut desse til å gå vidare til fylkesmønstringa: Utstilling: Petrine Sjåstad «Timeglaset» June Garshoel Berge «Einsemd» Film: Ørjan Aaland Productions «Ørjan vs Wild 2» Ørjan Aaland, Sigbjørn Kleppe, Cathrine Breiteig, Sivert Hellend Scene: Maria Andrea Nordal og Sander Wefring «Vidden» Johannes Berge, Petrine Sjåstad, Iselin Oseberg, Selma Iversen, Silja Krøvel «Drama avdelinga» Madelen Rimstad «The Darkness»  Vi kjem elles med fyldig biletdekning i papirutgåva og seinare med biletgalleri her på sida.
04.02.17 19:22
Trafikkuhell på Skorge
Trafikkuhell på Skorge
Om lag klokka 18.30 fredag fekk politiet melding om ein bil som hadde vore av vegen på Skorge, mellom grensa til Sogn og Fjordane og Åheim. Det var ein person i bilen. Han var ved fullt medvit, men vart teken med til lækjar for sjekk.Naudetatane rykte ut etter melding om ulukka. Mannen, som etter det politiet opplyser var i 20-åra, hadde fått eit kutt i hovudet og vart teken med til lækjar for sjekk. Han hadde sjølv kome seg ut av bilen og snakka med alarmsentralen. Som det går fram av biletet, hadde bilen fått etter måten store skader. Det skal ikkje vere andre bilar involverte i hendinga. Poltiet har så langt ikkje sagt noko om årsaka til uhellet, men vår mann på staden melder om svært glatt vegbane i området der det skjedde.
27.01.17 20:05
Åtte poeng og best i Vanylven i år
Åtte poeng og best i Vanylven i år
– Det gjekk vel ikkje så aller verst, tykte denne trioen, Aina Nystøyl, Elise Rakvåg Kriken og Øyvind André Roth då dei pusta ut etter radio-klassequizen onsdag.Dei forsvarte Åheim skule si ære i den populære spørjekonkurransen til NRK Møre og Romsdal. Og i den vennskapelege striden med Myklebust, som var på lufta i går (sjå papiravisa) trekte dei altså lengste strået i år. Og kva var vanskeleg?
  – Ja, sei det du – eg tykte spørsmålet med Valentindagar og skotårsdag var heller vanskeleg, seier Aina som påstår at ho ikkje hadde sove heilt bra natt til onsdag.
– Pugga de mykje på førehand?
– Det var ikkje fritt. Eg sat oppe i heile gårkveld og sjekka opplysningar. Eg konsentrerte meg om kongefamilien i Noreg og i Sverige, men det var ikkje eit einaste spørsmål om det.
– Og litt sport vart det også blant dei 12 spørsmåla?
– Det vart noko om Sheffield Wednesday, skyt Øyvind inn. Han påstår at nervane var godt under kontroll, ja så godt at han faktisk forsov seg litt om morgonen.
– Og med deg då Elise?
– Eg følte eg hadde bra kontroll. Eg tok ikkje sikte på å pugge noko spesielt for eg meiner eg er ein spesialist på å vedde rett svar. Og det var der faktisk spørsmål på, smiler Elise. Så kom kontaktlærar Ottar Sande og inviterte på pizza på klasseromet. 10. klasse i NRK sin klassequiz måtte sjølvsagt feirast med litt ekstra godt! Rindal på topp
Programleiar Sara Lovise Roaldseth fortel at det i alt er 32 skular med på quizen. No er vi i tredje veke. 12 skular er ferdige og 20 skular står att i denne konkurransen som spenner over heile fylket, frå Smøla i nord til Vanylven i sør.
– Rindal har skåra full pott med 12 poeng. Her er to lag med 11. Vi må få fram fylkesvinnaren og kven som skal delta i landsfinalen, seier Roaldset.
26.01.17 14:30
Ny skadeflaum i Syvde
Ny skadeflaum i Syvde
(20.01) Mykje regn, i lag med åtte plussgrader og stor snøsmelting, har fått elvar og bekkar til å svulme opp i uvanleg stor grad i heile kommunen. Verst var det nok i Syvde, der mellom anna eit privathus fekk øydelagd kjellaren. Dei store snømengdene som kom i helga, gjorde i lag med nedbøren og varmegradene natt til fredag at det har vore ekstreme vassmengder som skulle takast unna. Det skapte mellom anna press i Røfsdalen, der elva fløymde opp så ein sjølv heime i sentrum tydeleg kunne høyre lyden av dei dei store steinane som mol. Minst eit par stader var også vegen øydelagt. Verst var det eit par hundre meter framme, der graner velta og tetta stikkveita, slik at ei til vanleg lita sideelv tok tvert over vegen og grov han av. Her hadde ein fredag føremiddag ikkje kome seg over for å sjå korleis det stod til lenger framme. Også heime ved bommen hadde elvagrøfta ikkje klart å teke unna, slik at vegen var delvis øydelagt.  Men også andre stader på Myklebust kom det mykje vatn, slik at fleire var ute og prøvde å reinske opp grøfter og demme opp for vatn, slik at det ikkje skulle ta seg inn i husa. Men for enkelte var kampen fågjeves. Trass i mykje arbeid lagt ned i drenering på oppsida av huset etter å ha vore hardt råka av storflaumen i 2004, måtte grøfter og røyr på morgonsida gje tapt for dei enorme vasstilsiget hos Frank Robert Sande og Inger Oline Eikrem. Trass i stor eigeninnsats med gravemaskin og tankvogn, og etter kvart brannbilen som kom til og hjelpte å pumpe ut vatn, er den nyopppussa kjellaren nok totalskada og må fullstendig takast att etter om lag ein halv meter overvatn.  Vi har til no ikkje fått melding om omfattande skader andre stader, men det er klart at gardsvegar og fjellvegar har fått hard medfart. 
20.01.17 11:56
Udramatisk utforkøyring
Udramatisk utforkøyring
Det var blålys og full utrykning frå redningskorpset. Men heldigvis synte utforkøyringa på Hatleneset i Syltefjorden seg å vere nokså udramatisk.I tett snøkave, med glatt vegbane og med mobiltelefonar ute av drift i store deler av kommunen, var det nok mange som følte på uhygge då dei såg naudetatane rykke ut kring litt etter klokka 22.00 laurdagskvelden. Men heldigvis hadde blien som hadde hamna i grøfta ved Hatleneset fått små skader, og det var heller ikkje snakk om personskade. Fleire har imdlertid ytra seg svært kritisk til at mobilsambandet i eit område kan falle fullstendig ut som det gjorde i store deler av Vanylven laurdag kveld. I slike tilfelle kan det vere vanskeleg å varsle om eit uhell eller ei ulukke skjer. (Akkurat i det området dette uhellet skjedde, var det faktisk dekning på mobilen då vi var på staden litt før klokka 23.00.)
14.01.17 23:23
Smålåten stormflo
Smålåten stormflo
Den varsla stormfloa torsdag føremiddag nådde ikkje opp til estimata og gjorde heller lite av seg samanlikna med prognosane som det vart gått ut med på førehand.   I ettertid viser det seg til dømes at vasstanden i Måløy vart om lag tolv centimeter under det som var rekna på førehand, i Bergen om lag sju centimeter lågare enn prognosane og i Stavanger åtte-ni centimeter lågare.  Det er kombinasjonen av springflo og storm som vert kalla stormflo, og meteorologane meiner at svakare vind enn varsla er grunnen til at floa ikkje nådde heilt opp til det ein hadde trudd. Meteorolog Frode Hassel ved Vêrvarslinga på Vestlandet seier seg likevel litt overraska over at vatnet ikkje gjekk meir over verdsarven Bryggen i Bergen enn det gjorde.
– Kanskje er Bryggen meir robust enn vi trudde. Det kan hende det er gjort endringar i grunnen som gjer at vatnet ikkje kjem så lett opp, seier han til Nrk. Ein rundtur rundt i kommunen viste at vatnet har stått ein god del høgre tidlegare, og spesielt gjorde roleg vêr at vi ikkje har fått høyre at det skal ha vore overfløyming eller skader nokon stad. 
12.01.17 13:52
Smak av vinter
Smak av vinter
Til stor glede ikkje minst for den yngre garde, la det seg denne veka eit snølag. Men i morgon er det mildare å regn att, så det gjeld å nytte gleda ein kan få, som desse borna i Solsikka barnehage. Det vert også meldt om oppkøyrde løyper og brukbare forhold i lysløypa på Duestøylen, medan ein på Øverberg har vurdert det å litt lite til å køyre opp, men for dei ivrigaste skulle det gå fint å tusle litt rundt i øvste delen likevel.
05.01.17 13:55
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

Torsdag 23. mars
19.00 Møte, Sion, Åheim
19.00 Møte, Fiskå bedehus

Fredag 24. mars
14.00 Jub.opning Combisenteret Fiskå
14.00 Kunstutstilling, Combisenteret Fiskå
21.00 Bjørkis, Smask Fiskå

Laurdag 25. mars
12.00 Jub.feiring Combisenteret Fiskå

Søndag 26. mars
11.00 Møte, Sion, Åheim
11.00 Turkassetur, Syltedalen

Onsdag 29. mars
19.00 Møte, Fiskå bedehus

Torsdag 30. mars
15.30 Treffpunkt Vanylven, Omsorgsenteret Fiskå

 

 

 

 

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

 

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget