TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Kristina greidde det igjen

I siste omgang i kulestøtkonkurransen under Ungdoms-NM i friidrett innandørs, slo Kristina Thunem (15) til med eit rekordstøt på 11.97 og sikra seg med det gullet i 16-årsklassa - ein centimeter føre argaste konkurrenten! 

Dermed kopierte friidrettstalentet frå Tunheim bragda frå UM utandørs i haust, då dette biletet vart teke - men i papiravisa torsdag lovar vi både nytt bilete og prat med den ferske noregsmeisteren.

Ti måtte punge ut på Eidså

UP hadde onsdag ettermiddag fartskontroll i 50-sona på fv 61 på Eidså. Høgste målte fart var 70 km/t. I alt ti bilførar fekk utskrive forenkla forelegg under kontrollen, les vi politiloggen.

Vanskar med ferja
Årvik - Koparnes onsdag kveld

Bilar som skulle med ferja frå Årvik kl 18.45 onsdag ettermiddag, måtte etter ei ventetid rygge på land att og ta ferja frå Larsnes. Årsaka var tekniske vanskar om bord i "Frafjord". 

På ferja kunne dei då vi snakka med dei 18.20 ikkje seie noo sikkert om kor lenge det ville gå før ferja var i drift igjen. Vi kan såleis berre vise til Norled sine nettsider der det vil bli lagt ut meldingar. SISTE: Norled melder kl 20.23 om normal drift i sambandet.

Kreativ samarbeidsinvitt
bergar truleg ambulansen

På styremøtet i Ambulanse Midt-Norge HF i Stjørdal torsdag uttalte styreleiar Petter Bjørdal i følgje smp.no at han trykkjer utspelet frå Vanylven til sitt bryst. Utspelet, som omhandlar samordning mellom dagambulanse og anna medisinsk omsorg, kan berge dag-ambulansen. Styret har no vedteke å få dette forslaget utgreidd - og er i utgangspunktet svært positive til det skisserte samarbeidet.

Vår i Vanylven

Det blømer i hagane, tjelden er komen (her er dei vi har rettutanfor redaksjonen vår no i dag) - vi ser bilete av flokkar av sporv på facebooksidene våre - og torsdag toppa målestasjonen på Fiskå temperaturlista for heile kongeriket med 12 grader. Og vi er framleis berre i slutten av februar.

1234...95
Skalk lukene - no kjem Tor
Slår dei verste prognosane til fredag kveld, er det lurt å ha gjort kva ein kan for å sikre seg. Kommuneleiinga følgjer situasjonen nøye, får vi vite fredag morgon. Ekstremvêret Tor nærmar seg Vestlandet, og alt etter korleis vinden dreiar, vil dette gje kraftig vind langs heile kysten frå Hordaland og nordover. Held vinden seg på sørvest, vil verknadane ikkje verte så store, men det meteorologane fryktar er at han skal dreie på vest, og at vi då skal få ein ny "Dagmar". Skjer dette, kan uvêret fredag ettermiddag og kveld 29. januar skape fare for liv og verdiar i heile ni av landet sine fylke. Tor kan då gje orkan ved kysten, ekstreme vindkast langt inn i landet og enkeltbølgjer på 20 meter. At eit ekstremvêr rammar eit så stort område er sjeldan kost, og folk vert tilrådde å sikre det som kan sikrast best muleg. Fredag morgon fortel kommunalsjef i Vanylven kommune, Terje Kolstad, at ein følgjer utviklinga nøye og har starta ein del praktiske førebuingar. Mellom anna med å sjekke at alt sambandsutstyr er oppladda og i orden og gå igjennom planar ein har liggande. Samstundes blir medlemer i kommunen sin krisestab haldne informerte, men det er ikkje sett slik stab førebels.
– Vi avventar situasjonen, følgjer med på vervarsel og har kontakt med Fylkesmannen sin beredskapsorganisasjon, seier Kolstad til oss klokka 09. fredag. Fredag ettermiddag er vinden sterkt aukande frå om lag klokka 14.30 og utover. Ferjestrekningane Koparnes - Årvik og også Åram - Larsnes er no innstilte grunna uveret. Reisande må følgje med på nettsida til Norled og vegmeldingane utetter kvelden. Også NRK Møre og Romsdal si sending blir det gjeve løpande informasjon.  
28.01.16 15:31
Kai Jonny sin vinnarvideo
Norgesreklamen som Kai Jonny Venøy i fjor laga til selskapet Mofilm er no frigitt på internett.Det betyr at alle kan gå inn og sjå den flotte filmen som han i oktober fekk førstepris for i konkurranse med dronefilmskaparar frå femten andre land under prisutdeling i London. Videoen finn du her. Elles kan ein på youtube finne andre videoar av Kai Jonny, mellom andre showreelen frå Nordvestlandet som danna utgangspunkt for oppdraget, med ein del opptak som er brukte i vinnarfilmen, men også andre fine droneopptak frå naturen i vårt område.
28.01.16 13:28
Isfiske på Juvatnet
Kulden siste tida har gjort det muleg å drive med isfiske på fleire vatn. Sist helg var det mellom anna slik aktivitet på Juvatnet på fjellet mellom Åheim og Bryggja. Sjå video her.
18.01.16 14:26
Svært glatt over fjellet
Denne traileren tok ingen sjansar. Det gjorde imidlertid ein lastebil som om føremiddagen fredag 15. januar rundt klokka halv tolv hamna i grøfta i svingane opp frå Åheim og vegen forbi var delvis stengd med passasje berre for personbilar.Bilen frå Litauen hadde gode dekk, men valde trass i glatt føre ikkje å legge på kjettingane han hadde med seg, fortel lensmann Tor Sæther. Det viste seg på det glatte føret å vere ei feilvurdering, slik at bilen hamna i grøfta på oppsida av vegen ovanfor den tidlegare vegvesengarasja. Det var til bilen kom på vegen i 15-tida manuell dirigering av personbilar forbi og Sæther gir ros til personar som tok seg av dette til politiet kom på staden og var til god hjelp.
15.01.16 15:14
Er klare – om folket vil
Forhandlingsutvala i dei tre kommunane Vanylven, Vågsøy og Selje landa torsdag eit utkast til intensjonsavtale vedrørande ei eventuell kommunesamanslåing.Forslaget til avtale i elleve punkt skal opp til vidare handsaming politisk og vil danne grunnlag for etablering av ein ny kommune om dette vert utfallet av vedtak i reformsaka i juni. Dei elleve punkta går på mål for samanslåinga, korleis sikre gode tenester, fylkestilhøyre, kommuneorganisering, politisk styring, kommunenamn og kommunevåpen, interkommunalt samarbeid, økonomi, samordning av planverk og arbeidsgjevarpolitikk. Statt kommune?
Sjølv om det både i innbyggjarundersøkingar og hos politikarane er sagt at namn på ei eventuell ny kommune og plassering av rådhus ikkje er det som har avgjerande betydning, vil dette sjølvsagt vere eit vanskeleg punkt, som ein har sett stikke kjeppar i hjula for mangt eit samarbeid. I møtet mellom dei tre forhandlingsutvala har ein vorte samde om å foreslå Statt kommune, med denne skrivemåten, som namn på ei eventuell ny kommune. Av andre forslag var Stad, Vestkapp og Selja. Ein legg fram Måløy som kommunesenter og vil med omsyn til politisk styring heller ha eit breitt samansett kommunestyre med 45 medlemar enn å gå for kommunedelutval i dei noverande kommuneeiningane. Grensejustering
Det er elles klart at fylkesgrensa vil vere eit vanskeleg punkt i ei slik avtale. Med noverande fylke må anten dei to Nordfjordkommunane gå til Møre og Romsdal, eller Vanylven til Sogn og Fjordane. I dette punktet seier ein det difor slik: ”Selje, Vågsøy og Vanylven tilhører to ulike fylke. ………… kommune/ kommunar må søke om fylkestilhørighet.”
            – Her vart det sagt at ein må ha fokus på kva ein vil vere best tent med med omsyn til sjukehus, vidaregåande skule, fiskekvotar, med meire, seier ordførar Lena Landsverk Sande. Arbeidsgjevarpolitikk
I møtet torsdag var ein elles opptekne av at tilsette i dei tre kommunane må få god informasjon, slik at det ikkje vert skapt for mykje uvisse, og personale tar til å søkje seg over i andre jobbar, fordi er usikre på framtida. Det vart poengtert at ein som ved bedriftsamanslåingar i det private må rekne ei form for nedbemanning, men skilnaden her mellom anna er at prosessen går over tre-fire år, i staden for to-tre månader. Ein såg difor føre seg at ein langt på veg kan klare å behalde nøkkelpersonale, då nedbemanning kan skje gjennom naturlege prosessar. Folkemøte
Etter politisk handsaming i dei ulike kommunane, vil det 28. januar verte halde felles formannskapsmøte. Vidare er det lagt opp til eit folkemøte i kvar av dei tre kommunane, der Vanylven er først ut, med møte på ungdomshuset på Fiskå 29. februar, i Selje 2. mars, og i Vågsøy torsdag 3. mars. Heng etter i nord
Det har elles denne veka vore tilsvarande møte med forhandlingsutvala i Sande, Herøy, Ulstein og Hareid.
            – Her er ein på langt nær like langt komne. Det er sjølvsagt ein tyngre prosess når fem kommunar skal verte samde, enn tre. Det er vel heller ikkje å legge skjul på at ikkje alle har vore like engasjerte i framdrift i arbeidet, men hatt ein viss skepsis til reforma. Ein kan også sjå føre seg at det her vil vere ein større dragkamp om til dømes kommunesenter. Det er likevel ein god tone, der det ikkje er kome fram noko som tyder på at einkvan ikkje vil ha med nokon av dei andre, seier Landsverk Sande.
08.01.16 10:26
Måtte sprenge vindfall
Det var onsdag straumlaust fleire stader i Vanylven i den sterke vinden. I Syvde måtte ein sprengje eit vindfall før ein fekk ordna linjene. På Facebook-sidene våre kan ein sjå video frå dette.Ein av feila som var lokalisert, var eit tre som fall over linja i Løsetstranda. Det vart jobba både med denne feilen og andre feil utetter ettermiddagen og kvelden.
30.12.15 20:35
Nesten siger for Nederlaget
Berre ta bilde, du – så ordnar vi sigeren til slutt! sa denne jentegjengen som utgjer Nederlaget til oss i ein pause i Castrol Cup i Olivinhallen 3. juledag. Og det heldt – nesten.Berre ta bilde, du – så ordnar vi sigeren til slutt! sa denne jentegjengen som utgjer Nederlaget til oss i ein pause i Castrol Cup i Olivinhallen 3. juledag. Og det heldt – nesten.  Castrol Cup i Olivinhallen har blitt romjulstradisjon og heller ikkje i år svikta det. Tredje juledag var det og jubel i hallen frå tidleg morgon til sein kveld. Herreklassen (Nystøl-Fagerhol) vart vunnen av nordfjordingane på laget Gratis pølser i kiosken over FK Vanylva etter ein nervepirrande finale der nordfjordingane avgjorde til slutt 9-8 etter straffekonkurranse! I dameklassen vart det finale mellom Hødd-jentene i Skikkelig go da og vanylvingane på Nederlaget (bildet). Hødd-jentene vann 1-0. Og kven skåra sigersmålet? Jau, det var Åheim-jenta Ellen Nerland Aahjem. I den opne klassen vart det eit oppgjer mellom to lag der ”gamle” fotballstjernet frå Vanylvs-fotballen hadde fått med seg ein del yngre krefter. Pondus trekte det lengste strået og vann i finalen 2-1 over Larsens gale verden. Vi kjem med meir i papiravisa på nyåret.
27.12.15 18:53
Data i førjulsnatta
Laurdagskvelden var 51 ungdomar frå 13 år og oppover,  samla med datamaskinane sine til såkalla LAN på Fiskå ungdomshus. Lanet skal vare til måndag.Det var mest som oppvarming å rekne det vi såg laurdagskvelden. Men stemninga var god og pizza-stykka gjekk unna. Etter kvart skal dei store spelturneringane starte. Alle vi snakka med, både mellom deltakarane og dei som var inne som vakter, var det berre positive tilbakemeldingar. Alt teknisk verka som det skulle, vart det sagt - og førebels var det ingen som såg etter soveposane.
19.12.15 20:47
Gjekk heilt til topps
Tysdag vart det klart at 10. klassingane frå Åheim skule går heilt til topps i Leger Uten Grenser sin "gløymde kriser- konkurranse"Som det går fram av artikkel annan stad på denne sida, visste ein at elevane hadde gått til topps i Møre ogRomsdal. Men tysdag vart det altså klart at elevane frå Åheim hadde blitt best av alle i heile landet. – Dei har engasjert både lokalsasmfunn, media og politikarar gjennom det dei har gjort, seier prosjktleiar Emilie Bergene i Leger Uten Grenser. No får klassen Témoignageprisen og ein draumedag i Oslo med Leger Uten Grenser. Les meir på Leger Uten Grenser si nettide her - og i vår papiravis torsdag.    
08.12.15 13:21
Ferjebyte tysdag morgon
Tysdag morgon klokka 09.00 vart Ølen avløyst av ferja Sand på Koparneset.Dette er ferja som var meint å skulle inn i sambandet då dei nye kontraktane vart signerte. No er ho altså på plass og så langt let både mannskap og passasjerar vel. Vi kjem tilbake med reportasje i papiravisa tirsdag.
08.12.15 10:09
Lakserøming i Bjørlykka
2 000 laksar rømde laurdag frå Marine harvest sin oppdrettslokalitet på Bjørlykkestranda.Røminga skjedde etter at ei not vart skada under arbeid på anlegget. Fisken har ei snittvekt på 1,8 kilo, og Marine Harvest betalar fem hundre kroner i kompensasjon for kvar fisk som vert levert attende.
– Marine Harvest ser svært alvorleg på hendinga, og vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet og leverandørar undersøke korleis skaden har oppstått, heiter det i ei pressemelding.

07.12.15 13:44
10. klasse fylkesvinnarar
Det vert spanande timar for 10. klasse på Åheim, etter at dei fredag fekk beskjeden om at dei er plukka ut som Møre og Romsdal sitt bidrag i Leger utan grenser sin Gløymde kriser-konkurranse. Den nasjonale vinnaren vert kåra tysdag.Meir enn 6 000 ungdomsskular frå heile landet har i haust delteke i Gløymde kriser-konkurransen. No er 16 klasser frå ulike fylke plukka ut til den nasjonale finalen, der altså Åheim skule er Møre og Romsdal sin finalist. Kreative elevar
– Målet med skuleprosjektet er å auke elevane si bevissthet om kvifor nokre krisar vert gløymde av media. Skuler over heile landet har delteke i prosjektet om å skape merksemd rundt gløymde kriser på den mest kreative måten, og har blant anna laga animasjonsfilmar, kontakta politikarar, gjort pressestunt, laga facebook-sider, skrive leserinnlegg og vore på radio, fortel Emilie Bergene, feltarbeidar og prosjektkoordinator i Leger Uten Grenser For Åheim skule sin del verkar det å ha gjort særleg inntrykk at ein ikkje berre klarte å få Trine Skei Grande på besøk, men fekk spørsmålet opp i spørjetimen. I grunngjevinga heiter det:
– Åheim skule utarbeidde ein appell og eit forslag til korleis Norge og regjeringa kunne jobbe med dei fem krisene. Dokumentet vart overlevert til Venstre-leiar og stortingsrepresentant Trine Skei Grande, som besøkte kommunen. Alle dei engasjerte elevane hadde skrive under på dokumentet, og dei klarte å kapre ein del tid med Venstre-leiaren, som var i kommunen for eit heilt anna oppdrag. At Skei-Grande enda opp med å ta med spørsmålet til utenriksminister Børge Brende i spørjetimen på Stortinget er heilt fantastisk.
07.12.15 10:31
Juleferja på veg
Ferja Sand som skal inn i sambandet Koparnes- Årvik er på veg oppover langs kysten. Onsdag drog den frå Sand i Suldal og blei vinka av stad av folk på kaia. Fredag får vi melding om at vêret var lagleg nok til at ho har runda Staden.Mannskap om bord vi har snakka med, let vel om "nyeferja" som altså er bygd i 2007. No erstattar Sandsfjordbrua  sambandet der ho har gått sidan ho var ny. Lokalavisa Suldalsposten har gitt oss  løyve til å linke til ein liten video om då ferja for siste gong dreg ut frå Sand i Suldal. Ein vemodig augneblink, tykte mange. No skal ferja etter det vi forstår på verkstadopphald for ovehaling på Larsnes, og kan kanskje verte sett inn i sambandet før juletrafikken tetnar til?
03.12.15 13:32
Ferjestogg sist tysdag
Norled melder på nettsidene tysdag (24/11) morgon at ferja Ølen er ute av drift. Reserveferje vil vere på plass utpå dagen. Siste: Normal drift kl. 15.00 Det er altså ikkje ferje i sambandet Årvik - Koparnes tidleg på dag tysdag. Reserveferja Høgsfjord vil bli teken ut av sambandet Hareid -Sulesund der ho går som tredjeferje og sett inn på Årvik- Koprnes. Følg med på Norled sine nettsider her for å bli oppdatert.
24.11.15 09:53
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

 

Torsdag 4. februar
18.00 Elevkonsert, Syvde samfunnshus

Fredag 5. februar
18.00 Bingo, Nordstranda bygdehus
18.30 Møte, Åheim misjonshus
20.00 Ope hus, Åheim misjonshus
20.00 Opera i kyrkja, Volda kyrkje

Laurdag 6. februar
15.00 UKM, Olivinhallen Åheim
15.00 Sosialt samvær, Fredtun Syvde
18.30 Kulinarisk, (610 pr. pers.) Hakallegarden

Søndag 7. februar
11.00 Møte, Fiskå bedehus
19.00 Møte, Sion Åheim

Mandag 8. februar
19.30 Møte, Nordstranda bygdehus

Tirsdag 9. februar
19.30 Møte, Nordstranda bygdehus

Onsdag 10. februar
15.00 Pensjonisttreff, Eidsåtun
19.00 Møte, Nordstranda bygdehus

Laurdag 13. februar
21.00 Gammaldans, Vesttun, Laustad

 

 

 

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER
Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

 

     

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget