resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
Folkeprotest mot ferjeprisar
Folkeprotest mot ferjeprisar
Folkeaksjonen mot auka ferjetakster på Lauvstad laurdag viser eit stadig sterkare folkeopprør rundt i fylket mot fylkeskommunen sitt forslag til ny auke i ferjetakstane. 

- Nok er ikkje berre nok, men i grunnen nok for lenge sidan, vart det sagt på Lauvstad laurdag. Kring 170 menneske samla seg her til protestaksjonen som var kalla inn til. Kanskje er sinnet ekstra stort her, då ein, som fleire av dei som heldt innlegg var inne på, alt i ti år har betalt ein takstsone for høgt på Lauvstadferja.  Det vart elles teke fram fleire eksempel på kva takstauken vil utgjere i pengar for både privatpersonar, næringsdrivande og bedrifter. Det vart teke fram den negative verknaden auka prisar vil ha på alle samfunnsområde i distrikta, både for pendling, fritidsaktivitetar, næringsliv og kommunale tenester, og som kjent er det også framlegg om å redsusere talet på avgangar, noko som vil forsterke verknaden. 
- Dei held på å kvele oss, vart det sagt  Det vart retta sterk kritikk mot fylket, som legg rekninga for det mange kalla dårleg økonomistyring på dei som skal bu langs kysten og må nytte ferjene. Det er vår riksveg, vart det sagt av fleire. At fylket så kallar ferjedrifta underfinansiert frå staten si side, er noko ein burde sett komme i mange år, hevda nokre, medan andre peikte på at staten sjølve må ta rekninga for å pålegge kostnader med utslepprsfrie ferjer, som er ein av hovudgrunnane til uføret. Det er difor også ein ordføraraksjon på gang, som reiser til Oslo for å protestere mot staten si underfinansering av ferjedrifta. Enkelte trekte samanlikning til bompengeopprøret før jul, der det gjekk så stor prestisje i å avgrense auken at det heldt på å sprenge regjeringa. 
         - Vi krev at regjeringa gjer dei same grepa no som når det gjaldt bompengane i byane og gjer slik at vi slepp denne auken, sa ordførar i nye Volda, Sølvi Dimmen. 
07.12.19 17:31
Edit
Protesterer kraftig på framlegg om nedlegging
Protesterer kraftig på framlegg om nedlegging
(5.12) Både foreldre og elvar protesterer no kraftig på framlegget om å legge ned avdelinga av den vidaregåande skulen i Vanylven.I papiravisa som kom i dag (tosdag 5.12) hadde vi eit innlegg frå ulike foreldreråd. Fleire råd og utval ville venteleg skrive under dette etter kvart som dei rakk å behandle det. Elevrådet ved Myklebust skule har sendt oss ein eigen uttale. Den kom for seint til å bli med i papiravisa. Og sidan fylkestinget har møte før neste avis kjem ut, tek vi den med her: Vedrørande eventuell nedlegging av Herøy vgs, avdeling Vanylven. Ein lovnad som er broten. Skrekken for hybellivet, og fare for livet i bygda. Då beskjeden om at den vidaregåande skulen i Syvde skal leggjast ned, vart det ein stor skuffelse. I ein alder av 15/16 år, er det å måtte flytte heimanfrå for mange noko ein absolutt ikkje er klare for. Tilbod for pendling er her heller ikkje.
Statistikk viser at jo tidlegare ein flyttar heimanfrå, jo mindre er sjansen for at ein kjem til å busette seg i bygda. Korps, fotball og andre fritidsaktivitetar som ungdommen er med på å skape, er ein stor del som truleg vil forsvinne. Dette påverkar heile bygda vår. Satse på ungdommen blir det sagt. Korleis vil dette då gå opp? Når tilboda ikkje er her lenger. Vi som har eit sterkt ønske om å få bu heime eitt år til, får ikkje moglegheit til det. Vi er svært skuffa, eit løfte blir brote. Mange stemte kanskje på dette partiet fordi det vart lova eitt år til med vidaregåande skule i Vanylven. For oss dette gjeld, er det svært alvorleg at denne skulen vert nedlagd. Tenk på ungdommen. -Elevrådsrepresentantane frå Myklebust skule.
Charkris Igland og Hanna Linea Torvanger
05.12.19 15:44

Annonse

Edit
Edit

Nyhende

Laga julesong med tekst av Lars Almklov
Laga julesong med tekst av Lars Almklov
(5.12) Som vi skreiv i papiravisa i dag (torsdag), har den utflytte syltefjordingen Elisabeth Lillebø Sæth laga tone til diktet «Enno lyder ein bodskap» av Lars Almklov.Elisabeth har og spelt og sunge inn songen saman med søster si, Anne Birgitte Lillebø Bøe, og kollega Roald Arnesen i Norea Mediemisjon der ho arbeider. Innspelinga er, saman med andre songar ho har skrive, tilgjengeleg som strøyming og kan søkast opp på Youtube under det som blir kalla Norea Music. Men songen kan du også høyre HER (med litt reklame først)
05.12.19 13:53
Vart heidra i Stortinget
Vart heidra i Stortinget
(5.12) Onsdag var ein stor dag for tiandeklassingane ved Åheim skule. Då fekk dei overrekt førsteprisen for teksten dei hadde laga i samband med 100-årsmarkeringa for almenn røysterett. Og det skjedde i Stortinget - med stortingspresidenten som pris-overrekkar!Som vi har skrive tidlegare har altså elevane ved skulen på Åheim fått vite at klassen vann førsteprisen i ei tevling der det skulle skrivast tekstar i samband med 100-markeringa om almenne røysterett. Det er ein tekst som både inneheld historiske fakta og fiksjon. Ein flott innsats!  Heile teksten er forresten teke inn i siste utgåva av tidsskriftet «Fotefar» - tidsskriftet for sogelaga i Vanylven. Vi kjem tilbake til saka i papirutgåva.
05.12.19 10:58
– Glad for at det ikkje var lokale folk
– Glad for at det ikkje var lokale folk
(05.12) Politiet opplyser at tre personar vil bli sikta for innbrotet på Jokerbutikken på Hakallestada i oktober.
- Eg er glad for at det ikkje var folk frå næraste distriktet som stod bak, seier butikkeigar Oddvin Kragset.Det har ei tid gått rykte om at politiet har hatt mistanke retta mot bestemte personar og miljø i denne saka, utan at vi har fått det stadfesta. No seier altså lensmann Tor Sæther at tre personar er sikta for innbrotet. Det var Vestlandsnytt som først omtala saka på sine nettsider (bak betalingsmur). Til Synste Møre seier Sæther at dei tre har vedgått at dei har vore i butikken og erkjent å ha fjerna det som er borte. Men dei to haglegeværa som var meldt stolne, er ikkje komne til rette, Det er derimot ein del av det andre tjuvgodset. – Saka er ikkje avslutta. Vi etterforskar framleis, og ser alvorleg på at våpena ikkje er funne, seier Sæther. Dei tre som er sikta, er i følgje lensmannen heimehgøyrande i ei kommune på Søre Sunnmøre, men dei er altså ikkje frå Vanylven. – Det er godt at vi slepp å gå rundt å lure lenger. Så får vi ta ting etter kvart, mellom anna når det gjeld erstatning og slike ting, seier Oddvin Kragset.
04.12.19 17:15
Bil på taket i Norvika
Bil på taket i Norvika
(29.11) Ein bil køyrde litt over klokka 10 i føremiddag av vegen i Syvde og hamna på taket på nedsida av vegen. Naudetatane rykte ut. Politiet melder 10.28 at personen i bilen verkar uskadd og at han var åleine i bilen. Også på Lauvstad har ein bil vore i grøfta, og i gå ettermiddag fekk vi den klassiske lastebilen i grøfta på Tunheim. Med vinter og slapseføre er det berre å rå til å køyre foriktig.
29.11.19 11:37
Vil legge ned vidargåande i Vanylven
Vil legge ned vidargåande i Vanylven
(26.11) – Eit vedtak slik det er fatta kan ikkje bli ståande. Det er rett og slett uakseptabelt, seier ein oppgitt, sint og frustrert ordførar i Vanylven etter Fylkesutvalet sitt vedtak i dag.– Løpet er ikkje køyrt. Saka skal handsamast i fylkestinget. Vi må kjempe vidare, seier ordføraren, men som innrømmer at akkurat i dag ser ho ikkje særleg lyst på situasjonen. – Vi har bede om to år til å omstille oss, både skule, elevar og foreldre. Vi har bede om diskusjonar om korleis vi kunne få alternative linjer lagt til skulen. Vi veit avdelinga i Vanylven er god. Elevane trivs. Fråfallet er lite. Og i alle tilfelle: Skulle avdelinga likevel bli lagt ned, må det sytast for skyssordningar som gjer at elevane kan pendle og bu heime om dei ønskjer det. Slik vedtaket ligg no, er det uakseptabelt og har lite med distriktspolitikk som det blir snakka så fint om, å gjere, seier ordføraren i ein første kommentar til oss. Vi kjem tilbake til saka i papiravisa torsdag.
26.11.19 18:40
Vasslekkasje på Tunheim
Vasslekkasje på Tunheim
22.10 Eit brot på vassleidninga nedanfor løa til Rolf Tunheim gjer at ein del husstandar i føremiddag vil ha lite trykk på vatnet eller vere utan vatn. Det vil likevel berre gjelde eit fåtal og for ei kortare tid, då ein har omdirigert vatnet frå høgdebassenget på Åheim til å forsyne Åheim sentrum, Slagnes og Syltefjorden. Men sjølve utbetringa kan ta litt tid, då ein først må drive feilsøking for å finne meir nøye ut kvar lekkasjen på leidninga er, som fører til at vatnet piplar opp nedanfor Rolf Tunheim og Lundgarden. Når sjølve feilen er lokalisert, skal det gå rimeleg raskt å få utbetra denne, seier Helge Kleppe i teknisk avdeling. 
22.11.19 09:51
Vanylven vart årets fotballkommune!
Vanylven vart årets fotballkommune!
(30.11) Vanylven vart i kveld kåra til Årets fotballkommune på Sunnmøre.Det vart klart på foballgallaen i Åleusund laurdag kveld. Vanylven var nominert saman med Skodje og Ørsta - men drog altså av med sigeren. Vi kjem tilbake til saka i papiravisa.
21.11.19 14:04
Tiandeklassingane til topps
Tiandeklassingane til topps
(15.10) Det var nesten som ein telefon frå Norsk Tipping om storgevinst, då sjølvaste stortingspresidenten Tone Willhelmsen Trøen onsdag denne veka var på tråden og kunne opplyse til 10. klasse på Åheim skule at dei hadde vunne Stortinget sin store skrivekonkurranse: Rett til stemme. Stemmerett for alle i 100 år.Alle grunnskular i landet fekk i starten av august invitasjon til å lage ein tekst i høve årets stemmerettsjubileum, Stemmerett for alle i hundre år. I 1919 vedtok Stortinget å fjerne bestemmelsar om at ein skulle miste stemmeretten dersom ein mottok fattigstøtte. Med bakgrunnt i dette har tiandeklassingane laga ein tekst i lag, som er blanding av to fiktive tekstar og fakta kring stemmeretten. Dei to fiktive tekstane tek utgangspunkt i to kvinner som levde i vårt nærområde på denne tida. Og heile tekten kan ein lese i Fotefar 2019, sogetidsskrift for Vanylven, som kjem om eit par veker. No ventar tur til Oslo 4. desember for å besøke Stortinget og delta i markeringa av jubileet. Og dette er ikkje første gongen denne gjengen er til Oslo i slik samanheng. Som 6. klassingar vann dei også Bokslukarprisen og vart premierte med Oslotur. Men vi vil tru at dette besøket vert hakket opp i verdighet og stas.
16.11.19 14:31
Fem millionar til skipstunnelen
Fem millionar til skipstunnelen
Regjeringspartia har blitt samde om å løyve fem millionar kroner til Stad skipstunnel på statsbudsjettet for 20120, slik at planlegginga kan halde fram.Etter at det ikkje var sett av ei krone til skipstunnelen i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett, har det frå tunneltilhengarane si side vore jobba aktivt for å få ei mindre løyving som kan sikre kontinuitet i planlegginga. Mellom anna bad styret i tunnelselskapet om sju millionar. Både Senterpartiet og Arbeidarpartiet har lova slike midlar, og no er det altså også endeleg semje også  i regjeringspartia om ei løyving på fem millionar, Dette går fram av ei pressemelding sendt ut av representantar for regjeringspartia i nye Stad kommune. Det er og sendt ut ei pressemelding frå dei representantar for dei same partia i Vanylven. - Vi er glade og letta over at Høgre, Frp, Krf og Venstre på Stortinget no sikrar at framdrifta i arbeidet med Stad Skipstunnel kan halde fram, slik at det er mogleg med byggestart for Stad Skipstunnel i 2021 som føresett i Nasjonal Transportplan. Det seier Alfred Bjørlo (Venstre, ordførar i Stad kommune), Stein Robert Osdal (Krf, ordførar i Selje kommune), Geir Årvik (Høgre, Leiar i Samfunns- og næringsutvalet i Stad kommune) og Per Tore Borgund (leiar i Stad Frp)i i den først nemnde pressemeldinga. – Gratulerer til alle som brenn for trygg fedsel kring Stad. Vi er eit steg nærare målet, skriv Lena Landsverk Sande (V), Øystein Blom (KrF), Idar Brekke (H) og Bjarne Sætrenes (FrP)  mellom anna  i si pressemelding. -
12.11.19 08:08
Telefon-trøbbel i Vanylven
Telefon-trøbbel i Vanylven
(30.10)Fasttelefonnettet i store deler av Vanylven er nede onsdag. Også kommunen sine telefonar er nede - inklusiv lækjarsenteret. Her blir folk bedne om å ringe 116117 for å få kontakt, eller 113 viss det er snakk om  naud.Telenor skriv at dei arbeider med å rette feilen, og har oppgitt rettingstida til i morgon, torsdag.
30.10.19 14:45
Giske fekk mest å juble for på Eidsåvoll
Giske fekk mest å juble for på Eidsåvoll
Giske vart kretsmeistrar i 6. divisjon etter det som vart kalla ein bølgjedal av ein fotballkamp, der heimelaget kjempa inn 4-4 i det 88. minutt etter å ha vorte redusert til ni mann på bana. Giske dominerte første omgang, og det var mot spelet sin gang at Vanylven gjekk opp til 1-0 etter 24 minutt, på det som var nesten deira første sjanse i kampen. Giske utlikna rett etter, og sjølv om Vanylven kom meir og meir med mot slutten av omgangen, var forsvaret stadig litt på etterskot mor gode Giske-spissar.  Andre omgang opna brutalt for heimelaget. Giske fekk først 1-2 på eit frispark, der dei også skulle vore avblesne for klar offside rett før. Deretter fekk dei nytt frispark i det 51. minutt, som vart sett rett i mål til 1-3. Då såg det mørkt ut, og då først Vanylven får Vegar Bellen Krokvik utvist etter felling som siste mann etter 55 minutt, ser det enno mørkare ut. Men heimelaget viser god arbeidsmoral og kjempar først inn 2-3 på ein retur etter kårner. Vanylven står på vidare og får utliknar utruleg nok til 3-3 ved Anders Bellen. Etter at Giske også har gått opp til 3-4 på ei fin skåring i det 73. minutt, får Bellen så sitt andre gule kort og Giske straffe etter 76 minutt, og det ser enno mørkare ut. Men først reddar keeper Aadne Seljeset ei god straffe meisterleg og to minutt før kampslutt er det Øyvind Myklebust som er frampå og set ein retur etter frispark i mål. Med ni mann hadde Vanylven såleis utlikna til 4-4 etter 88 minutt spelt, og det kunne også snudd seg heilt, då mange meinte at eit skot frå Simen Bellen litt etter vart blokkert med hendene. Men kampen sett under eitt ikkje noko seie på at Giske vann og vart kretsmeistrar, sjølv om Vanylven kjempa som løver mot slutten og var nære på. 
27.10.19 16:43
Mobil, fart og manglande førarkort
Mobil, fart og manglande førarkort
(17.10) UP frå Vest politidstrikt hadde kontroll i 60-sona på fylkesveg  61 ved Eidså torsdag. Ein person vart anmeldt for å køyre utan gyldig førarkort.Elles vart det skrive ut seks forenkla førelegg for høg fart - og største summen, vil vi tru,  måtte den bilføraren som hadde 79 km/t ut med. Det var det høgste som vart målt. To bilførarar fekk forelegg for prating i mobiltelefon, medan ein altså vart anmeldt for å køyre utan godkjent førarkort.
17.10.19 14:33
Kald-dusj for Rovdefjordsambandet
Kald-dusj for Rovdefjordsambandet
(15.10) Kvalitetsikringsrapporten om Rovdefjordbrua er ikkje lysteleg lesing for alle som kjempar for og vonar på realisering dette sambandet. Men styret i sambandet gir ikkje opp, og set si lit til at «politiske og vedtaksføre organ», som det heiter, legg vekt på viktige forhold som KS1 ikkje dekkjer.Det er ei veke sidan KS1-rapporten frå konsulentselskapa Møreforsking og Marstrand låg føre, tinga av bruselskapet. Rapporten vart offentleg kjend først ved oversending til fylkeskommunen. Tysdag morgon var formannskapet i Vanylven orientert. Rapporten si konklusjon er klar: Ingen av løysingane, korkje bergtunnel under fjorden eller flytebru/rørtunnel -slik bruselskapet har gått inn for - er sjølvfinansierande. Store rentepåslag er påplussa, framtidige trafikktal er reduserte og bompengegrensa senka i høve til det som låg i prosjektet. Det beste er, slik utgreiar ser det, å vidareføre 0-alternativet – altså framleis ferje. Denne konklusjonen meiner dei er «robust». Men styret i sambandet gir ikkje opp: – Ei rekkje av premissane som er lagt til grunn i KS1-rapporten frå Møreforsking og Marstrand er utydelege, og Rovdefjordsambandet vil utarbeide eit eige notat med kommentarar for vidare handsaming i Møre og Romsdal Fylkeskommune, skriv styret i sitt følgjeskriv. I følgje styret blir det no utarbeidt dokumentasjon som kan justere inntrykk som konsulentane skaper i deler av KS1-raporten. Mellom anna blir det peika på at det såkalla 0-atrenativet - framleis ferje - ikkje er kostnadsrekna framover, trass i dei store investeringar ein veit det vil føre med seg. Styreleiar Magne Løvoll vedgår at repporten var skuffande. – Men her er ein heil del å ta fatt i og arbeide vidare med. Eg er optimist - og dette skal vi greie, seier Løvoll. Vi følgjer opp saka grundig i papiravisa torsdag
15.10.19 08:42
laussal.jpg
kino_n.jpg
Førebels valresultat i kveld
Førebels valresultat i kveld
(09.09)Kommunevalet er i gang kring om i alle dei sju valkrinsane i Vanylven. Høge tal på førehandsstemmer kan vonleg tolkast på god valdeltaking. Følg med på nettsidene våre ut over kveldenDei førebelse røystetala for dei ulike partia vil vere klar i kveld, venteleg kring klokka 21-22. Men vi får ikkje vite kva personar som har kome inn frå dei ulike listene før tysdag. Det må Valdirektoratet og Posten Norge dele skulda for. Det er nemleg slik at alle har rett til å førehandsrøyste heilt til og med fredag. Sidan det no ikkje er postgang laurdagane, vil røyster som er avgjevne så seint andre stader i landet, først kome fram til «heimekommunen» tysdag. Desse få røystene blir så blanda med nokre røyster ein har lagt til sides uopna og utalde, for at anonymiteten skal ivaretakast. Først når desse røystene er med, blir valresultatet fullstendig. Og det vil altså skje tysdag. – Vi vil køyre kandidatkåringa når vi har valresultatet komplett. Det vil seie tysdag, seier Kåre Kvangarsnes, som er den i kommuneadministrasjonen som har valet som hovudarbeidsområde desse dagane. Vel 500 førehandsrøyster Før helga stogga ein på knapt 500 førehandsrøyster. Dette er meir enn 100 fleire enn for fire år sidan, men godt under stortingsvalet. Det er også normalt med høgare valdeltaking ved stortingsvale enn kommuneval. Det er likevel å håpe at det høve talet på førehandsrøyster og ein relativt aktiv valkamp frå partia si sida, skal gi god valdeltaking. Sist var deltakinga i Vanylven på kring 63 prosent.  
09.09.19 11:34
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Fredag 6. desember
18.00 The next Level, Fiskå kino
20.00 Ford v Ferrari, Fiskå kino

Laurdag 7. desember
11.00 Julemarked, Sigrun Strand, Fiskå
12.00 Juleverkstad, Hakallegarden
19.00 Lutefisk-kveld, Syvde samfunnshus

Søndag 8. desember
12.00 Julemarked, Hakallegarden
16.00 Førjulskafé, Syltefjord bygdehus
16.00 Julekonsert, Framheim Åheim

Tirsdag 10. desember
12.30 Adventspensjonisttreff, Kjeldsund

19. - 23. mai Åram Pluss

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget