resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
PÅ SYLTEDALEN såg det fredag slik ut. Det seier mykje om nedbørsmendene som har kome. (FOTO: Leif Nystøyl)
PÅ SYLTEDALEN såg det fredag slik ut. Det seier mykje om nedbørsmendene som har kome. (FOTO: Leif Nystøyl)

Og vatnet steig...

(4.1) – Regnet bøtter ned i Møre og Romsdal, skriv meterologane på yr. no. Jau, takk, vi merkar det!

Men sjølv om det har vore kraftig nedbør og snøsmelting både torsdag og fredag, kjenner vi så langt ikkje til alvorlege konsekvensar av all nedbøren. På yr.no er det meste av varseltrekantar framme, og det er klart at ein må passe godt på når siuasjonen er som no og heile tida syte for at vatnet får passasje der det skal renne.

boksalg_stor.jpg
teikning.jpg
Fekk gitt ministeren ei grundig orientering
Fekk gitt ministeren ei grundig orientering
(27.3) Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) fekk ei svært grundig orientering om Rovdefjordsambandet i øvre salong på reserveferja «Ølen» onsdag.Medan ferja gjekk både fram og tilbake eit par dobbelturar over fjorden, vart statsråden fora med infomasjon om brua, og ikkje minst den teknologiske nyvinninga dette sambandet vil stå for på fleire område.  Svein Gjelseth frå Vanylven Utvikling stod føre hovudinformasjonen, medan Tore Roppen gav informasjon om nyskaping og mulegheiter når det galdt bygging av bruelementa.Og Roppen, som kjenner svært mange v dei påtenkte samband langs kysten var klar når det galdt Rovdefjordsambandet: Ingen av dei sambanda han kjenner til, er så gryteklart som Rovdefjordsambandet. I etterkant summerer Gjelseth overfor oss opp dagen som svært vellukka. Det var Framstegspartiet  og varaordførar Bjarne Sætrenes som hadde invitert Dale til dette besøket. Vi kjem tilbake med meir i papiravisa neste veke.
27.03.19 18:19
Ønskjer kontakt med veteranar
Ønskjer kontakt med veteranar
I fjor hadde Vanylven for første gong markering av veterandagen for dei som har delteke i fredsbevarande operasjonar frå andre verdskrig og fram til i dag. No ber ein om at veteranar eller pårørande til slike melder seg, så ein får full oversikt over registera. Veterandagen vert markert på frigjeringsdagen 8. mai. I fjor vart det halde ei stilfull markering ved rådhuset med eit av dei beste frammøta i Møre og Romsdal. Likevel er der store manglar i registreringar av deltakarar i til dømes Tysklandsbrigaden og tidlegare FN-operasjonar. Kommunen har difor eit sterkt ønskje om at veteranar eller pårørande tar kontakt, slik at får oppdatert listene og kan ta kontakt med alle i god tid og for å planlegge markeringa i 2019.
15.03.19 20:17
Spekkhoggarar i Kjødepollen
Spekkhoggarar i Kjødepollen
(6.3) Tysdag vart det sett ein stor flokk med spekkhoggarar i Kjødepollen. Fire av dyra var heilt inn på pollen, dei andre lenger ute i fjorden. Eit par av dei var svært store, og det var litt skremande, samstundes som det var fantastisk å sjå, seier Kari Aahjem, som har lagt ut fleire vidoear på facebook. Her kan du sjå to av dei, den andre i lite format.
06.03.19 08:50
Rimelegare over Voldsfjorden - dyrare i Sande
Rimelegare over Voldsfjorden - dyrare i Sande
(1.3) Distansemåling av ferjestrekningar i Møre og Romsdal gir både tap og vinning for distriktet vårt. Lauvstad-Volda går ned med ei sone, medan Larsnes- Kvamsøy får auke. Samferdselsutvalet får saka onsdag.På folkemøtet på Lauvstad i oktober vart det teke fram at strekninga Lauvstad-Volda er i for høg sone og det vart lovt kontrollmålingar. Seinare vart det sagt at ein ville gjere ei måling av alle ferjestrekningar før ein konkluderte. Til samferdselsutvalet sitt møte neste veke ligg resultat av målingar føre. For to strekningar rår fylkesrådmannen til at ein endrar soner alt no, medan ein for seks andre ventar til ny anbodspakke. Dei to som ein vil endre no, er Lauvstad-Volda og Larsnes-Kvamsøy som er foreslått endra frå 1.april i år. Dei to er såkalla bruttosamband, der fylkeskommunen har ansvaret for både inntekts- og utgiftsida  - og kan såleis forandrast utan at det får følgjer for kontrakten med ferjeselskapet. Framlegget går ut på at Larsnes-Kvamsøy blir auka frå sone 8 til 9, medan Lauvstad-Volda blir rdusert frå sone 10 til 9. Endringa vil gi eit inntektstap for fylkeskommunen på 629.000 kroner etter det som er utrekna.
01.03.19 14:29
Øvde på ulukke med farlege stoff
Øvde på ulukke med farlege stoff
(21.02) Ein velta hengar med farleg gods og gassutvikling var utgangpunktet for øvinga som dei to siste dagane har vorte gjennomført på Fiskaa Maskin AS sitt område i Låtra på Fiskå.  Øvinga har vore ei samøving mellom brann- og redningsmannskap, politi, Røde kors og ambulansepersonell. Sitauasjonen, med ei velta vogn med farlege stoff, har gitt øving i bruk av samband og instruksar frå 110 om framgangsmåtar og tilnærming til sitausjonen. Dekontaminering, eller reins av personar og materiell, har også vore viktige element i øvinga, som elles, som alle øvingar, gir konkrete høve til å danne seg inntrykk av praktiske detaljar ved framgangsmåtar og bruk av utstyr som kunne vore gjort annleis eller vore betre. Meir om saka i papiravisa.
22.02.19 11:05
Maria fekk Sult-prisen
Maria fekk Sult-prisen
(12.2) Forfattaren Maria Parr frå Fiskå fekk under ei tilstelling i Oslo i dag tildet Sult-prisen frå Gyldedals legat. Ho er den første barnebokforfattaren som har fått denne prisen, skriv Samlaget i ei pressemelding.‹Årets mottaker av Sultprisen er en utpreget historieforteller, en som vet å holde sitt publikum på kanten av stolen i spenning: Fortellingene morer, men kan også lokke fram en tåre...› står det mellom anna i grunngjevinga frå juryen. Sultprisen blir tildelt "eminente yngre forfatterskap" som det står i statuttane, og er på 250.000 kroner.
12.02.19 16:37
Selje-ordførar vil bli Vanylvs-rådmann
Selje-ordførar vil bli Vanylvs-rådmann
(4.2) Ordførar i Selje, Stein Robert Osdal (biletet), er mellom dei åtte søkjarane til stillinga som rådmann i Vanylven. Tre søkjarar har bede om ikkje å bli nemnde offentleg.Dei fem søkjarane som er kjende, er følgjande: Olav Fure (54), Volda (no sjåfør, men med mangslungen praksis m.a. som kommunalsjef)
Ingvild Nergård Hattrem (38) (no assisterande rådmann i Stordal/Nordal)
Geir Kvisten (46), Flisa (tidlegare rådmann)
Ann-Heidi Orvik (47), Midsund (dagleg leiar/gründer)
Stein Robert Osdal (45)l, Flatraket (ordførar) Så er det altså tre personar som har bede om, og fått medhald i det hos kommunen, at namnet deira ikkje skal bli offentleggjort.
04.02.19 15:27
Bergingsøving på Maurstadeidet
Bergingsøving på Maurstadeidet
(02.02)Redningdsdykkarar frå Vanylven og Vågsøy hadde i dag redningsøving på Juvatnet i lag med mannskap frå redningshelikopteret. Hovudelement i øvinga var bruk av utstyr for å berge personar som har gått gjennom isen. Ein fekk fin øving i element ved søk og å ta opp personar frå vatnet. Vi kjem meir attende til øvinga i papirutgåva.
02.02.19 14:14
Opnar for vidaregåande sørover
Opnar for vidaregåande sørover
Denne veka vart det klart at tiandeklassingar frå Vanylven får lik rett til skuleplass ved skular i Sogn og Fjordane som elevar derifrå, så sant avtalen vert godkjent. Det var i formannskapet at ordførar Lena Landsverk Sande refererte ei melding om at utdanningsavdelinga på fylket vil gå inn for at elevar frå Vanylven skal telje likt med elevar frå Sogn og Fjordane ved inntak til vidaregåande skule sør om fylkesgrensa. Eit avtaleutkast er no sendt over til utdanningsavdelinga i Sogn og Fjordane for godkjenning. Det betyr at elevar frå Vanylven som vil søkje tilbod i Vågsøy eller på Eid, no vil verte vurderte på lik line med elevar frå Sogn og Fjordane når det gjeld å få plass ved skulen. Dette har særleg vore aktuelt for tiandeklassingar frå Åheim skule som ikkje har lang veg til Vågsøy. Til no har det vore slik at elevar herifrå har fått plass berre om det var plassar ledige.  Sjølv om det ligg eit atterhald i at Sogn og Fjordane må vere samde i avtalen, var formannskapet var opptekne av at ein må få informasjon ut til skulane og elevane, sidan det er kort att til søknadsfristen. Det vart dessutan peikt på at ein må jobbe for å få betre kommunikasjonar, og også få fram betre informasjon om dei fylkeskryssande rutene. På same vis kan det vere aktuelt for elevar særleg frå Stadlandet å søkje seg til avdelinga i Syvde.  Her er det førebels ikkje gjort avtale om lik rett til opptak, men dette vil praksis ikkje by på problem, sidan det er plassar ledige på dei fleste tilbod, og lova om rett til søking i heile landet frå 2017 gir høve til å søkje kvar ein vil. Vi kjem attende med meir om saka i papirutgåva.
18.01.19 09:37
Kajakk på avvegar
Kajakk på avvegar
(14.1) Er det noko som saknar ein kajakk? Frå Nordstranda har vi fått melding om at ein slik har drive i land. OPPDATERING: Vi har fått opplysningar om eigar. Vedkomande som tok kontakt med oss laurdag, seier kajakken då ikkje var til å rikke - full av vatn og godt sige ned i sanden. Men han såg tilsynelatande heil ut. Er det noko som saknar ein slik, kan de berre ta kontakt med oss så skal vi gi nærere opplysningar om  staden ein kan finne han.
14.01.19 09:25
Åheim skule i klassequizen
Åheim skule i klassequizen
(7.1) NB: Sending onsdag! Det er klart for ny runde i NRK sin klassequiz for tiandeklassingar, som leiar fram til TV-sendt landsfinale for dei to beste laga i kvart fylke i april/Mai. Onsdag ca kl 14.30 kan ein høyre korleis det går med elevane frå Åheim.Det er i år sjuande året med Klassequiz i NRK. 536 skular i heile landet er påmelde, og i Møre og Romsdal er det påmeldt 34 lag frå ulike skular rundt i hele fylket, frå Smøla i nord til Åheim og Myklebust i sør. Det er likevel seks lag færre enn rekorden med 40 lag som vart sett i fjor. Sjølv om dei får dekt reiseutgiftene, kan dette mest truleg setjast i samanheng med at skulane no må reise til Ålesund for å gjennomføre konkurransen i studio der, i staden for at NRK tidlegare har reist rundt til skulane.  For dei som vil høyre korleis det går med elevane frå Åheim skule, må ein slå på lokalsendinga onsdag 9. januar, då opptaket frå kvissen går ca kl 14.30, og ikkje tysdag slik vi først skreiv. Myklebust skule er også påmeld, men skal ikkje i elden før 1. februar. Så vert det spanande å følgje våre lokale deltakarar. I fjor var det Ytre Herøy ungdomsskule og Halsa skule som vann fylkefinalen.
07.01.19 12:15
Og vatnet steig...
Og vatnet steig...
(4.1) – Regnet bøtter ned i Møre og Romsdal, skriv meterologane på yr. no. Jau, takk, vi merkar det!Men sjølv om det har vore kraftig nedbør og snøsmelting både torsdag og fredag, kjenner vi så langt ikkje til alvorlege konsekvensar av all nedbøren. På yr.no er det meste av varseltrekantar framme, og det er klart at ein må passe godt på når siuasjonen er som no og heile tida syte for at vatnet får passasje der det skal renne.
04.01.19 21:55
Bussen med tekniske vanskar
Bussen med tekniske vanskar
(04.01) Ein buss fekk i morgontimane tekniske vanskar og har stått stille og teke opp eine vegbana mellom krysset ved avkøyringa til Fiskå og elva lenger ute. Bussen var på veg til Fiskå for å starte morgonruta klokka 06.20, då han fekk motorstogg i den svake kurva ned mot flata ved elva. Etter det vi får opplyst skal ny buss ha vorte sett inn i ruta slik at ein nådde både ferja på Koparnes og korrespondanse mot Lauvstad. 
Rundt klokka 13 hadde ein fått bussen i funksjonell stand att, slik at han kunne fjernast frå staden og køyrast til verkstad.
04.01.19 12:54
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Fredag 12. april
18.00 Drømmeparken, Fiskå kino
20.00 Ute å stjæle hester, Fiskå kino

Laurdag 13. april
12.00 Marknadsdag, Hakallegarden

Onsdag 17. april
13.00 Hjertemarsj, Sørbrandal

Skjærtorsdag 18. april
11.00 Nattverdsmøte, Sion
15.30 Sunnmøre kr. mannskor, Syvde kyrkje
18.00 Bingo, Nordstranda

Langfredag 19. april
08.00 Sjutopptur, Sandsøy

Påskeafta laurdag 20. april
18.00 Bingo, Meks Syvde
19.00 Quiz, Fiskå ungdh.hus
22.00 Pub-kveld, Fiskå ungd.hus.

Tirsdag 23. april
19.00 Møte, Fiskå bedehus

Laurdag 4. mai
20.00 Egil Olsen m/strykek. Fosnavåg konserthus

Tysdag 7. mai
19.30 Greg Niemczuk, Fosnavåg konserthus

Laurdag 11. mai
20.30 1816, Fosnavåg konserthus

Torsdag 23. mai
Åram+

Fredag 24. mai
Åram+

Laurdag 25. mai
Åram+

Torsdag 12. september
19.30 Heine Totland & Gisle Børge Styve, Fosnavåg konserthus

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

 

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget