resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
sm.jpg

Aviser på avvegar igjen

(13.12) I dag er eit stort antal utgåver av Synste Møre på avvegar. Det manglar aviser til Lauvstad, Rovde, Stadlandet og Selje. Sidan avisa i alle fall blir sein - og truleg først kjem i morgon (fredag), legg vi ut elektronisk utgåve av avisa her

OPPDATERING: Avisene er no (kl. 09.10) lokaliserte. Dei er i Stryn og vil bli utdelte i morgon til dei som ikkje har fått i dag.

Vi kjem med nye meldingar om vi får andre beskjedar utetter dagen.

Kald-dusj for Rovdefjordsambandet
Kald-dusj for Rovdefjordsambandet
(15.10) Kvalitetsikringsrapporten om Rovdefjordbrua er ikkje lysteleg lesing for alle som kjempar for og vonar på realisering dette sambandet. Men styret i sambandet gir ikkje opp, og set si lit til at «politiske og vedtaksføre organ», som det heiter, legg vekt på viktige forhold som KS1 ikkje dekkjer.Det er ei veke sidan KS1-rapporten frå konsulentselskapa Møreforsking og Marstrand låg føre, tinga av bruselskapet. Rapporten vart offentleg kjend først ved oversending til fylkeskommunen. Tysdag morgon var formannskapet i Vanylven orientert. Rapporten si konklusjon er klar: Ingen av løysingane, korkje bergtunnel under fjorden eller flytebru/rørtunnel -slik bruselskapet har gått inn for - er sjølvfinansierande. Store rentepåslag er påplussa, framtidige trafikktal er reduserte og bompengegrensa senka i høve til det som låg i prosjektet. Det beste er, slik utgreiar ser det, å vidareføre 0-alternativet – altså framleis ferje. Denne konklusjonen meiner dei er «robust». Men styret i sambandet gir ikkje opp: – Ei rekkje av premissane som er lagt til grunn i KS1-rapporten frå Møreforsking og Marstrand er utydelege, og Rovdefjordsambandet vil utarbeide eit eige notat med kommentarar for vidare handsaming i Møre og Romsdal Fylkeskommune, skriv styret i sitt følgjeskriv. I følgje styret blir det no utarbeidt dokumentasjon som kan justere inntrykk som konsulentane skaper i deler av KS1-raporten. Mellom anna blir det peika på at det såkalla 0-atrenativet - framleis ferje - ikkje er kostnadsrekna framover, trass i dei store investeringar ein veit det vil føre med seg. Styreleiar Magne Løvoll vedgår at repporten var skuffande. – Men her er ein heil del å ta fatt i og arbeide vidare med. Eg er optimist - og dette skal vi greie, seier Løvoll. Vi følgjer opp saka grundig i papiravisa torsdag
15.10.19 08:42
Innbrot på Joker Åram
Innbrot på Joker Åram
(12.10) Ubedne gjester har i løpet av natta til laurdag teke seg inn i butikken på Kragset på Hakallestranda. Dei har forsynt seg grovt av mellom anna tobakk og øl. OPPDATERING 15.10: Politetet stadfester også no at det stole to hagler i innbrotet. Haglene stod i eit våpenskap som er opna. Butikkeigar lovar ut døsør på 10.000 kroner for opplysningar som gjer at dei ansvarlege blir tekne.– Det einaste eg har av tobakk i butikken er desse få pakkane du ser her - og dei har eg fått låne hos Spar på Fiskå, seier Oddvin Kragset og nikkar mot eit nesten tomt skåp – For hos oss var alt tomt. Dei hadde opna skåpet og sopa alt av sigarettar og tobakk ned i handleposar. I tillegg er det forsvunne det vi hadde av smerte- og feberdempande medisinar som Paracet og Ibux, fortel Oddvin Kragset. Dei ubedne gjesten har brote seg inn gjennom lageret på baksida av butikken. Her har dei teke med seg dei dei fann av øl på veg ut, fortel Kragset. I tillegg er ein de andre ting også borte. Det er i det heile snakk om store verdiar. Det dei har teke med er såpass omfattande at dei må ha hatt køyrety nær butikken, mener Kragset. Innbrotet har skjedd i løpet av natta. Erlend Kragset fortel at han var ute for å låse garasjen kring klokka eitt , halv to. Då var alt i orden. Då butikkfolket kom på jobb om lag klokka åtte, oppdaga dei straks kva som hadde skjedd. I dette tidsrommet har altså innbrotet skjedd. Politiet, som var på staden tidleg laurdag føremiddag, har på Twitter bede om at folk som har sett eller høyrt noko, eller har tips på anna vis vender seg til dei i telefon 02800.
12.10.19 13:41
boksalg_stor.jpg
teikning.jpg
To personar til sjukehus etter trafikkulukke
To personar til sjukehus etter trafikkulukke
(11.10) To personar, ein mann i 70-åra og ein noko yngre kvinne, vart sende til sjukehus etter ei utforkøyringa ved Vaulevatnet på Åheim fredag kveld.Bilen dei to sat i kom, i følgje politiet, frå Nordfjord og køyrde i retning Åheim. Eitt eller anna har skjedd, bilen har gått rundt og blitt liggande på taket i grøfta i det som i fartsretninga blir venstre sida av vegen. Etter det politiet på staden opplyser til oss, var det - så langt dei kjenner til - ingen andre bilar involverte i hendinga. Årsaka til ulukka er ikkje kjent. Naudetatar rykte, ut og dei to skal begge ha blitt frakta til sjukehus. Dei skal begge, i følgje opplysningar NRK Møre Romsdal har fått, ha vore medvitne då dei vart tekne ut av bilen. Det danna seg køar på fylkesvegen på begge sider ei stund etter ulukka.
11.10.19 19:41
Skuffa over manglande midlar til skipstunnelen
Skuffa over manglande midlar til skipstunnelen
Tre linjer og ikkje ei krone om Stad skipstunnel i statsbudsjettet.
- Eg er skuffa, men løpet er ikkje køyrt, seier Svein Gjelseth. Også tunnelforkjempar Jan Helgøy er vonbroten over at det heller ikkje denne gongen ligg inne midlar i budsjettet til grunnkjøp og førebuande arbeid for Stad skipstunnel.
            - Eg trudde tida for trenering var over no, seier Helgøy. Også styringsgruppa for skipstunnelen gir uttrykk for at dei er skuffa.
            - Et samlet næringsliv på kysten er meget skuffet over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. Vi hadde store forventninger til at regjeringen ville gi det endelige klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel etter at Kystverket fikk ned kostnadene i prosjektet. Vi trodde også at regjeringen ville følge opp Nasjonal transportplan (NTP) (2018-2029) som de vedtok i 2017. Vi ble også styrket i troen da samferdselsminister Jon Georg Dale i valgkampen lovet at han ville innfri valgløftet sitt om å jobbe for realisering av Stad skipstunnel, heiter det innleiingsvis i ei pressemelding signert både av styringsgruppe-leiar Rolf Domstein, ordførarar i Vanylven, Selje og vågsøy i tillegg til fleire sentrale representantar for organisasjonar i Kyst-Norge. I pressemeldinga blir det peika på dei sentrale gevinstane Stad skipstunnel vil ha - mellom anna på miljøsida og for reiselivet og at tida no er inne for å gjere ord til handling.
           – Eg må nok og seie at eg er skuffa. Men det er ikkje håplaust. No må vi verkeleg stå på vidare for å synleggjere for politikarane dei positive følgjene tunnelen vil få og som vi no har god dokumentasjon på, seier Svein Gjelseth - medlem i styringsgruppa. Han meiner det er viktig at Stortinget får saka framlagt i haust, og helst bør det setjast av midlar i dette budsjettet før det blir banka i Stortinget.
07.10.19 10:41
Tek vatnet på store deler av Fiskå sentrum torsdag
Tek vatnet på store deler av Fiskå sentrum torsdag
(01.10) Manglande mulegheiter til å stenge av avgrensa område som gjer at kommunen torsdag må stenge av vatnet i store deler av Fiskå sentrum heile dagen for å få skifta ein kum.Helge Kleppe i Vanylven kommune stadfester at grunnen til at eit såpass stort område må stengast av, skuldast at det i leidningssystemet er for få ventilar. – Den kummen vi skal skifte ligg i eit kryss, og vi vil syte for at det blir montert ventilar slik at ein for ettertida kan stengje av mindre område om det skulle bli naudsynt, seier Kleppe. Når det gjeld årsaka til at ein skal skifte kummen, peikar Kleppe på fleire forhold: Mellom anna skal det monterast eit målesystem som gjer at ein kan sjå «kvar vatnet blir av», noko som mellom anna kan vere nyttig å vite ved feilsøking. Vidare skal kummen som blir sett ned sikrast slik det er krav om i nye forskrifter, seier Kleppe. OPPDATERING: Det vart onsdag lagt ut brannslanger med vatn til Rådhuset/Combibygget for å sikre at lækjarkontoret har vatn. Kommunen legg opp til varsling av abonnentar  i tillegg til annonse. OPPDATERING: I første versjonen av denne saka stod det at kommunen skulle varsle ved sms. Dette syner seg å bero på ei mistyding.
01.10.19 13:50
Beate treng lokal støtte i kveld
Beate treng lokal støtte i kveld
(21.09)Stjernekamp spissar seg til. Denne laurdagen er det hiphop som er sjangeren.
– Det er ikkje nok å heie, stem på meg! seier Beate Slettevold Lech i eit intervju med lokalavisa Møre i Volda denne veka.Beate Slettevold Lech er oppvaksen i Volda, men har solide Vanylvs-røter med mor frå Rovde og godt med slekt her. Ho har også vore der med lokal konsert. Stjernekamp på NRK 1 er no komne midtvegs og sju artistar står att. Det heile kvesser seg altså kraftig til. Det er ikkje nok å skåre godord frå dommarane, her må også folkejuryen vinnast. – Dette går ikkje utan hjelp frå dei som stemmer, seier Beate i intervjuet med Møre – og då veit også vanylvingane kva dei har å gjere, vil vi tru.
21.09.19 17:03
Vanylven FK nesten i mål
Vanylven FK nesten i mål
(19.09) Om ikkje Vanylven tar ein "Heidi Weng" på slutten, er opprykk til 5. divisjon nærast sikra etter 4-8 borte mot Vartdal i går.  Sjølv med eit par av dei faste spelarane borte var det klasseskilnad på dei to laga på Vartdal onsdag kveld. Etter første omgang leia Vanylven 1-7, og som ein plar gjere, skifte ein då mykje på laget i andre omgang og let alle i troppen få speletid. Desse rokeringane gjer at ein mister struktur. Vartdal fekk kome med i kampen og vann denne omgangen 3-1. Dermed 4-8 til Vanylven, etter to skåringar av Uchin Cho, Kristoffer Thue Stranden og Mads Hovden, ei skåring kvar av Anders Midtbø og Sondre Ersvåg. Sidan heimekampen mot Bergsøy 2, som skulle gått søndag, er utsett, er det no uvisst kva som vert neste kamp for Vanylven. Truleg vert denne kampen spelt helga etter, 28. - 29. september, og vert eit nytt avgjerande steg mot målet. Men alt onsdag kan ting ha hendt som har stor betydning i opprykksstriden. Åmdal møter då Sæbø borte, og om dei avgir poeng her, vil det vere til stor fordel for VFK. Vi tippar difor det vil vere fleire rundt i Vanylven som følgjer denne kampen med spenning.
19.09.19 10:58
Søt siger for Vanylven
Søt siger for Vanylven
(10.09) Det vert nok lite "Pylse og konjakk" i Åmdalen etter at Vanlven FK revansjerte bortetapet med 6-0 på heimebane i kveld. Det  var ein kamp det var sett fram i mot med forventing, der ein ville revansjere det bitre 2-1 tapet i Åmdalen i vårmøtet. Publikum var også møtte fram i godt tal, og den første halvtimen låg det ei spent stemning over Eidsåvoll, sjølv om Torgeir Halsen sette inn 1-0 etter rundt ti minutt.
- Nei, eg kjenner meg slett ikkje heilt trygg, sa Jon Bellen på spent tilskuarplass då vi veksla nokre ord tett før det 30. minutt.  Kampbiletet hadde til då også vore litt rotete, trass i eit vistt Vanylven-overtak. Men kort etter ordvekslinga kunne Stian Bellen roe både eit bestefarshjerte og andre på tribuna og rundt bana, då han ekspederte eit innlegg frå venstresida i mål bak Åmdal sin keeper til 2-0.  Og noko seinare losna det skikkeleg for heimelaget, som i løpet av to minutt sette inn tre skåringar til 5-0. Stian Bellen ordna to av desse og Mads Hovden sette inn 5-0 på ei fin heading. 
-Ditte e flaut, utbarut ein oppgitt Åmdal-keeper. I andre omgang datt Vanylven litt nedpå, og skifte også mange spelarar, slik at det vart med 6-0 skåringa etter 63 minutt. Den var til gjengjeld kanskje kampen si flottaste, med ei strålande forsering av Simen Bellen langs høgrekanten og innlegg som Mads Hovden formidla vidare i nota.  Vanylven har med dette sikra seg ei leiing på tre poneg ned til Åmdal, og no ventar det som kan verte ein ny nøkkelkamp mot Vartdal borte. 
10.09.19 20:52
Bokekspedisjonen til Fiskå i morgon
Bokekspedisjonen til Fiskå i morgon
(Tysdag 10.09) I programserien Bokekspedisjonen er NRK no komne til Vanylven. Programleiar Pia Rivelsrud skal intervjue Maria Parr på ei scene på uteområdet nedanfor Coop på Fiskå. Folk som ønskjer å vere publikum under opptaket klokka 12.00, er hjarteleg velkomne, seier dei.Programkonseptet, der redaksjonen køyrer rundt i landet og vitjar forfattarar på heimstaden sin, skal ha opptak for sending nedanfor Coop på Fiskå. Ei skuleklasse frå Åheim er invitert, der ein elev også skal lese. Det er også folk som skal stille spørsmål og professor Jan Inge Sørbø som skal fortelje om ein forfattar som har røter frå Vanylven, og der ein kan sjå heimstaden frå opptaksstaden. Folk er altså inviterte til å bli med som publikum. – Møt fram i god tid, seier teamet frå NRK, som gjerne ser at det er ein del folk til stades. Programmet skal sendast neste torsdag på NRK2. Programmet går også på NRK TV som nett-streaming.
10.09.19 13:56
Fire nye år med Lena
Fire nye år med Lena
Ein populær ordførar drog partiet sitt med til kopiering av mandattalet frå 2015. Og ikkje nok med det det: No er Venstre kommunen sitt desidert største parti. På valvaka på rådhuset i Vanylven møtte vi ingen som tvilte på kva ordføraren vil heite dei komande fire åra.Rett nok har Senterpartiet like mange mandat. Dei også kunne notere seg for  framgang - men avstanden er, i følgje dei førebelse tala i kveld, på over 3,7 prosentpoeng fram til Venstre.  Interessant er det også at nykomaren Helsepartiet fekk 11,5 prosent og to mandat, like mange som KrF og er eit par tidel større etter dei førebelse tala.  Arbeidarpartiet vart de store taparen også i Vanylven, slik det ser ut til å skje i store deler av landet. Partiet tapte to mandat og enda på tre, 0,7 prosent bak Senterpartiet. Høgre gjekk også tilbake, men berga sine tre mandat med 12, 9 prosent. Det gjeld det same for Framstegspartiet som fekk 12, 1. I papiravisa torsdag tek vi mål av oss til å presentere det nye kommunestyret og fleire detaljar om røystetal og valet elles.
09.09.19 21:32
Førebels valresultat i kveld
Førebels valresultat i kveld
(09.09)Kommunevalet er i gang kring om i alle dei sju valkrinsane i Vanylven. Høge tal på førehandsstemmer kan vonleg tolkast på god valdeltaking. Følg med på nettsidene våre ut over kveldenDei førebelse røystetala for dei ulike partia vil vere klar i kveld, venteleg kring klokka 21-22. Men vi får ikkje vite kva personar som har kome inn frå dei ulike listene før tysdag. Det må Valdirektoratet og Posten Norge dele skulda for. Det er nemleg slik at alle har rett til å førehandsrøyste heilt til og med fredag. Sidan det no ikkje er postgang laurdagane, vil røyster som er avgjevne så seint andre stader i landet, først kome fram til «heimekommunen» tysdag. Desse få røystene blir så blanda med nokre røyster ein har lagt til sides uopna og utalde, for at anonymiteten skal ivaretakast. Først når desse røystene er med, blir valresultatet fullstendig. Og det vil altså skje tysdag. – Vi vil køyre kandidatkåringa når vi har valresultatet komplett. Det vil seie tysdag, seier Kåre Kvangarsnes, som er den i kommuneadministrasjonen som har valet som hovudarbeidsområde desse dagane. Vel 500 førehandsrøyster Før helga stogga ein på knapt 500 førehandsrøyster. Dette er meir enn 100 fleire enn for fire år sidan, men godt under stortingsvalet. Det er også normalt med høgare valdeltaking ved stortingsvale enn kommuneval. Det er likevel å håpe at det høve talet på førehandsrøyster og ein relativt aktiv valkamp frå partia si sida, skal gi god valdeltaking. Sist var deltakinga i Vanylven på kring 63 prosent.  
09.09.19 11:34
Venstre vann skulevalet lokalt
Venstre vann skulevalet lokalt
(5.9) Ordførar Lena Landsverk Sande (V) kan smile nøgd etter resultatet av skulevalet ved avdelinga av den vidaregåande skulen i Vanylven. Venstre fekk 13 av 23 røyster – og er desidert størst, med Miljøpartiet De Grønne (MDG) på ein like klar andreplass.Dei to partia fekk høvesvis 56,5 og 30,4 prosent av røystene ved skulevalet for avdelinga i Syvde. KRF, FrP og Helsepartiet fekk ei røyst kvar. Dei andre fekk ingenting Ser vi på resultatet for Møre og Romsdal, er situasjonen ein litt annan. Arbeidarpartiet er her klart størst med 23,5 prosent av røystene. FrP og Venstre er nesten jamstore med høvesvis 13,7 og 13,1 prosent på dei to neste plassane.
05.09.19 13:24
Nykomar er spent på valresultatet
Nykomar er spent på valresultatet
(5.9)– Vi er veldig spente på valresultatet i Vanylven, seier Lise Askvik - leiar i Helsepartiet på landsplan. Torsdag var ho i Vanylven. Partiet stiller lister i elleve kommunar på landsplan. Vanylven er den einaste i Møre og Romsdal.  Askvik har ekstra store forventningar nettopp til Vanylven, med ein røynd politikar på topp, seier ho. Men trur også at dei får inn folk i halvparten av kommunane der dei stiller liste. Torsdag var ho altså, som den førebels siste av rikspolitikarar, på lokal vitjing med kort besøk på Combisenteret på Fiskå, den vidaregaånde skulen i Syvde og Tynnaknuten på Syvdsneset. Med på turen var også førstekandidat på fylkeslista, Bente Åkre Rogne, og fylkessekretær Turid Helgesen.
05.09.19 10:45
Vanylven tukta Sæbø
Vanylven tukta Sæbø
(05.09) Vanylven FK gjorde jobben og tok det som vert kalla ein slitesiger på Sæbø i går med 2-5. No ser ein fram til revansje mot Åmdal komande tysdag, ein kamp som vil vere avgjerande i opprykksduellen.
05.09.19 10:22
Ny paneldebatt i kveld
Ny paneldebatt i kveld
(03.09) Ikkje før har Vanylven kommunestyre gjort seg ferdige med møte i Fellesstova på Helse- og omsorgssenteret, før lokalet igjen fyllest av politikk og valprat i radio-overført panelordskifte.
OPPDATERING: Debatten kan du sjå og høyre her.Det er Bygderadio Vest som byr inn til debatt i kveld - tysdag. Partiet sine ordførarkandidatar stiller - og det gjer nok også ein heil del publikum. Sendinga varer i to timar og kan høyrast på bygderadioen sitt FM-band eller på nettradio (gå inn på sida bygderadiovest.no). Den skal også bli streama - altså bildeoverført - direkte. For å sjå det må ein søkje opp bygderadio vest (her skrive i to ord) på youtube.no og så finne fram debatten i Vanylven der. Synste Møre er sidearrangør til ordskiftet - og utspørjar/detattleiar i kveld er Vidar Parr. Det er lagt opp til at det kan stillast korte spørsmål frå salen i siste delen av sendinga.
03.09.19 12:44
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Torsdag 17. oktober
19.00 Song og musikkmøte, Eidså bedehus
19.30 Emilie Nicolas, Fosnavåg konserthus

Laurdag 19. oktober
19.15 Dalsfjordrevyen, Fyrlykta kulturhus

Søndag 20. oktober
16.00 Søndagskafé, Sion Åheim
17.15 Dalsfjordrevyen, Fyrlykta kulturhus

Tirsdag 22. oktober
19.00 Øystein Orten på Vanylven bibliotek, SYvde

Laurdag 26. oktober
12.00 Fest for folket, Ørstahallen
18.00 Syvdeklang - konserrt, Syvde samfunnshus
Saudehaudfest, HakalleStrandhus

Laurdag 2. november
19.00 Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg, Fosnavåg konserthus

Onsdag 6. november
15.00 Eldrefest/pensjonisttreff, Eidsåtun

Laurdag 9. november
19.00 Bacalao & konsert, ISyvde, Syvde

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget