resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
Bok-kast på biblioteket
Bok-kast på biblioteket
Hundretals av bøker vert no sorterte ut av hyllene på biblioteket i Syvde. Etter helga vert det høve til bokplukk for leseglade, og kanskje dukkar det fram ei mulighet til gratis julegåve?Både denne og neste veke vert det arbeidd med sortering av tusenvis av bøker i hyllene på biblioteket, der fleire hundretals skal takast ut for å gje betre plass. To tilsette frå fylkesbiblioteket er tilstades for å hjelpe til med å plukke ut bøkene som skal bort, i tillegg til bibliotekleiar Hilde Myklebust og andre som er innom og tar eit tak.
            – Det er klart at ein kan ikkje berre fylle på og fylle på i ti-år etter ti-år. Einkvan tid må ein også begynne å ta bort i andre enden, seier Hilde Myklebust. Difor ser ein no i første rekkje på i kva grad bøkene har vore lånte ut siste åra. Dei som ikkje har vore lånte ut på fem år, hamnar gjerne i dei store dunkane som er komne på plass til føremålet. Eldre og kanskje utdaterte fagbøker vert også fjerna.
           – I tillegg prøvar vi å bruke litt skjøn. Og det er eit stort arbeid, både med å gå gjennom bøkene, og så skal dei skannast ut av systemet og fjernast frå registera, seier Myklebust. Kulturrådgjevar Helle Frogner har også delteke i arbeidet nokre av dagane og viser korleis dei rydda hyllene gir betre plass til å vise fram aktuelle og nye bøker. Hilde Myklebust peikar dessutan på at betre plass kan gje høve til andre ting enn bøker. 
            – Biblioteket skal vere ein formidlar av kultur i vid forstand, så det kan vere opplesing, små førestillingar og liknande, seier ho. Frå måndag vert det høve for interesserte å kome å gå gjennom dei kasserte bøkene, der det kan vere mykje interessant å finne. 
           – Nokre gongar skjer det litt i hjartet over det ein må kaste, men slik er det berre. Ein kan ikkje ta vare på alt, seier dei to.
14.12.18 13:18
Edit

Annonse

Edit
Edit
Fjerna ferjelemmen
Fjerna ferjelemmen
Tjue år og sju månader etter at han sist var i bruk til ferjedrift, vart ferjelemmen på Syvdneset torsdag 29. november heist på land og fjerna frå det våte element.  Det er Selstad AS i Måløy som overtok ferjekaia til notvasking etter at det vart slutt på ferjedrifta. Det varte ikkje mange år, og dei siste ti-tolv åra har det vore liten aktivitet på kaia. Forfall har prega området, og særleg har det vore klager på ferjelemmen som har hengt glatt og skråstilt ned i sjøen. Etter fleire avissaker dei siste fem åra, der Selstad har lova å rydde opp, og også i fjor brev frå kommunen og grendalaget på Rovde, har verksemda denne veka gjort alvor av lovnadane. Det er også fjerna røyr og lause gjenstandar på sjølve kaia. Trond Lillebø i Selstad AS fortel at det no også vil verte sett opp gjerde som stengjer for allmenn ferdsel på området. 
29.11.18 14:24
Trafikkuhell ved Nave
Trafikkuhell ved Nave
(22.11) Ein bil gjekk rundt og ein person fekk helsehjelp på staden etter eit uhell på fylkesveg 61 mellom Åheim og Maurstad ikkje langt frå hjortefarmen ved Navevatnet i ettermiddag. Det skal ikkje vere snakk om alvorleg skade.Til Fjordenes Tidende seier politiet at uhellet skjedde etter at bilen glei og snurra rundt. Den trefte heldigvis ikkje fjellveggen. Det skal ha vore glatt vegbane i området. Vegan var stengt i korte periodar og det er elles meldt om manuell dirigering forbi staden.
22.11.18 15:57
Vanylven Røde Kors tek del i leiting
Vanylven Røde Kors tek del i leiting
(22.11) Vanylven Røde Kors tek, saman med hjelpekorps frå andre delar av Søre Sunnmøre, del i leiteaksjonen etter ei ung kvinne i Ørsta.  Det var i går, onsdag, at ei ung kvinne var meldt sakna etter ikkje å ha kome tilbake frå ein tur til Saudehornet i Ørsta. Leiteaksjon vart sett i verk , og heldt fram torsdag morgon med nye mannskap då ein ikkje hadde funne kvinna.  Sju personar frå Vanylven Røde Kors tek del i aksjonen frå morgonen av, opplyser NRK på eigne facebooksider.
22.11.18 11:47
På tunnelferd i Stortinget
På tunnelferd i Stortinget
Ordføraren i Vanylven, Lena Landsverk Sande, var saman med ein sterk delegasjon Venstre-folk frå Vestlandsfylka, onsdag i Stortinget for å fremje vidare framdrift av Stad skipstunnel. Frå Møre og Romsdal var såleis også vara-fylkesordførar Gunn Berit Gjerde med.I etterkant av møtet fortel Landsverk Sande at dei møtte Jon Gunnes frå Transportkomiteen og statsekretær Sveinung Rotevatn. Dei spela, i følgje Landsverk Sande, inn tre hovudpunkt: For det første ville dei at Kystverket vert bedne om å kome med ei «motmelding» til KS2. Oppmodinga må kome frå komiteen under Stortings-behandlinga av budsjettet. For det andre ville dei gjere klart at ein liten tunnel ikkje er eit aktuelt alternativ For det tredje ønskte ein støtte til at midlar blir sette av i statsbudsjettet, slik at Kystverket kan jobbe vidare med førebuingane til tunnel. Både Ap, Sp og no også KRF har foreslått slike midlar i sine alternative budsjett. Ikkje minst KrF er interessant i den samanhengen, sidan dei også skal i regjeringstingingar med H, FrP og V, seier Lena Landsverk Sande.
14.11.18 15:24
Avdelinga i Vanylven blir ikkje lagt ned no
Avdelinga i Vanylven blir ikkje lagt ned no
(12.11)Utdaningsutvalet i Møre og Romsdal Fylkeskommune har vedteke at avdelinga av den vidaregåande skulen i Vanylven ikkje skal leggast frå skuleåret 19/20 slik forslaget frå administrasjonen la opp til.Det var etter eit framlegg frå leiar i utvalet, Bjarne Elde (Ap) og Gunn Berit Gjerde (V) at politikarane valde  ikkje slutte seg til framlegget om nedlegging. Fleira av dei hadde då og ved inngangen til denne perioden lova at så ikkje skulle skje. Etter det vi har fått vite, vart framlegget vedteke mot Høgre sine tre røyster. 
12.11.18 15:21
Redningsaksjon på Syltedalen
Redningsaksjon på Syltedalen
(11.11) Ein mann vart søndag kveld i 20-tida henta ut med redningshelikopter i fjellsida fremst i Syltedalen. Mannen hadde ramla fleire titals meter ned gjennom den bratte sida og vart sterkt forslegen, men ved medvit.Ulukka skal ha skjedd noko etter klokka 16 søndag ettermiddag under sauehenting. I den bratte sida under Middagshornet, sør for Bjørnen på Kilebrekka, har han truleg falle, eller mista fotfestet. Mannen fekk gitt beskjed og hadde også med seg lommelykt, slik at naboar gav seg av garde opp sida. Seinare har han truleg prøvd å reise seg og falle vidare og mista lommelykta, slik at dei som var på veg opp mot lykta måtte lenger ned og gå etter ropa. Røde Kors hjelpekorps og beredskapsvakter vart også tilkalla og kom til staden med båre, varmetepper og anna utstyr. Tanken var først å frakte mannen ned på båre, men i det vanskelege terrenget gav ein opp dette. Sea King frå Florø vart tilkalla. Helikopteret kom til staden litt over litt før 20.00. Redningsmann og lege vart firt ned, og rundt 20.30 vart mannen frakta ut og til sjukehus. Hjelpa til dei to naboane som tok seg opp med lommelykter og fann mannen var viktig for redningssøket og hindra eit muleg fall vidare utfor ei bratt hylle. Trygve Herskedal i Røde Kors hjelpekorps trekk også fram det takknemlege i å ha lokalkjent beredskapsvakt som møtte redningsmannskapet og kunne lose dei opp til den skada og dei to naboane som sat hos han. Utfallet vart også overraskande godt, då mannen måndag kveld fekk kome heim att, forslegen, men utan større skadar, utanom eit sydd sår i bakhovudet.
11.11.18 20:48
Held fast på nedlegging
Held fast på nedlegging
(8.11) Fylkesutdanningssjefen held fast på at avdelinga av Herøy vidaregåande skule i Vanylven skal leggast ned. Utdanningsutvalet skal handsame saka måndag.Som vi har skrive før, har Fylkesutdanningssjefen i Møre og Romsdal varsla at ei det vart vurdert å kome med framlegg om nedlegging av avdelinga i Vanylven i samband med handsaminga av skulebruksplanen for 2019/20. Fleire instansar, ikkje minst Vanylven kommune, har kome med innspel i saka der dei ber om at skulen ikkje blir lagt ned. Dette er søtta av fråsegn er frå både Ulstein og Herøy kommunar. Men Fylkeutdanningssjefen held altså fast på framlegget sitt. Han skriv at ein kan bøte på følgjene ved å auke kapasiteten på Herøy vidaregåande i Fosnavåg og prøve å få til ein avtale med Sogn og Fjordane om at elevar frå Vanylven kan gå ved skular der. Vidareføring av dette siste vil bli avventa til saka om eventuell skulenedlegging er avklara. . Lokaltt har ein fått signal som tyder på at ein vil halde seg til avtalen om at ingen skular skal leggast ned no. Dette har også blitt formidl t.d. i formannskapet av lokale politikarar. Måndag skal altså saka handsamast politisk. Då får vi svaret.
08.11.18 08:24
Viktig kontrakt for Rovde Møbel & Design
Viktig kontrakt for Rovde Møbel & Design
(7.11) Rovde Møbel & Design AS har sist veke skrive kontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia om levering av båtinnreiing til Norges største linebåt Atlantic. Linebåten tilhøyrer Ålesundsreieriet Atlantic Seafish AS, og innreiinga skal leverast i april 2019.-Dette er ei svært viktig kontrakt for Rovde Møbel & Design AS, seier dagleg leiar Paul Sindre Vedeld. Leveransen kan vere døropnar for fleire leveransar til eit verft som bygg mange båtar til den norske marknaden, og den gir oss tilgang til nye marknad utanfor Norge. Leveransen er også svært viktig for å halde ein jamn produksjon i bedrifta, og sikrar oss arbeid i månadane framover.
 
I tillegg til båtinnreiing produserer Rovde Møbel & Design alt av kundetilpassa interiør med plater som utgangspunkt, og har nyleg opna nettbutikk for benkeplater.

.
07.11.18 14:54
Stor Halloween-fest på Fiskå
Stor Halloween-fest på Fiskå
(01.10) Ungdomshuset på Fiskå var «pynta» til det mest ugjenkjennelege og uhyggelege onsdag. Det er Halloween!Kring 200 betalande i tillegg til flokken av frivillige som står bak dette spesielle arrangementet kosa seg på uhyggeleg vis, får vi vel kanskje seie. Eit kjempearbeid er lagt ned i kulissar og rekvisittar for å få fram den rette Halloween-stemning- og arrangementet er altså blitt ein publikumssuksess. Vi har meir i papiravisa.
01.11.18 08:40
Brot på vassleidning på Eidså
Brot på vassleidning på Eidså
(23.10) Ein vass-lekkasje i Eidså sentrum gjorde at eit større område tysdag fekk stogg i vassleveringa. Kommunen opplyser til oss kl. 16.00 at ein no prøver å kople om slik at fleire skal få att vatnet.Det viste seg at lekkasjen var vanskeleg å lokalisere og det vart lagt vatn forbi brotstaden med hjelp av brannslangar som sikra vatn til husstandane lenger utover mot Sandnes. Det vart prøvd å sende inn både kamera og stakefjører frå dei næraste kummane for å finne kvar lekkasjen var, men til ingen nytte. Onsdag vart det så tilkalla hjelp frå Ulstein med lytteapparat og ein meinte etterkvart å lokalisere brotet framfor bedehuset. Der ein grov seg ned var det heller ikkje noko å finne, men då ein fekk sendt eit kamera ti-tolv meter sørover, viste det seg å vere eit større hol på leidningen rett sør for bedehuset. Dette vart torsdag middag ferdig utbetra, og alle skal no ha fått att vatnet.
23.10.18 16:02
Statoil vert Cirkle K
Statoil vert Cirkle K
(16.10) Frå torsdag skjer det, bensinstasjonen på Tunheim skifter namn som den siste i Møre og Romsdal til det nye Cirkle K. Det som starta som BP, vart seinare Noroil, så Statoil, og no Cirkle K. Dette vil også verte markert med ein innviingsfest seinare.
16.10.18 14:31
Kjekt, men vemodig besøk
Kjekt, men vemodig besøk
(03.10) Som vanleg var det stor stas for borna i barnehagen og skulen på Fiskå då bokbåten var på besøk onsdag. Men under ligg den triste røyndomen at dette kan vere nest siste gongen ein får slikt kjekt besøk. På grunn av nedskjeringar har nemleg Møre og Romsdal fylke valt å ikkje forlenge avtalen som går ut til våren. Dermed kan dette flotte tilbodet på kysten verte lagt ned etter over 50 år. Frå før har Sogn og Fjordane fylke skore ned og kutta ut bokbåtbesøka i 2015. No står det altså i fare for å verte slutt også i Møre og Romsdal, medan det i Hordaland har vore harde kampar i fylkestinget som førebels har berga tilbodet der. Når så Fylket dette skuleåret også har teke bort ordninga med Kultursekken for barnehagane, vert det fort litt utarming av kjekke kulturtilbod som råkar distrikta sterkast.
04.10.18 10:49
Narremeldingar
Narremeldingar
(04.10) Det er for tida veldig mykje falske meldingar ute og går på mail og SMS som gir seg ut for å vere frå Coop-systemet. Dette bør ein vere merksam på, og helst ikkje gå inn på linkane som er lagde ved i det heile og i alle fall ikkje gje frå seg opplysningar, seier Coop Vest.I meldingane som vert sende ut har ein gjerne anten vunne gåvepremiar, eller er utvald til å få store premiar denne veka fordi Coop har bursdag.
          – Det er veldig mykje slike meldingar ut og går, og om ein trykkjer på lenka vil dei gjerne prøve å få kortnummer eller andre opplysningar, opplyser Coop Vest.  Det bør ein absolutt ikkje gje frå seg, og det tryggaste er å slette slike meldingar, eller eventuelt å sjekke hos Coop om ein trur det skulle vere ei melding med faktisk innhald frå kjeda.
04.10.18 10:12
laussal.jpg
kino_n.jpg
Treng fire mål tilOle Per rydda plass for superfinale
Treng fire mål tilOle Per rydda plass for superfinale
Vanylven sin trenar Ole Per Kragset satsa alt mot tabelleiar Hasundgot då det galdt som mest ut i andre omgang. Det gav to viktige mål og siger. Dermed er det klart for superfinale mot Bergsøy 2 i Fosnavåg førstkomande laurdag.Kampfakta
6 div avdeling 3 Sunnmøre
Vanylven – Hasundgot 4-2 (1-1)
Mål Vanylven: 1-1 Per Gunnar Lundehaug, 2-2 Øyvind Myklebust, 3-2 Stian Bellen (straffe) 4-2 Ådne Seljeset
Bane: Eidsåvoll gras
Dommar: Magne Jonny Krumsvik, Hødd.
Vanylven: Robert Midtbø, Per Gunnar Lundehaug, Vegar Bellen Krokevik, Øyvind Myklebust, Stian Sylte Bellen, Anders Midtbø, Sondre Ersvåg, Henning Sætre, Anders Sylte Bellen, Uchin Cho
Innbyte: Simen Sylte Bellen, Ådne Seljeset. Kjell Brenne Kampen såg ut til å renne ut med uavgjort 2-2 då Ole Per ut i andreomgangen la om frå 4-3-3 til 3-5-2, noko som førte til eit større offensivt trykk frå ei sterkare midtbane. Det gav to scoringar og nytt opprykkshåp. Då står det om eit måloverskot på fire scoringar i høve Hasundgot i siste kampen mot Bergsøy 2. Jokerane i denne likninga med to ekstra ukjende, blir Hødd 3 og Bergsøy 2, som har færre spelte, men som kan ta siste stikk i denne reknekabalen når sluttstrek er sett og status gjort opp.
Siste kampen på Eidsåvoll for sesongen vart ei spennande, men disiplinert forestilling der eit innbitt heimelag makta snu kampen og rodde iland ein fortent siger mot Hasundgot som har leia avdelinga mesteparten av sesongen. –Vi har på ingen måte gitt opp opprykkshåpet. Fire pluss i målskilnaden er ikkje umogeleg i kampen mot Bergsøy. Under har skjedd før – det kan skje i Fosnavåg også, påpeikar ein optimistisk trenar Ole Per. sterkt sakna Torgeir Halsen denne gongen. Toppscoraren i 6. divisjon hadde meldt forfall på grunn av 4. dommarvervet i Eliteseriekampen i Kristiansund. Alt i alt hadde Vanylven ballen mest, skapte dei fleste sjansane og til slutt avslutta best. 4-2 gir såleis eit korrekt bilde av kampen, som vart greitt leia av dommar Magne Jonny Krumsvik frå Hødd. Og blant vakre minne frå ein gråversdag på Eidsåvoll søndag, tek vi med Per Magne Lundehaug sitt langskot frå 18 meters hald som gav 1-1 og Øyvind Myklebust si utlikning til 2-2 på hovudet då han gjekk i lufta på cornerinnlegget og styrte lerkula sjanselaust for keeper kontrollert inn under tverrstanga. Det ville vere urett å ikkje nemne Stian Bellen si eminente fintestraffe frå ellevemeteren og også energikula Ådne Seljeset som var rett mann på rett stad då det galdt som mest på slutten.    
23.09.18 19:26
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Fredag 14. desember
18.00 Julenissens datter, Fiskå kino
20.00 Robin Hood, Fiskå kino

Laurdag 15. desember
16.00 Førjulsfest, Sion Åheim

Søndag 16. desember
18.00 Julekonsert, Vanylven kyrkje

Onsdag 19. desember
16.00 Juleavslutning, Vanylven bibliotek

Laurdag 22. desember
16.30 Julekonsert, Rovde kyrkje

Onsdag 26. desember
22.00 Øystein Echoff, Bakeriet pub Syvde

Fredag 28. desember
21.00 Vassendgutane, Syvde samf.hus

Fredag 11. januar
Feel it, Larsnes

Laurdag 12. januar
Feel it, Larsnes

Fredag 18. januar
Feel it, Larsnes

Laurdag 19. januar
Feel it, Larsnes

Torsdag 23. mai
Åram+

Fredag 24. mai
Åram+

Laurdag 25. mai
Åram+

 

 

 

 

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

 

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget