resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
Millionar frå havbruksfondet
Millionar frå havbruksfondet
2,25 milliardar kroner vil i haust gå ut til laksekommunane i Norge. For Vanylven er talet dryge seks millionar kroner. Det er godt nytt for ein kommune med ein utfordrande økonomi.Lena Landsverk Sande (V), ordførar i Vanylven, er svært glad for midlane. – Dette er veldig godt nytt, vi treng kvar ei krone, seier Landsverk Sande. Ho utdjupar: – Det er klart at dryge seks millionar kroner har stor betydning for Vanylven kommune. Vi får desse pengane no, og så veit vi at det kjem pengar neste år også, seier ordføraren. – Om få dagar kjem det millionar av kroner inn til havbrukskommunane. Kommunane får no velfortent påskjøning for å leggje til rette for ei av våre viktigaste næringar, nemleg havbruksnæringa, står det i ei pressemelding frå fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. – Landet sine oppdrettskommuner gjer ein viktig jobb med å leggje til rette for oppdrettsnæringa. I 2020 og 2021 vil kommunane få ei rekordstor påskjøning for innsatsen. No er det klart korleis fyrste del av utbetalinga vil verte fordelt, seier Ingebrigtsen. Heilt spesifikt får Vanylven kommune 6 220 231 kroner i 2020. I 2021 får Vanylven 1 481 008 kroner frå ordinær pott, og 1 283 540 frå potten til nye lokalitetar. Produksjonsavgift Frå 2022 vil kommunane få rundt 40 prosent av salsinntektene frå ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunane få inntekter frå ei produksjonsavgift som vil liggje på rundt 500 millionar kroner årleg. – Inntektene til havbrukskommunane har dei siste åra vore svært variable. Med denne ordninga vil kommunane få meir stabile og forutsigbare inntekter, står det i pressemeldinga.
28.09.20 18:28
Edit
Edit

Nyhende

ILA-virus stadfesta i Bjørlykkestranda
Mattilsynet opplyser om at infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved Mowi sitt anlegg Bjørlykkestranda.Dette kjem etter at Mowi varsla Mattilsynet 10. september om mogleg ILA-smitte. Mattilsynet tok så prøvar ved anlegget, som dei fekk attende 25. september. – For å avgrense smittespreiing er lokaliteten ilagt restriksjonar, blant anna med forbod mot flytting av fisk utan særskilt løyve. Slakting er allereie i gang, og lokaliteten er planlagt utslakta i løpet av veke 40, skriv Mattilsynet.  I følgje Veterinærinstituttet er infeksiøs lakseanemi (ILA) ein alvorleg, smittsam virussjukdom hos laks. ILA-viruset har tidlegare også vore påvist hjå oppdretta regnbogeaure og vill sjøaure. Viruset er i følgje Mattilsynet ufarleg for mennesker. Til Sunnmørsposten opplyste Mowi førre veke om at utbrotet vart oppdaga gjennom rutinemessige prøver.
27.09.20 17:14
Her vert det koronatesting
Her vert det koronatesting
Sidan pandemien stengde landet i mars, har Vanylven kommune stort sett testa folk bak brannstasjonen på Fiskå. Frå måndag 21. september vert testsenteret flytta til den gamle sjukeheimen.– Frå og med 21. september vil ein ha moglegheit for å teste seg for Covid-19 i nye lokale ved 1. etasje på gamle sjukeheimen, på hjørnet ved sida av vaskeriet, skriv Vanylven kommune på si nettside. I det nye lokalet vil det vere mogleg å kome inn for testing, men kommunen vil leggje opp til at flest mogleg vert testa i bilane sine. FOTO: Vanylven kommune
18.09.20 07:50
Trafikkontroll på Fiskå
Trafikkontroll på Fiskå
Politiet Møre og Romsdal skriv på Twitter at dei har gjennomført trafikkontroll på Fiskå med fokus på sikring av born i bil.27 bilar vart kontrollert. – Alt OK og ingen reaksjonar, skriv dei.
17.09.20 09:35
Første prøvesvar viser virus i oppdrettsanlegg
Mattilsynet har fått dei første prøvesvara tekne ved Mowi sitt oppdrettsanlegg i Bjørlykkestranda. Dei viser infeksiøs lakseanemi (ILA). Det må oppfylgjande positivt prøvesvar til, for å stadfeste viruset.Det var Sunnmørsposten som først melde saka. Dette kjem etter at Mowi varsla Mattilsynet 10. september om mogleg ILA-smitte. Prøver er no sendt inn frå Mattilsynet, men ein kan ikkje stadfeste viruset før desse kjem attende. – Vi ventar prøvesvara i neste veke, seier seniorinspektør Cecilie Flatnes Nystøyl i Mattilsynet til Synste Møre. I kunngjeringa frå 10. september, skriv Mattilsynet at området vart ilagt restriksjonar, med blant anna forbud mot flytting av fisk. I følgje Veterinærinstituttet er infeksiøs lakseanemi (ILA) ein alvorleg, smittsam virussjukdom hos laks. ILA-viruset har tidlegare også vore påvist hjå oppdretta regnbogeaure og vill sjøaure. Viruset er i følgje Mattilsynet ufarleg for mennesker. Til Sunnmørsposten opplyser Mowi om at utbrotet vart oppdaga gjennom rutinemessige prøver. Bjørlykkestranda ligg frå før i ei overvåkingssone for ILA. Dette omfattar Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda. Dette etter at det i februar 2020 vart stadfesta ILA-smitte ved anlegget Voldnes i Herøy kommune.
16.09.20 17:30
Fv. 5852 på Åram er no open
Fv. 5852 på Åram er no open
Onsdag morgon gjekk det eit jordras over Fv. 5852 på Åram. No er vegen opna etter å ha vore stengt fram til litt etter kl. 19 i kveld.– Geolog har vore på staden og seier at det er trygt å opne vegen, seier Eivind Voldsund, byggleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune. Raset gjekk kring 50 meter frå næraste bustad og mellom to høgspentstolpar.  Teknisk leiar i Vanylven kommune, Helge Kleppe, sa til Synste Møre tidleg onsdag at det kunne sjå ut til at torva har løsna frå fjellsida etter ei periode med mykje regn. I 12-tida i dag godkjente geologar at oppryddinga kunne starte.
16.09.20 07:09
Fleire straumbrot i Vanylven
( 14. september) Alle skal no ha fått attende straumen. 17.40: Alle kundar skal no ha fått tilbake straumen. 16.30: Mørenett skriv at på grunn av feil, må dei kople ut Dalen på Åheim mellom kl. 17.00 og 18.00. 16.30: Feilen mellom Krokvik og Sandvika skal no vere retta opp. 15.00: Rettetid på trafo Borg stipulert til kl. 18.00 13.25: Det er straumlaust på trafo Borg. Feilen er funnen og reparasjon vil pågå nokre timar uttetter dagen, skriv Mørenett. Det skal gjelde 15 kundar. 12:30 Mørenett arbeidar no med å rette feil. Rettetida er stipulert til rundt kl. 17  11.19: Feilen er mellom Krokvik og Sandvika. Mørenett skriv at kundane der fortsatt er straumlause, og at dei leitar etter feilen. 09.35: Kunder mellom Sighaug og Sandvik fortsatt straumlause. kunder fra Fiskå til Sighaug skal nå ha fått tilbake strømmen, skriv Mørenett. 09.27: Nytt Straumbrot. Mørenett skriv på sine sider at feilsøkinga fortset. Oppdatering: Klokka 09.08 var straumen tilbake. Straumbrot på Fiskå Kring 500 kundar har mista straumen i området Fiskå/Nystøyl. Det er ein feil på høgspentnettet. Montørar driv med feilsøking, uviss rettetid.
14.09.20 12:06
Retting
(10.september) I dagens avis i saka om mogleg kutt i ferjeavgangar, står det at Ståle Åhjem køyrer farleg avfall. Vi meinte sjølvsagt farleg last. Det beklagar vi.
10.09.20 09:32
Distribusjonsfeil
Distribusjonsfeil
(10. september) Grunna distribusjonsfeil, vil ikkje Synste Møre kome fram på Rovde eller Lauvstad i dag.Pakken med aviser er ikkje til å spore opp, og vi legg derfor avisa ut her. Trykk her for å lese avisa. Vi beklagar ulempene dette fører til.
10.09.20 09:10
Lastebil i grøfta
Lastebil i grøfta
Endå ein gong har ein sjåfør vore uheldig og komme utfor vegkanten i Bøstranda.Rundt klokka 14 onsdag var det fleire som ville tipse oss om lastebilen som låg i grøfta. Sjåføren, som skulle sleppe forbi ein annan bil, fekk hjulet utom vegkanten og bilen vart ståande fast. Hjelpa, frå anten Ålesund eller Nordfjordeid, skulle kome og hjelpe så raskt dei kunne. Medan vi var der, var det mange som stogga og sikra seg om at alt hadde gått bra med sjåføren. 
09.09.20 14:23
Foreslår å kutte drastisk i ferjetilbodet
Foreslår å kutte drastisk i ferjetilbodet
I eit høyringsnotat frå Møre og Romsdal fylkeskommune vert det føreslege å kutte drastisk i ferjesambandet Årvika - Koparnes.I forslaget ligg det ein reduksjon på åtte avgangar på kvardagar og søndagar, og eit kutt på heile tolv avgangar laurdagar. Avgangane det gjeld er frå Årvika kl. 09.15, 10.45, 12.45 og 17.45 på kvardagar. Laurdagar vil fylket ta vekk avgangane frå Årvika kl. 07.45, 09.15, 10.45, 13.45, 15.15 og kl. 16.45. Søndagar foreslår dei å fjerne avgangane frå Årvika kl. 13.15, 14.45, 17.15, og kl. 20.15. Grensa er nådd Lena Landsverk Sande (V), ordførar i Vanylven, seier til Synste Møre at no er grensa nådd. Ho seier at konsekvensane for Vanylven vil vere store uansett kva veg ein skal reise. – Eg oppmodar folk om å seie i frå, seier ho. Innsparing Kuttet vert føreslege som eit ledd i ein innsparingsprosess. – Møre og Romsdal fylkeskommune er inne i ei økonomisk krevjande tid som fordrar innsparing også på ferjedrift i åra framover, heiter det i notatet. Her viser dei til ei sak frå fylkestinget der det vart gjort vedtak om at det skal gjerast innsparingar i drifta innan buss, båt og ferje. Fylkestinget har tidlegare gjort vedtak om at ferjeramma skal reduserast med 12 millionar i 2020, 20 millionar i 2021 og ytterlegare 10 millionar i 2022. Driftsnivået Vidare heiter det i notatet at fylket må tilpasse driftsnivået på ferje og hurtigbåt, men at det ikkje heng saman med eit stort inntektsbortfall i ferjedrifta som følge av koronapandemien. – Det kan difor ikkje sjåast bort frå ytterlegare reduksjonar i tilbodet som følge av manglande finansiering frå billettinntektene.  Kommunar og andre vert no oppfordra til å kome med innspel til prosessen, og skriv at det er viktig at kommunane involverer skuler, trafikknemnder og grendelag. Vil fjerne nattferja På Larsnes-sambandet er det ikkje føreslege å leggje ned turar på dags- og kveldstid. Det er derimot føreslege å kutte bestillingsturen på natt, både kvardagar og helg. Denne ruta er føreslege lagt ned i 2021. Svarfrist for høyringa er 9. oktober.
07.09.20 20:04
Månebogen synte seg
Månebogen synte seg
(Fre 04.09) I natt som var viste eit litt uvanleg syn seg på himmelen. Ein måneboge er eit heller sjeldant fenomen.Vi får tilsendt eit bilete frå Ottar Ekremsæter på Åheim, som oppdaga dette i tre-tida natt til i dag. Han fekk henta kamera og tok bilde av bogen. For at ein slik regnboge skal oppstå nattestid må fleire faktorar vere til stades, vert det opplyst på yr.no: – Det må vere fullmåne, eller nesten full
- Månen må vere bak deg og det må vere regndråpar framfor deg
- Himmelen må vere mørk
- Månen må vere mindre enn 42 grader over horisonten Ei hovudårsak til at månebogen er sjeldan er også at månelyset er svakare enn sollyset, skriv yr.
         – Det som også er litt artig, er at når eg ser ut vindauget no, er regnbogen om lag akkurat på same stad, men då frå sola, seier Ekremsæter til oss fredag føremiddag.
04.09.20 12:09
Nytt tilfelle av Covid-19 i Vanylven
Nytt tilfelle av Covid-19 i Vanylven
(27.august) – Der er eit nytt smittetilfelle i kommunen. Den smitta er knytta til dei to andre smittetilfella, og er allereie isolert, skriv Vanylven kommune på si nettside.I går, onsdag 26. august, vart det påvist to smittetilfelle i kommunen. Dei to kom nyleg i same reisefylgjet, og alle har vore i karantene i tida etter ankomst. Vidare opplyste Vanylven kommune då om at dei smitta er isolerte og at heile reisefylgjet er sett i karantene.
27.08.20 10:35
To nye smittetilfelle i Vanylven
To nye smittetilfelle i Vanylven
Onsdag 26. august opplyser Vanylven kommune om at det er påvist to nye smittetilfelle av covid-19 i kommunen. Dei to kom nyleg i same reisefylgjet, og alle har vore i karantene i tida etter ankomst.Vidare opplyser kommunen om at dei smitta er isolerte og at heile reisefylgjet er sett i karantene. Samstundes minner kommunen om at folk skal ta kontakt for testing dersom ein mistenkjer smitte.
26.08.20 09:17
laussal.jpg
kino_fiskaa.jpg
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
KULTURKALENDAR

Fredag 25. september
18.00 Knutsen og Ludvigsen, Fiskå kino
20.00 After we collided, Fiskå kino

Søndag 27. september
13.00 Fårikål, Syvde samfunnshus
16.00 Haustsamling, Fiskå bedehus

Onsdag 30. september
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Torsdag 1. oktober
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Laurdag 3. oktober
07.30 Båtcruise til Ålesund
17.00 Operahuset: Man of La Mancha

Søndag 4. oktober
14.00 Operahuset: Man of La Mancha

Tirsdag 6. oktober
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Onsdag 7. oktober
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Fredag 9. oktober
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Laurdag 10. oktober
17.00 Operahuset: Mann of La Mancha

Edit
Synste på sosiale medium

Vi er no på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. Følg oss gjerne!

FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

Redaktør:
Fredrik Bakke

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget