resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Følgjer av koronaviruset i Vanylven

Beredsskapsmøte i Vanylven kommune.
Beredsskapsmøte i Vanylven kommune.

Her samlar vi all informasjon om situasjonen.

27.03.20 Fortsatt ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune, skriv kommunen i ei pressemelding.

25.03.20 Det er per no ikkje påvist fleire smittetilfelle i Vanylven. Kommunen skriv vidare i ei pressemelding at det tidlegare vedtaket om at tilreisande frå visse fylke må i karantene, no har gått ut.

Det er ikkje lenger karantene for tilreisande til Vanylven kommune.

– 15. mars vedtok Vanylven kommune karantene for dei som kom frå visse fylke i landet, der det var påvist smitte i større grad enn i vårt geografiske område. Slike lokalt fatta vedtak er gyldige i 7 dagar, det er difor ikkje no vedtak om karantene for tilreisande til Vanylven kommune, utover det som er vedteke nasjonalt. I trå med nasjonale føringar vil kommunen understreke at alle bør unngå reiser som ikkje er naudsynte. Dette kan vere vanskeleg å forhalde seg til når vi no nærmar oss påskeveka. Vanylven kommune oppmodar alle om å vurdere om reiser, som t.d. besøk av familie i andre delar av landet, kan utsetjast til smittefaren er redusert. All reise på tvers av kommune- og fylkesgrenser vil medføre fare for å spreie smitte, og ein bør vurdere om slike reiser er naudsynte. Hugs at den dugnaden vi no alle deltek i handlar om å beskytte eldre og andre med underliggande sjukdom, mot eit virus som kan vere dødeleg. Dess betre desse retningslinjene vert oppretthaldt, dess flatare vert kurva over smitta, slik at vi hindrar ei overbelastning av helsesektoren, skriv kommunen i ei pressemelding.

24.03.20 Regjeringen viderefører alle tiltaka som er iverksatt for å hindre spreiing av koronaviruset i Norge fram til over påske, til og med 13. april.

23.03.20 Fortsatt berre eit tilfelle av korona i Vanylven. Det skriv kommunen i ei pressemelding. Sidan dei starta å teste for smitte 3. mars, har 16 personar vorte testa og berre èin person har testa positivt.

20.03.20 Vanylven går ut i ei pressmelding å skriv at det ikkje er påvist meir smitte enn den eine personen som har fått viruset påvist. Samstundes skriv dei at det på nettsida no er oppdatert informasjon rette mot barn og unge, og at ungdomsarbeidar og utekontakt er tilgjengelege både på telefon og gjennom andre kanalar. Dei skriv også at distriktstannklinikken har eit akutttilbod til dei som måtte trenge det, sjølv om den offentlege tannhelsetenesten er stengt.

Dei oppmoder òg alle butikkane til å synleggjere sine smitteverntiltak og at alle kundar overheld desse for å forhindre smitte. Kommunen si samleside om viruset finn du ved å trykke her.

19.03.20 Kommunen arbeider med smittesporing

18.03.20 Smitte påvist i Vanylven

18.03.20 Vanylven kommune går ut og ber dei som har helsefagleg kompetanse om å melde seg. Registrer deg som frivillig helsepersonell her

16.03.20 Vanylven kommune tek i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å kunne kome ut med viktig informasjon til alle innbyggarar så raskt som mogleg.

16.03.20 Kommunen stenger legekontoret.

– Legekontoret er no avstengt fysisk for å minimere smitterisiko og for å sikre liv og helse. Dersom ein av legane våre kjem i kontakt med ein som er smitta, vil legen bli satt i karantene. Vi kan difor ikkje risikere å få redusert personale på legekontoret.
Det vert arbeidar med å få på plass e-konsultasjon og berre naudsynt oppfølging av pasientar vert følgt opp. Har du symptom på forkjølelse skal du halde deg heime inntil eit par dagar etter at du kjenner deg frisk. Ved øyeblikkeleg hjelp ta kontakt på 700 30 100 i legekontoret si opningstid eller 116 117, skriv kommunen på Facebook.

16.03.20 Regjeringa kjem med økonomisk krisepakke.

15.03.20 Alle som har vore i desse fylka må i karantene. Det skriv Vanylven kommune på sine nettside.

15.03.20 Det er nå ulovleg å vere på fritidseigedom utanfor eiga kommune. Det opplyser regjeringa.

13.03.20 Ein person i Vanylven i isolasjon. Personen er utan påvist smitte. Dei som har vore i nærkonotakt med vedkomande er sett i karantene. Kommunen skriv på sine nettside at dei arbeider etter føre var-prinsippet og etter retningslinjene frå Folkehelseinstituttet.

Kommunelegen understrekar at det ikkje er påvist smitte i Vanylven kommune pr 13.03.20, kl 13.00.

Kommunen skriv vidare:

"Der er eit apparat rundt kommuneoverlegen som kontinuerleg vurderer kven som eventuelt som skal setjast i karantene, utover dei som FHI har stadfesta skal gå i heimekarantene. Aktuelle kandidatar vil bli kontakta av kommunen si helseteneste.

Vi opprettheld barnehagetilbod og tilbod for barn i småskulen, som har foreldre med kritiske samfunnsposisjonar. Desse vert kartlagt i samarbeid barnehagane og skulane. Gjer merksam på at denne retten gjeld til barn av personell som jobbar i kritiske samfunnsfunksjonar, der begge føresette eller der eineforsørgjar har eit slikt arbeid. Det vert elles vist til oppdaterte reglar på NAV.no for omsorgspengar. 

Elles har kommunen gjort desse grepa lokalt:

 • Tynnaknuten, Stenbakken, aktivitetssenteret, frisklivssentralen og trimromet er stengt.
 • Rådhuset er stengt. Dersom innbyggjarar har behov for å ta kontakt med tilsette, ta kontakt enten via sentralbord, på e-post til postmottak@vanylven.kommune.no eller finn direkte kontaktinformasjon på den tilsette på kommunen si nettside.
 • Frisørar og aktørar som driv med kroppspleie skal stenge, etter restriksjonar frå helsemyndighetene.
 • Miljøstasjonen vert stengt så lenge denne situasjonen pågår.
 • Skular, barnehagar, kulturskulen, vaksenopplæringar og biblioteka er stengt".

13.03.20 Tal på smitta:

 • Kina - 80,814
 • Italia - 15,113 
 • Sør Korea - 7,979
 • Spania - 3,779
 • Frankrike - 2,876 
 • Tyskland - 2,750 
 • USA - 1,762 
 • Norge - 825
 • Danmark - 785 
 • Sverige - 688

Tala fant vi på Vanylven kommune sine nettside.

13.03.20 Folkehelseinstituttet sine nettside har vore nede for telling fleire gonger i løpet av dagen grunna stor pågang. Det vil truleg skje fleire gonger. Har du spørsmål om korona, bruk Vanylven kommune sine nettside, fhi.no eller helsedirektoratet.no

13.03.20 Regjeringa legg fram krisepakke for norsk økonomi, med blant anna utsett frist for forskotsskatt og endra permitteringsregler.

13.03.20 Digitale samlingar i kyrkja. Vanylven kyrkje skriv på sine nettside at alle gudstenester og andre samlingar vert avlyste. Dei tilsette ved kyrkjekontoret praktiserar heimekontor. Les meir her.

13.03.20 Sparebanken Møre stenger alle kontor frå og med fredag 13. mars og inntil vidare. Dei kan treffast per telefon mellom 08.00 og 16.00. Les meir her.

13.03.20 Folk i heimekarantene vert ikkje lenger testa. Det skriv FHI i ei pressemelding. – Testing er reservert visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftvegssymptomar, skriv dei.

13.03.20 NAV går ut med informasjon om kva det har å seie viss ein må vere heime frå jobb.

13.03.20 Politiet skriver i ei pressemelding at alle ikkje-kritiske publikumstenester vert stengt i to veker. 

12.03.20 Sentralbordet til Vanylven kommune har stor pågang, og dei ber publikum om hjelp til å avlaste sentralbordet. Dersom du ønsker å kome i kontakt med nokre av dei tilsette, ber kommunen om at du bruker heimsida til kommunen for å finne e-postadresse eller telefonnummer. Dersom du ikkje finn kontaktinformasjon på den tilsette, ber kommunen om at du sender ein e-post til postmottak@vanylven.no

12.03.20 Kyrkjerådet rådar at alle gudstenester vert avlyste

12.03.20 Bussar og hurtigbåtar vert kontantfrie

12.03.20  Alle som har vore utanfor Norden etter 27. februar må i karantene

12.03.20 Regjeringa kjem med ei rekkje tiltak for å hindre spreiing av viruset

-Fullstendig liste over tiltak på Helsedirektoratet si nettside

12.03.20 Vanylven kjem med ei rekkje tiltak for å hindre spreiing av viruset

12.03.20 Alle skular og barnehagar vert stengt

12.03.20 Fylkeskommunale tannklinikkar vert stengt

12.03.20 Ei rekkje arrangement er avlyste

12.03.20 Helse- og omsorgssenteret på Fiskå er stengt

Arbeider med smittesporing
Arbeider med smittesporing
(19.03.20) I går vart det fyrste tilfellet av covid-19 påvist i Vanylven. Kommunen stadfesta då at dei jobba med smittesporing og at dei skulle kontakte alle som hadde vore i kontakt med den smitta personen.Til Synste Møre seier kommuneoverlegen i Vanylven, Cecilie Oppedal, at dei ikkje har klart å spore smitta endå. – Personen har ikkje vore i utlandet eller ute av fylket, så vi held fortsatt på med å spore smitta, seier Oppedal. I tillegg seier ho at det er snakk om nokre titals personar som no må i karantene grunna kontakt med den smitta personen. Denne personen er no i isolasjon. Personen hadde fram til påvist smitte vore i karantene etter dei statlege retningslinene for karantene. – Den smitta personen har vore i karantene, det vil seie at personen gjekk i karantene fordi vedkomande hadde luftvegssymptom, seier kommuneoverlegen. No arbeider kommuneoverlegen med å spore smitta. Då går dei tilbake til 24 timar før personen viste symptom for å finne smittekilda. Kommunen har gått ut i ei pressemelding og sagt at det er klare retningsliner for kven dei no testar. – Det sit personale på legekontoret, som i samråd med kommuneoverlegen avgjer kven som skal testast. Det er klare føringar som ligg til grunn for kven som kvalifiserer til slik testing, då dette er ein knapp ressurs no. Vi arbeidar med å kartlegge kvar smitten kjem i frå. Alle nærkontakter er spora opp, og kommuneoverlegen og sporingsgruppa har vore i kontakt med desse, skriv kommunen i pressemeldinga. Nok smittevernutstyr Kommunen skriv også at dei har fått tak i meir smittevernutstyr. – Vi har fått på plass eit godt lager for smittevernutstyr. Vi har litt avgrensa tilgang på munnbind/maske, men har her fått bistand frå lokalt næringsliv. Det er vi svært takksame for. Om det er flere som kan bistå her, oppfordrar vi til å ta kontakt, skriv kommunen. Næringsliv Vidare skrive kommunen at dei har vore i dialog med Vanylven utvikling, slik at dei finn ut kva behov næringslivet i kommunen har. Kommunen ber folk om å melde seg – Vi arbeider mykje med kontinuitetsplanlegging, for å sikre at kommunen greier å oppretthalde kritiske funksjonar i tida som kjem. Det er forventa at smitte og karantenereglar vil påverke arbeidsstokken og medføre eit høgt fråvær. Som fylgje av permitteringar i ulike bransjar, er det mange som no er utan arbeid, og kommunen vil trenge folk som har helsefagleg bakgrunn, erfaring frå storkjøkken, eller vaskeri, skriv kommunen.
19.03.20 13:35
teikning.jpg
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Fredag 24. april
19.00 Sagas, Operahuset, Nordfjordeid

Laurdag 25. april
18.00 Sagas, Førdehuset

Søndag 26. april
17.00 Sagas, Sogndal kulturhus

Torsdag 30. april
18.30 Strikkekafé, Aktivitetssenteret, Fiskå

Mandag 4. mai
18.30 Strikkekafé, Aktivitetssenteret, Fiskå

19. - 23. mai Åram Pluss

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
Synste på Instagram

Følg oss gjerne på Instagram ved å scanne biletet rett frå appen, eller ved å søkje opp synstemore.

FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

Redaktør:
Fredrik Bakke

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget