resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
DEBATT: Ordstyrar Andreas Nørve  på talarstolen. Vidare ser vi Bjarne Sætrenes (FrP), Øystein Blom (KrF), Nils Olav Moen (Helsepartiet), Idar Brekke (H), Paul Sindre Vedeld (Sp). Lena Landsverk Sande (V) og Ottar Jan Løvoll (Ap).
DEBATT: Ordstyrar Andreas Nørve på talarstolen. Vidare ser vi Bjarne Sætrenes (FrP), Øystein Blom (KrF), Nils Olav Moen (Helsepartiet), Idar Brekke (H), Paul Sindre Vedeld (Sp). Lena Landsverk Sande (V) og Ottar Jan Løvoll (Ap).

Skule og beredskap fengde mest

Den første lokale «partileiardebatten» på Fiskå ungdomshus onsdag samla godt med folk. I drygt to og ein halv time styrte debattleiar Andreas Nørve innom fleire område, men starta med skule - som for mange verka å vere sentralt denne  gongen.

Det var Fiskå Bygdeutvikling som stod som arrangør av møtet. Partia stilte med sine ordførarkandidatar - med unntak av Senterpartiet som denne gongen hadde tredjekandidaten på podiet. Det var brei semje mellom lokalpolitikarane i dei fleste spørsmål, men under overflata anar vi likevel at det kan bli tøffe rundar om prioriteringar i ordskifta også neste periode.

Skule var første tema. Alle såg behovet for eit nybygg ved Fiskå skule. Så langt vi oppfatta, sa også nesten alle ja til at dette skulle vere ein 1-7.skule, og at slike skulle det framleis vere i alle dei tre bygdene som har det no. Unnataket her var Venstre, der Lena Landsverk Sande viste til at ein no skulle utarbeide ein skulebruksplan som skulle ut på grundig høyring, og at ein ikkje burde binde seg bastant no til kva slags bygg som skulle reisast - og kor mange klassetrinn det skal hyse. Ein viss divergens var det også om tidspunkt for byggesstart og kor vidt dette var ei «ny» sak, eller ei sluttføring av byggesteget som alt eigentleg skulle skje i 2011.

Ein var også innom spørsmålet om ein eller to ungdomsskular. Her var Idar Brekke (H) klarast, Han meinte at tida no var komen til å få ein, men hadde ikkje bastante meiningar om kvar den eventuelt skulle ligge.  Dei fleste andre varierte frå KrF som sa at elevtalet no nærmar seg grensa som ligg i formuleringa «når elevtalet tilseier det», via Ap, Sp  og Venstre som, slik vi oppfatta det, ville vente på skulebrukshøyringa, til FrP og Helsepartiet som alt no sa at dei ikkje ville endre noko i komande periode. Helsepartiet rett nok med atterhald om at dersom kom fram eit ønskje om det frå brukarane ved Åheim skule, ville dei gå for det.

Ein var som sagt innom mange emne. Mest futt vart det då Trond Fiskaa, veteran i brann- og redningstenesta, frå salen tok opp spørsmålet om manglande midlar til opplæring av og utstyr for nye brannfolk. Han teikna eit dystert bilete av situasjonen og karakteriserte den som uforsvarleg. Politikarane som hadde ordet, lova å ta tak i problemt.

Helse og omsorg vart også av dei fleste som hadde ordet framsett som eit prioritert område. Frå fleire hald vart det streka under at at ei ny tid krev nytenking på dette området. 

Elles oppstod ei litt artig episode avslutningsvis; Under emnet næringsutvikling vart det sagt at store ting var i vente, men at dei var hindra i å seie så mykje om det. Dei av publikum som nådde heim til kveldsendinga frå NRK Møre og Romsdal, fekk imidlertid «hemmelegheita» servert der.

Folkeprotest mot ferjeprisar
Folkeprotest mot ferjeprisar
Folkeaksjonen mot auka ferjetakster på Lauvstad laurdag viser eit stadig sterkare folkeopprør rundt i fylket mot fylkeskommunen sitt forslag til ny auke i ferjetakstane. 

- Nok er ikkje berre nok, men i grunnen nok for lenge sidan, vart det sagt på Lauvstad laurdag. Kring 170 menneske samla seg her til protestaksjonen som var kalla inn til. Kanskje er sinnet ekstra stort her, då ein, som fleire av dei som heldt innlegg var inne på, alt i ti år har betalt ein takstsone for høgt på Lauvstadferja.  Det vart elles teke fram fleire eksempel på kva takstauken vil utgjere i pengar for både privatpersonar, næringsdrivande og bedrifter. Det vart teke fram den negative verknaden auka prisar vil ha på alle samfunnsområde i distrikta, både for pendling, fritidsaktivitetar, næringsliv og kommunale tenester, og som kjent er det også framlegg om å redsusere talet på avgangar, noko som vil forsterke verknaden. 
- Dei held på å kvele oss, vart det sagt  Det vart retta sterk kritikk mot fylket, som legg rekninga for det mange kalla dårleg økonomistyring på dei som skal bu langs kysten og må nytte ferjene. Det er vår riksveg, vart det sagt av fleire. At fylket så kallar ferjedrifta underfinansiert frå staten si side, er noko ein burde sett komme i mange år, hevda nokre, medan andre peikte på at staten sjølve må ta rekninga for å pålegge kostnader med utslepprsfrie ferjer, som er ein av hovudgrunnane til uføret. Det er difor også ein ordføraraksjon på gang, som reiser til Oslo for å protestere mot staten si underfinansering av ferjedrifta. Enkelte trekte samanlikning til bompengeopprøret før jul, der det gjekk så stor prestisje i å avgrense auken at det heldt på å sprenge regjeringa. 
         - Vi krev at regjeringa gjer dei same grepa no som når det gjaldt bompengane i byane og gjer slik at vi slepp denne auken, sa ordførar i nye Volda, Sølvi Dimmen. 
07.12.19 17:31
teikning.jpg
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Laurdag 14. desember
15.00 Ulla Krulle og snømannen... Vanylven bibliotek, Syvde
19.00 Julekonsert, Syvde kyrkje

Søndag 15. desember
16.00 Julekonsert, Åram kyrkje
16.00 Adventfest, Sion Åheim
19.00 Julekonsert, Vanylven kyrkje

Onsdag 18. desember
16.00 Førjulstreff, Sogehuset Nordstranda

19. - 23. mai Åram Pluss

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget