resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
Ber folk halde seg heime i påska
Ber folk halde seg heime i påska
Det seier ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V). Sjølv om ein elles i året tek folk i mot med opne armar, ber ho no folk om å ikkje kome til Vanylven. Dette for å hindre spreiing av korona i kommunen.Påska nærmar seg og med ho kjem tida der folk reiser heim, enten på hytta eller på besøk til familie. Det håpar ikkje ordføraren skjer denne påska. – Vi syns det er veldig synd å oppfordre om ikkje å kome heim, for elles så vert vi glad kvar gong vi ser nokon kome heim. No står vi ein spesiell situasjon, regjeringa oppfordrer folk om å halde seg der dei er. Kjem det til dømes hundre personar til Vanylven i påska, er sannsynlegheita stor for at det vert meir smitte her. Vi ønskjer å halde oss her vi er no, der det nesten ikkje er smitte her, seier ho. Engasjement Engasjementet har vore tydeleg den siste tida. Til dømes har det vorte kjend at hytteeigarar kring i landet har hyra advokatar for å kunne få opphalde seg på hytta. Ordføraren skjønar engasjementet, påska er jo tradisjonelt sett ei tid for samling av familie, men ho ber innstendig folk om å halde seg vekk. – Ein risikerar faktisk å smitte folk ved å reise. Dess lenger vi kan dra ut denne smittakurva over tid, jo større er sjansen for at nokon finn opp ei vaksine for viruset, seier ho. Nå må alle bidra framover. – Når ein ser at friske 16-åringar vert smitta, så ser ein jo at det kan råke meg og mine. Då ønskjer eg ikkje at smitta skal kome frå meg, at eg ikkje ber på noko som kan smitte andre. Det må vi alle tenkje på no, slik at vi unngår å smitte andre, seier ordføraren. Også kommuneoverlegen i Vanylven, Cecilie Oppedal, understrekar viktigheita av å halde seg heime. – Dette er ein solidaritetsdugnad. Framover er det viktig å begrense kontakten mellom generasjonane, seier Oppedal. Fritidsbustad Ordføraren fortel at dei har fått nokre henvendingar frå folk som spør om kommunen kan gje dispensasjon frå lovverket. Det har dei dessverre ikkje lov til av staten, og svaret alle får er derfor nei. – Ein fritidsbustad er ein bustad som ein bur i mindre enn seks månader av året. Dei som har ein slik type bustad, betalar mindre avgifter enn for vanlege bustadar. Og har ein fyrst fått omdisponert sin bustad som fritidsbustad, får ein ikkje lov til å opphalde seg der viss ein er folkeregistrert i ein annan kommune. Då seier lova at du ikkje kan reise dit, og kommunen har faktisk ikkje adgang til å gje fritak frå dette, seier Landsverk Sande. Men kommunen, med ordføraren i spissen, syns ikkje det er lett å si nei til dei som spør. – Eg forstår at folk tek kontakt, det handlar ikkje om det. Det er leit å seie nei, men eg håpar at det snart er over, slik at folk kan strøyme til Vanylven, seier ho.
02.04.20 11:02
Edit
Mobiliserer til dugnad
(13.03.20) Ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande, gjekk i dag ut på Facebook og oppfordra folk til å halde seg i karantene.– Har du vore langt av garde på reise, så SKAL du i karantene. Og sjølv om du berre reiser innanlands, så ber eg deg om å pålegge deg sjølv å halde deg heime, og unngå besøk og unngå å ta vakter for å tene nokre kroner fordi du har "fri". Du har ikkje fri. Landet er stengt ned for å hindre at menneske vi er glade i skal døy av koronasmitten, skriv ho på Facebook. Loven seier at innbyggarane i Norge må halde seg i karantene viss dei har vore utanfor Norden etter 27. februar. I Forskrift om karantene mv. etter reiser utanfor Norden, paragraf 1, står det: «Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.
En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås». Vidare står det i paragraf 2 at: «Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer». Ordføraren skriv på Facebook at folk i Vanylven nå må gå saman i dugnaden om å hindre vidare spreiing av smitte. – Har du fått karantene, ver heime, uansett om du føler deg frisk. Vi gjer ikke dette for oss sjølve, men for heile samfunnet. Vi må vaske hendene ofte og ikkje utsette andre for smitte. Det er ingen stor og komplisert jobb. Men den er svært viktig, skriv ho.
14.03.20 16:16

Annonse

Edit
Edit

Nyhende

Ungdomsklubb på nett
Ungdomsklubb på nett
(20.03.20) I desse Koronatider gjeld det å vere oppfinnsam og nytte dei utvegar ein har. I kveld vert difor ungdom i Vanylven inviterte til ungdomsklubb på nettet.– Det vert noko nytt, der vi må prøve oss fram, både når det gjeld behov og interesse, utforming og korleis det vil fungere i praksis, seier utekontakt Annette Gjeterud. Til vanleg er det ungdomsklubb annankvar fredag, men når omstenda no gjorde at ein ikkje kan samlast på vanleg vis, kom ideen opp om å få til eitkvart på Skype.
– Det vert ein test der vi får prøve oss fram og ungdomen kan sjølve kome med innspel. Kanskje kan vi bytte litt opplegg, gode idear om artige videoar, aktivitetar som å trikse med dorull og anna. Og kanskje kan det arrangerast konkurransar, som ein kviss eller liknande. Vi får som sagt prøve oss fram og sjå, seier Gjeterud.  Ho seier at tanken bak også er at dei unge gjennom dette kan få ei kjensle av litt felleskap i desse heimeverande tider. Opptil femti personar kan kople seg på Skype samstundes i denne interessante nyskapinga.
– Det vert spennande å sjå kva som vert resultatet, seier Gjeterud. 
20.03.20 15:32
Arbeider med smittesporing
Arbeider med smittesporing
(19.03.20) I går vart det fyrste tilfellet av covid-19 påvist i Vanylven. Kommunen stadfesta då at dei jobba med smittesporing og at dei skulle kontakte alle som hadde vore i kontakt med den smitta personen.Til Synste Møre seier kommuneoverlegen i Vanylven, Cecilie Oppedal, at dei ikkje har klart å spore smitta endå. – Personen har ikkje vore i utlandet eller ute av fylket, så vi held fortsatt på med å spore smitta, seier Oppedal. I tillegg seier ho at det er snakk om nokre titals personar som no må i karantene grunna kontakt med den smitta personen. Denne personen er no i isolasjon. Personen hadde fram til påvist smitte vore i karantene etter dei statlege retningslinene for karantene. – Den smitta personen har vore i karantene, det vil seie at personen gjekk i karantene fordi vedkomande hadde luftvegssymptom, seier kommuneoverlegen. No arbeider kommuneoverlegen med å spore smitta. Då går dei tilbake til 24 timar før personen viste symptom for å finne smittekilda. Kommunen har gått ut i ei pressemelding og sagt at det er klare retningsliner for kven dei no testar. – Det sit personale på legekontoret, som i samråd med kommuneoverlegen avgjer kven som skal testast. Det er klare føringar som ligg til grunn for kven som kvalifiserer til slik testing, då dette er ein knapp ressurs no. Vi arbeidar med å kartlegge kvar smitten kjem i frå. Alle nærkontakter er spora opp, og kommuneoverlegen og sporingsgruppa har vore i kontakt med desse, skriv kommunen i pressemeldinga. Nok smittevernutstyr Kommunen skriv også at dei har fått tak i meir smittevernutstyr. – Vi har fått på plass eit godt lager for smittevernutstyr. Vi har litt avgrensa tilgang på munnbind/maske, men har her fått bistand frå lokalt næringsliv. Det er vi svært takksame for. Om det er flere som kan bistå her, oppfordrar vi til å ta kontakt, skriv kommunen. Næringsliv Vidare skrive kommunen at dei har vore i dialog med Vanylven utvikling, slik at dei finn ut kva behov næringslivet i kommunen har. Kommunen ber folk om å melde seg – Vi arbeider mykje med kontinuitetsplanlegging, for å sikre at kommunen greier å oppretthalde kritiske funksjonar i tida som kjem. Det er forventa at smitte og karantenereglar vil påverke arbeidsstokken og medføre eit høgt fråvær. Som fylgje av permitteringar i ulike bransjar, er det mange som no er utan arbeid, og kommunen vil trenge folk som har helsefagleg bakgrunn, erfaring frå storkjøkken, eller vaskeri, skriv kommunen.
19.03.20 13:35
Smitte påvist i Vanylven
Smitte påvist i Vanylven
(18.03.20) Fyrste tilfellet av covid-19 har nå vorte påvist i Vanylven. Det får avisa opplyst frå ordførar Lena Landsverk Sande.Ho opplyser vidare at det vert jobba med smittesporing, og at personar som er aktuelle for karantene vil verte kontakta.
18.03.20 17:58
Vanylven kommune: – Alle som har vore i desse fylka må i karantene
Vanylven kommune: – Alle som har vore i desse fylka må i karantene
(15.03.20) Vanylven kommune innfører frå 15. mars karantene for alle som har vore i bestemte fylke. Sjå liste nedanfor. Det skriv kommunen på sine heimeside.Kommunen skriv at det førebels ikkje er påvist smitte i kommunen, men at det er nødvendig med karantene for alle som har vore i følgjande område. Vedtaket gjeld frå og med 15. mars og til nytt vedtak er fatta. Vedtaket går som følgande: 1) Alle som har vore på opphald i områda som vist i punkt 3, vert pålagde heimekarantene i 14 dagar etter at dei kjem til Vanylven kommune. 2) For personar som utviklar sjukdom eller symptom i karanteneperioden, gjeld dei til ei kvar tid gjeldande føringane til styresmaktene for konvertering av karantene til isolasjon. 3) Vedtaket gjeld per 15.03.2020 reisande frå følgjande område: Fylka Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og dei geografiske områda som svarar til tidlegare Hordaland fylke og tidlegare Sør-Trøndelag fylke. Kommunen skriv vidare: – Vi har ikkje påvist smitte i Vanylven kommune så langt. Med dei nye retningslinjene for testing som no er innført, risikerer vi raskt å miste denne kontrollen om vi ikkje få regulert smittepresset frå utsida av regionen. Det vert vurdert som avgjerande å redusere denne risikoen gjennom dette vedtaket. Kommunen generelt, og helse og omsorgstenestene spesielt, har avgrensa kapasitet.  Kommunen skriv også: – Transittopphald på flyplass i desse områda og heimreise direkte i egen bil frå flyplass, vert ikkje rekna som opphald i området. – Reisande som ikkje har symptom, kan reise til planlagd opphaldsstad, men skal under reisa så langt det let seg gjere halde avstand til andre. – Reisande med symptom skal straks i isolering, og dei kan ikkje nytte offentleg transport. Vedtaket finn du her.
16.03.20 07:46
Mobiliserer til dugnad
(13.03.20) Ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande, gjekk i dag ut på Facebook og oppfordra folk til å halde seg i karantene.– Har du vore langt av garde på reise, så SKAL du i karantene. Og sjølv om du berre reiser innanlands, så ber eg deg om å pålegge deg sjølv å halde deg heime, og unngå besøk og unngå å ta vakter for å tene nokre kroner fordi du har "fri". Du har ikkje fri. Landet er stengt ned for å hindre at menneske vi er glade i skal døy av koronasmitten, skriv ho på Facebook. Loven seier at innbyggarane i Norge må halde seg i karantene viss dei har vore utanfor Norden etter 27. februar. I Forskrift om karantene mv. etter reiser utanfor Norden, paragraf 1, står det: «Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.
En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås». Vidare står det i paragraf 2 at: «Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer». Ordføraren skriv på Facebook at folk i Vanylven nå må gå saman i dugnaden om å hindre vidare spreiing av smitte. – Har du fått karantene, ver heime, uansett om du føler deg frisk. Vi gjer ikke dette for oss sjølve, men for heile samfunnet. Vi må vaske hendene ofte og ikkje utsette andre for smitte. Det er ingen stor og komplisert jobb. Men den er svært viktig, skriv ho.
14.03.20 16:16
Arbeider med heimeopplegg for elevane
Arbeider med heimeopplegg for elevane
(13.03.20) I går vart det som kjent klart at regjeringa stenger alle skular og barnehagar i landet for å hindre spreiing av koronaviruset. Vi har prata med rektor ved Fiskå skule, Sylvia Baade, om planen framover. Då elevane ikkje får møte opp på skulen, må dei arbeide kvar for seg heime. Då vert løysinga digital. – Det blir eit digitalt opplegg framover, der elevane får litt å gjere kvar dag i tillegg til lekser, seier Baade. Vidare fortel ho at dei tilsette ved skulen i dag er samla for å lage eit opplegg for elevane. – Lærarane er samla her i dag for å finne ut korleis vi skal gjere det her, men det kom jo litt brått på, så alt er ikkje klart endå, seier ho. Det kom brått på dei fleste av oss, men rektor ser likevel det positive i heile situasjonen. – Vi må jo sjå litt positivt på det at vi får brukt digitale læringshjelpemidlar i så stor grad, jamfør fagfornyinga i læreplanen. Men vi skulle jo helst hatt alle elevane samla her på skulen, seier ho.
13.03.20 12:35
Stengte skular, karantene og inntekt
Under har vi samla litt informasjon frå NAV om kva stengte skular og eventuell karantene vil ha å seie for økonomien. Grunna stengte skular og barnehagar har mange vore redde for kva det har å seie for sin personlege økonomi. NAV har no gått ut med informasjon om kva det betyr viss ein må vere heime med unger. Stengte skular og barnehagar gir rett til omsorgspenger. Lengda på dette kjem an på kva rett ein har til denne ytinga. På NAV sine nettside står det: «De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager.  Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene». Karantene Du har også rett til sjukemelding viss du må sitte i karantene. Dette gjeld både viss ein lege vurderar at du må haldast isolert fordi du kan vere smitta av viruset, og om legen ikkje veit sikkert om du faktisk er ein smitteberar. NAV bruker her to kategoriar: Kategori 1: Personar som er smitta av koronavirus og må haldast isolert Nav skriv: «NAV går ut fra at du har vært i kontakt med en lege og fått bekreftet at du er smittet av koronaviruset. I en slik situasjon har du en sykdom som gjør at du er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er altså oppfylt og dokumenteres med en sykmelding». Kategori 2: Personar som kan vere smitta av koronavirus og som må haldast isolert i mogleg inkubasjonstid på 14 dagar. NAV skriv: «Hvis du må holdes isolert, kan du ha rett til sykepenger hvis du utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer. Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at du antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger». Permitteringar Utbruddet av koronaviruset kan også få store konsekvensar for næringslivet og andre verksemder, som i verste fall kan føre til at nokre arbeidsgivere vert nødt til å permittere tilsette. NAV skriv: «For at en arbeidsgiver skal kunne gå til det skrittet å permittere ansatte må årsaken være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Arbeidsgiver må normalt betale den permitterte lønn de 15 første dagene, dette kalles arbeidsgiverperiode». Meir utfyllande informasjon finn de ved å trykke her.
13.03.20 08:57
Følgjer av koronaviruset i Vanylven
Følgjer av koronaviruset i Vanylven
Her samlar vi all informasjon om situasjonen.1.04.20 Det er ikkje påvist fleire smitta i Vanylven. Det skriv kommunen i ei pressemelding. 27.03.20 Fortsatt ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune, skriv kommunen i ei pressemelding. 25.03.20 Det er per no ikkje påvist fleire smittetilfelle i Vanylven. Kommunen skriv vidare i ei pressemelding at det tidlegare vedtaket om at tilreisande frå visse fylke må i karantene, no har gått ut. Det er ikkje lenger karantene for tilreisande til Vanylven kommune. – 15. mars vedtok Vanylven kommune karantene for dei som kom frå visse fylke i landet, der det var påvist smitte i større grad enn i vårt geografiske område. Slike lokalt fatta vedtak er gyldige i 7 dagar, det er difor ikkje no vedtak om karantene for tilreisande til Vanylven kommune, utover det som er vedteke nasjonalt. I trå med nasjonale føringar vil kommunen understreke at alle bør unngå reiser som ikkje er naudsynte. Dette kan vere vanskeleg å forhalde seg til når vi no nærmar oss påskeveka. Vanylven kommune oppmodar alle om å vurdere om reiser, som t.d. besøk av familie i andre delar av landet, kan utsetjast til smittefaren er redusert. All reise på tvers av kommune- og fylkesgrenser vil medføre fare for å spreie smitte, og ein bør vurdere om slike reiser er naudsynte. Hugs at den dugnaden vi no alle deltek i handlar om å beskytte eldre og andre med underliggande sjukdom, mot eit virus som kan vere dødeleg. Dess betre desse retningslinjene vert oppretthaldt, dess flatare vert kurva over smitta, slik at vi hindrar ei overbelastning av helsesektoren, skriv kommunen i ei pressemelding. 24.03.20 Regjeringen viderefører alle tiltaka som er iverksatt for å hindre spreiing av koronaviruset i Norge fram til over påske, til og med 13. april. 23.03.20 Fortsatt berre eit tilfelle av korona i Vanylven. Det skriv kommunen i ei pressemelding. Sidan dei starta å teste for smitte 3. mars, har 16 personar vorte testa og berre èin person har testa positivt. 20.03.20 Vanylven går ut i ei pressmelding å skriv at det ikkje er påvist meir smitte enn den eine personen som har fått viruset påvist. Samstundes skriv dei at det på nettsida no er oppdatert informasjon rette mot barn og unge, og at ungdomsarbeidar og utekontakt er tilgjengelege både på telefon og gjennom andre kanalar. Dei skriv også at distriktstannklinikken har eit akutttilbod til dei som måtte trenge det, sjølv om den offentlege tannhelsetenesten er stengt. Dei oppmoder òg alle butikkane til å synleggjere sine smitteverntiltak og at alle kundar overheld desse for å forhindre smitte. Kommunen si samleside om viruset finn du ved å trykke her. 19.03.20 Kommunen arbeider med smittesporing 18.03.20 Smitte påvist i Vanylven 18.03.20 Vanylven kommune går ut og ber dei som har helsefagleg kompetanse om å melde seg. Registrer deg som frivillig helsepersonell her 16.03.20 Vanylven kommune tek i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å kunne kome ut med viktig informasjon til alle innbyggarar så raskt som mogleg. 16.03.20 Kommunen stenger legekontoret. – Legekontoret er no avstengt fysisk for å minimere smitterisiko og for å sikre liv og helse. Dersom ein av legane våre kjem i kontakt med ein som er smitta, vil legen bli satt i karantene. Vi kan difor ikkje risikere å få redusert personale på legekontoret.
Det vert arbeidar med å få på plass e-konsultasjon og berre naudsynt oppfølging av pasientar vert følgt opp. Har du symptom på forkjølelse skal du halde deg heime inntil eit par dagar etter at du kjenner deg frisk. Ved øyeblikkeleg hjelp ta kontakt på 700 30 100 i legekontoret si opningstid eller 116 117, skriv kommunen på Facebook. 16.03.20 Regjeringa kjem med økonomisk krisepakke. 15.03.20 Alle som har vore i desse fylka må i karantene. Det skriv Vanylven kommune på sine nettside. 15.03.20 Det er nå ulovleg å vere på fritidseigedom utanfor eiga kommune. Det opplyser regjeringa. 13.03.20 Ein person i Vanylven i isolasjon. Personen er utan påvist smitte. Dei som har vore i nærkonotakt med vedkomande er sett i karantene. Kommunen skriv på sine nettside at dei arbeider etter føre var-prinsippet og etter retningslinjene frå Folkehelseinstituttet. Kommunelegen understrekar at det ikkje er påvist smitte i Vanylven kommune pr 13.03.20, kl 13.00.
Kommunen skriv vidare: "Der er eit apparat rundt kommuneoverlegen som kontinuerleg vurderer kven som eventuelt som skal setjast i karantene, utover dei som FHI har stadfesta skal gå i heimekarantene. Aktuelle kandidatar vil bli kontakta av kommunen si helseteneste. Vi opprettheld barnehagetilbod og tilbod for barn i småskulen, som har foreldre med kritiske samfunnsposisjonar. Desse vert kartlagt i samarbeid barnehagane og skulane. Gjer merksam på at denne retten gjeld til barn av personell som jobbar i kritiske samfunnsfunksjonar, der begge føresette eller der eineforsørgjar har eit slikt arbeid. Det vert elles vist til oppdaterte reglar på NAV.no for omsorgspengar.  Elles har kommunen gjort desse grepa lokalt: Tynnaknuten, Stenbakken, aktivitetssenteret, frisklivssentralen og trimromet er stengt. Rådhuset er stengt. Dersom innbyggjarar har behov for å ta kontakt med tilsette, ta kontakt enten via sentralbord, på e-post til postmottak@vanylven.kommune.no eller finn direkte kontaktinformasjon på den tilsette på kommunen si nettside. Frisørar og aktørar som driv med kroppspleie skal stenge, etter restriksjonar frå helsemyndighetene. Miljøstasjonen vert stengt så lenge denne situasjonen pågår. Skular, barnehagar, kulturskulen, vaksenopplæringar og biblioteka er stengt". 13.03.20 Tal på smitta: Kina - 80,814 Italia - 15,113  Sør Korea - 7,979 Spania - 3,779 Frankrike - 2,876  Tyskland - 2,750  USA - 1,762  Norge - 825 Danmark - 785  Sverige - 688 Tala fant vi på Vanylven kommune sine nettside. 13.03.20 Folkehelseinstituttet sine nettside har vore nede for telling fleire gonger i løpet av dagen grunna stor pågang. Det vil truleg skje fleire gonger. Har du spørsmål om korona, bruk Vanylven kommune sine nettside, fhi.no eller helsedirektoratet.no 13.03.20 Regjeringa legg fram krisepakke for norsk økonomi, med blant anna utsett frist for forskotsskatt og endra permitteringsregler. 13.03.20 Digitale samlingar i kyrkja. Vanylven kyrkje skriv på sine nettside at alle gudstenester og andre samlingar vert avlyste. Dei tilsette ved kyrkjekontoret praktiserar heimekontor. Les meir her. 13.03.20 Sparebanken Møre stenger alle kontor frå og med fredag 13. mars og inntil vidare. Dei kan treffast per telefon mellom 08.00 og 16.00. Les meir her. 13.03.20 Folk i heimekarantene vert ikkje lenger testa. Det skriv FHI i ei pressemelding. – Testing er reservert visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftvegssymptomar, skriv dei. 13.03.20 NAV går ut med informasjon om kva det har å seie viss ein må vere heime frå jobb. 13.03.20 Politiet skriver i ei pressemelding at alle ikkje-kritiske publikumstenester vert stengt i to veker.  12.03.20 Sentralbordet til Vanylven kommune har stor pågang, og dei ber publikum om hjelp til å avlaste sentralbordet. Dersom du ønsker å kome i kontakt med nokre av dei tilsette, ber kommunen om at du bruker heimsida til kommunen for å finne e-postadresse eller telefonnummer. Dersom du ikkje finn kontaktinformasjon på den tilsette, ber kommunen om at du sender ein e-post til postmottak@vanylven.no 12.03.20 Kyrkjerådet rådar at alle gudstenester vert avlyste 12.03.20 Bussar og hurtigbåtar vert kontantfrie 12.03.20  Alle som har vore utanfor Norden etter 27. februar må i karantene 12.03.20 Regjeringa kjem med ei rekkje tiltak for å hindre spreiing av viruset -Fullstendig liste over tiltak på Helsedirektoratet si nettside 12.03.20 Vanylven kjem med ei rekkje tiltak for å hindre spreiing av viruset 12.03.20 Alle skular og barnehagar vert stengt 12.03.20 Fylkeskommunale tannklinikkar vert stengt 12.03.20 Ei rekkje arrangement er avlyste 12.03.20 Helse- og omsorgssenteret på Fiskå er stengt
12.03.20 18:45
Bussar og hurtigbåtar vert kontantfrie
Bussar og hurtigbåtar vert kontantfrie
Det skriv Møre og Romsdal i ei pressemelding. Det blir også færre bussavganger grunna stengte skuler. Endringane gjeld frå fredag 13. mars.Bakgrunnen er at FRAM ynskjer å redusere faren for smitte av sjukdom. Reisande bes om å nytte FRAM-appen, periodebillettar, reisekort eller vanleg bankkort. Fylket ber og om at folk unngår å nytte kollektivtransport i dei travlaste periodane. Elles kjem dei og med følgande tips: - Ingen kontantbetaling (bruk kort/app) - Ikkje reis kollektivt hvis du er sjuk eller kan vere smitta - Hugs god hoste- og handhygiene - Vis omsyn til andre reisande - Følg råda som blir gitt på fhi.no
12.03.20 18:25
Tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset
Tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset
(12.03.20) Regjeringa gjekk ut med ei rekke tiltak i si pressekonferanse klokka 14 i dag, torsdag. I tillegg har Vanylven kommune gått ut med sine tiltak. Ordførar i kommunen, Lena Landsverk Sande, seier at dei vil rette seg etter regjeringa sine tiltak. Sjå oppdatert liste over tiltak under.Tiltak frå regjeringa: Barnehagar og skular stengast Kultur- og idrettsarrangement vert forbode Organisert treningsaktivitet vert forbode Treningssenter og symjehaller stengast Helsepersonell som arbeidar med pasientar får utreiseforbod Verksemder som tilbyr frisørtenester, hudpleie, massasje, kroppspleie, tatovering, holtaking og liknande. Alle verksemder i serveringsbransjen med unntak av serveringsstader der det foregår servering av mat, det vil seie kantiner og spisestadar som kan leggje til rette for at besøkande kan halde minst 1 meter avstand. Serveringsbransjen omfattar restaurant, bar, pub og uteliv. Servering av mat skal ikkje skje som buffé Vanylven kommune har lagt ut ei rekke med tiltak for å hindre spreiing av viruset. I tillegg seier ordførar Lena Landsverk Sande at dei sett inn fleire tiltak viss det krevjast. – Vi vil rette oss etter dei tiltaka som regjeringa kjem med, seier ho. Tiltak frå kommunen: Alle skular og barnehagar vert stengt frå kl 18.00 i ettermiddag (torsdag, red.anm.). Dvs frå og med i fredags morgon. All aktivitet i idrettshallar, svømmehallar, treningsenter, og tilsvarande anlegg vert kansellert. Dette gjeld også innandørs kroppsøving i skule.  Tilsvarande gjeld alle former for kulturarrangement og liknande aktivitet i kommunal regi, som ungdomsklubbar, kulturskule, bibliotek og liknande.  Lag, organisasjonar og private arrangørar vert med dette oppmoda om å vurdere same tiltak. Kommunen gjennomfører ikkje seminar, kurs og møter, dette gjeld også politiske møter. Alternative møteformer som skype og telefonmøter kan haldast. Møter som gjeld liv og helse må haldast. Det påpeikast at omsynet til tenestene og leiinga  av kommunen skal vurderast slik at kommunens drift sikrast på forsvarlig nivå.  Bedrifter med muligheiter for dette bør vurdere heimekontor.   Unngå kollektivtransport som ikkje er heilt nødvendig. Ver obs på td. ferjekort, bruk desinfeksjonsmiddel. Ta med matpakke, et åleine eller i mindre grupper. Unngå utanlandsreiser.   Unngå unødvendige reiser til områder i Norge med fleire smitta.   Unngå unødvendige flyreiser innanlands.  Unngå større sosiale samankomstar (familietreff, bursdagar, russetreff mv.)      Helse- og omsorgssenteret er stengt for å forhindre smitte, ved behov ring avdelinga der du har pårørande. Arrangement (idrettsarrangement, kino, teater, konsertar, festar, kyrkjelege samankomster mm, med meir enn 10-15 (inkludert publikum) bør ikkje haldast. Tiltak frå Møre og Romsdal fylkeskommune: Stenger alle fylkeskommunale tannklinikkar
12.03.20 13:15
Kommunen si nettside nede for telling
Kommunen si nettside nede for telling
Det skriv ordføraren på Facebook.Ordføraren skriv vidare at – På grunn av stort trykk på kommunene på søre sine nettside, er nettsida vår for tida nede. Oppmodar publikum som søkjer informasjon om korona-viruset, kva tiltak som er sett inn nasjonalt og anbefalingar knytt til smittevern om å bruke Folkehelseinstituttet si temaside, skriv Lena Landsverk Sande. Temasida finn de ved å trykke her.
11.03.20 20:05
Avlyste arrangement
Avlyste arrangement
Fleire vel no å avlyse samlingar og arrangement rundt i kommunen, og det vert gjort fortløpande vurderingar vidare framover. Regionalt og på landsplan er alt fleire store arrangement avlyste, og fleire framover står i fare. På grunn av smittefaren vel ein del lokalt også alt no å avlyse tillyste arrangement.  Under ser de ei liste over avlyste arrangement. Vi held lista oppdatert.Tips oss gjerne om andre avlysingar. Telefon: 700 20 820 eller mail: redaksjonen@synste.no Møre og Romsdal fylkeskommune har sett krisestab og følger situasjonen tett (11. mars). Det skriv fylket på si nettside. SIST OPPDATERT TORSDAG 13. MARS KLOKKA 09.17 Dialogmøte - Åheim skule (12. mars)
Bingoen i Syvde (12. mars) Yoga - frisklivssentralen i Vanylven (12. mars) Kino - Fiskå ungdomshus (13. mars) Laurdagstreff - Fiskå bedehus (14. mars) Gla´dansen - Syltefjord Bygdehus (14. mars) Musikkkafe - Rovde (15. mars) Basar - Syltefjord bygdehus (15. mars) Samling i regi av Nordvest Kontrollutvalssekretariat på Åram (16. mars) Tysdagstreffet - Hakallestrand bedehus (17. mars) Møte - Fiskå bedehus (18. mars) Møte - Fiskå bedehus (19. mars) Årsmøte i Åheim Elveeigarlag (19. mars) Årsmøte i Utdanningsforbundet (19. mars) Vassendgutane - Stadlandet grendahus (21. mars) Årsmøte i Foreningen for muskelsjuke (FFM) (25. mars) Vanylvsblest - Syvde (29. mars) Marknadsdag - Hakallestranda (5. april)
11.03.20 15:17
Ørneslepp søndag
Ørneslepp søndag
Søndag føremiddag vert det ei hending som ikkje er særsyn verken i Vanylven eller andre stader i landet. Då vert kongeørna som vart teken hand om i august sleppt ut att i det fri. Ørna vart som ein vil hugse fanga inn på Fiskå, der ho hadde vore observert forkomen og med øydelagde halefjør, som gjorde at ho miste manøvreringsevna.Ho har sidan vore i pleie hos Alv Ottar Folkestad i Eiksund, der ho har vakse seg kraftig til hektene. Faktisk vert det sagt at det skal vere av dei største kongeørnene som er målte i verda. Vi kjem med meir om dette neste veke, men for dei som har lyst å oppleve at denne praktfulle fuglen vert sett fri att, skal det etter planen skje rundt klokka halv tolv på marka framme ved fjellvegen på Rusta, ovanfor gamleskulen.
06.03.20 14:15
laussal.jpg
kino_fiskaa.jpg
Stengte skular, karantene og inntekt
Under har vi samla litt informasjon frå NAV om kva stengte skular og eventuell karantene vil ha å seie for økonomien. Grunna stengte skular og barnehagar har mange vore redde for kva det har å seie for sin personlege økonomi. NAV har no gått ut med informasjon om kva det betyr viss ein må vere heime med unger. Stengte skular og barnehagar gir rett til omsorgspenger. Lengda på dette kjem an på kva rett ein har til denne ytinga. På NAV sine nettside står det: «De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager.  Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene». Karantene Du har også rett til sjukemelding viss du må sitte i karantene. Dette gjeld både viss ein lege vurderar at du må haldast isolert fordi du kan vere smitta av viruset, og om legen ikkje veit sikkert om du faktisk er ein smitteberar. NAV bruker her to kategoriar: Kategori 1: Personar som er smitta av koronavirus og må haldast isolert Nav skriv: «NAV går ut fra at du har vært i kontakt med en lege og fått bekreftet at du er smittet av koronaviruset. I en slik situasjon har du en sykdom som gjør at du er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er altså oppfylt og dokumenteres med en sykmelding». Kategori 2: Personar som kan vere smitta av koronavirus og som må haldast isolert i mogleg inkubasjonstid på 14 dagar. NAV skriv: «Hvis du må holdes isolert, kan du ha rett til sykepenger hvis du utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer. Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at du antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger». Permitteringar Utbruddet av koronaviruset kan også få store konsekvensar for næringslivet og andre verksemder, som i verste fall kan føre til at nokre arbeidsgivere vert nødt til å permittere tilsette. NAV skriv: «For at en arbeidsgiver skal kunne gå til det skrittet å permittere ansatte må årsaken være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Arbeidsgiver må normalt betale den permitterte lønn de 15 første dagene, dette kalles arbeidsgiverperiode». Meir utfyllande informasjon finn de ved å trykke her.
13.03.20 08:57
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Fredag 24. april
19.00 Sagas, Operahuset, Nordfjordeid

Laurdag 25. april
18.00 Sagas, Førdehuset

Søndag 26. april
17.00 Sagas, Sogndal kulturhus

Torsdag 30. april
18.30 Strikkekafé, Aktivitetssenteret, Fiskå

Mandag 4. mai
18.30 Strikkekafé, Aktivitetssenteret, Fiskå

19. - 23. mai Åram Pluss

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
Synste på sosiale medium

Vi er no på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. Følg oss gjerne!

FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

Redaktør:
Fredrik Bakke

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget