resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Om oss

53709_thumb.jpg

Synste Møre held til i dette bygget i Djuvika på Fiskå. I eit lyst og triveleg lokale har avisa både redaksjon og ekspedisjon. Desse medarbeidarane kan du møte der:

Redaksjon

Vidar Parr
Redaktør

Mobil: 950 24 548
Epost: vidar@synste.no

Rønnaug Søvik
Annonsekonsulent

Mobil: 951 40 755
Epost: ronnaug@synste.no

Ole Magne Kvalsvik
Journalist

Mobil: 911 84 479
Epost: olemagne@synste.no

Kjell Brenne
Journalist (Deltid)

Mobil: 950 24 553
Epost: kjell@synste.no

Synste Møre er eigd av eit aksjeselskap (Synste Møre AS), der 50 aksjar er fordelte på 14 aksjonærar. I styret sit Kjell Brenne (styreleiar), Mildrid Wefring, Einar Ekroll og Bjørnar Osnes. Vidar Parr er dagleg leiar i selskapet.


Postadresse:
Synste Møre
Boks 53
6139 Fiskåbygd


Telefon:
700 20820
700 20820

Telefax:
700 20825

E-post:
redaksjonen@synste.no


Bankkonto:
3972.20.33233 (Sparebanken Møre)

Organisasjonsnummer:
858 651 522

Synste Møre er medlem i Landslaget for Lokalaviser (LLA)

 

 

Rønnaug Søvik
Annonsekonsulent

Mobil:
951 40 755

Historikk

historie01.jpg

Det var Per G. Osnes (1934- 1990) som starta bygdebladet Synste Møre i januar 1970. Det første nummeret, som kom i januar, hadde rett nok tittelen "Bygde-bladet" der Osnes baud inn til namnekonkurranse. Det var Simon Eikrem frå Syvde som vann denne med namneforslaget Synste Møre. Første nummer med dette namnet kom 13.mars 1970. 

Første åra vart avisa laga i heimen til Liv og Per G. Osnes i Nordalen i Syvde. Osnes kom frå Ulsteinvik, og svara sjølv slik då Sunnmørsposten i 1981 spurde han om kvifor han starta bygdeblad i Vanylven:
– Eg tykte det var tomt utan bygdeblad sidan eg vaks opp i Ulsteinvik og ofte sprang til Vikebladet og skreiv, viste eg litt om kva eit bygdeblad var. 
 
Frå første åra i kjellaren i Nordalen på tidleg 70-tal. Liv Breiteig Osnes brettar aviser som skal sendast ut.
historie02.jpg
Liv og Per G. Osnes dreiv avisa med nokre meldarar i tillegg. Ofte var heile familen involverte i ulike operasjonar for å få avisa ut. Etter kvart vaks bedrifta seg ut av kjellartilværet i Nordalen og flytte inn i Sundvall-huset på Notaplassen i Syvde. Her dreiv og Per G. Osnes rekneskapsfirma i tillegg til avisdrifta.

I 1987 flytte avisa igjen til nye lokale. No til lokala i andre høgda "OB-bygget" på Fiskå. Samstundes skifte avisa namn til vestAvisa, mellom anna fordi ein etter kvart hadde fått såpass mykje fotfeste på andre sida av fylkesgrensa at ein fann det lite tenleg med eit namn som inneheld "Møre". Avisa ekspanderte kraftig i denne perioden og skifte utgivardag frå fredag til torsdag. Annonsemengda auka kraftig. Det vart investert i mykje nytt utstyr, og vestAvisa var mellom dei første som for alvor tok steget inn i dataalderen.

Men også avisa fekk merke nedgangsbølgja som kom etter "jappetida" på 80-talet. Raskt sviktande inntekter som følgje av at firma innskrenka, blei lagde ned eller gjekk overende, gjorde at ein ikkje greidde ikkje å forsvare dei investeringane som var gjort. I 1989/90 gjekk det rett ille og det såg ei stund ut for at tida for lokalavisa var over. Ei refinansiering måtte til. Kjell Brenne var no komen inn som medredaktør til Per G. Osnes. Eit nytt lokalt aksjeselskap – Vestavisa AS – vart skipa og skulle prøve å halde fram med å gi ut avisa. Det lukkast etter kvart å få til avtale med banken som gjorde det verdt å prøve. Midt i denne vanskelege og krevjande prosessen vart Per G. Osnes sjuk og døydde like før jul i 1990. Kjell Brenne tok over leiinga av avisa, selde ut mykje av utstyret og makta etter kvart å få drifta i balanse.

I 1992 overlet Kjell Brenne redaktøransvaret til Bjørnar Osnes, som hadde vore styreleiar i selskapet etter at far hans, Per G. Osnes, døydde. Brenne tok no over som styreleiar og har hatt dette vervet sidan. Bjørnar Osnes var redaktør fram til januar 1996 då Randi Flø tok over. Ho sat til mars 1998, då noverande redaktør og dagleg leiar, Vidar Parr, tok over.

I 1999 vedtok styret i avisa at ein i løpet av jubileumsåret 2000 skulle ta tilbake det gamle namnet Synste Møre. Det skjedde 12.oktober 2000. I desember 2000 fekk Synste Møre ved Liv B. Osnes Vanylven kommune sin kulturpris. Liv hadde arbeidt i avisa frå starten og til 1999 . Før jul i 2002 flytte så Synste Møre inn i eigne lokale i Djuvika på Fiskå. Etter mange og lange diskusjonar tok ein avgjerda om skaffe redaksjonen tenlege og moderne lokale med godt arbeidsmiljø.

Synste Møre hadde i 2002 eit godkjent opplag på 2103 og verka tilsynelatande både oppegåande og med tru på framtda, sjølv om det å gi ut ei lokalavis i Vanylven ifølgje medieforskar Johan Roppen sin atikkel ved 25-årsjubileet "burde vere eit umuleg prosjekt".

 

historie03.jpg
Kulturprisen i år 2000 gjekk til Synste Møre ved Liv B. Osnes. Her ser vi Liv som tek mot prisen av ordførar Jon Aasen under bordsetet i Vanylven kommunestyre sitt desembermøte. I framgrunnen varaordførar Tormod Hvattum, og i bakgrunnen styreleiaren i Synste Møre, Kjell Brenne.
 
boksalg_stor.jpg
teikning.jpg
Øvde på ulukke med farlege stoff
Øvde på ulukke med farlege stoff
(21.02) Ein velta hengar med farleg gods og gassutvikling var utgangpunktet for øvinga som dei to siste dagane har vorte gjennomført på Fiskaa Maskin AS sitt område i Låtra på Fiskå.  Øvinga har vore ei samøving mellom brann- og redningsmannskap, politi, Røde kors og ambulansepersonell. Sitauasjonen, med ei velta vogn med farlege stoff, har gitt øving i bruk av samband og instruksar frå 110 om framgangsmåtar og tilnærming til sitausjonen. Dekontaminering, eller reins av personar og materiell, har også vore viktige element i øvinga, som elles, som alle øvingar, gir konkrete høve til å danne seg inntrykk av praktiske detaljar ved framgangsmåtar og bruk av utstyr som kunne vore gjort annleis eller vore betre. Meir om saka i papiravisa.
22.02.19 11:05
Maria fekk Sult-prisen
Maria fekk Sult-prisen
(12.2) Forfattaren Maria Parr frå Fiskå fekk under ei tilstelling i Oslo i dag tildet Sult-prisen frå Gyldedals legat. Ho er den første barnebokforfattaren som har fått denne prisen, skriv Samlaget i ei pressemelding.‹Årets mottaker av Sultprisen er en utpreget historieforteller, en som vet å holde sitt publikum på kanten av stolen i spenning: Fortellingene morer, men kan også lokke fram en tåre...› står det mellom anna i grunngjevinga frå juryen. Sultprisen blir tildelt "eminente yngre forfatterskap" som det står i statuttane, og er på 250.000 kroner.
12.02.19 16:37
Selje-ordførar vil bli Vanylvs-rådmann
Selje-ordførar vil bli Vanylvs-rådmann
(4.2) Ordførar i Selje, Stein Robert Osdal (biletet), er mellom dei åtte søkjarane til stillinga som rådmann i Vanylven. Tre søkjarar har bede om ikkje å bli nemnde offentleg.Dei fem søkjarane som er kjende, er følgjande: Olav Fure (54), Volda (no sjåfør, men med mangslungen praksis m.a. som kommunalsjef)
Ingvild Nergård Hattrem (38) (no assisterande rådmann i Stordal/Nordal)
Geir Kvisten (46), Flisa (tidlegare rådmann)
Ann-Heidi Orvik (47), Midsund (dagleg leiar/gründer)
Stein Robert Osdal (45)l, Flatraket (ordførar) Så er det altså tre personar som har bede om, og fått medhald i det hos kommunen, at namnet deira ikkje skal bli offentleggjort.
04.02.19 15:27
Bergingsøving på Maurstadeidet
Bergingsøving på Maurstadeidet
(02.02)Redningdsdykkarar frå Vanylven og Vågsøy hadde i dag redningsøving på Juvatnet i lag med mannskap frå redningshelikopteret. Hovudelement i øvinga var bruk av utstyr for å berge personar som har gått gjennom isen. Ein fekk fin øving i element ved søk og å ta opp personar frå vatnet. Vi kjem meir attende til øvinga i papirutgåva.
02.02.19 14:14
Opnar for vidaregåande sørover
Opnar for vidaregåande sørover
Denne veka vart det klart at tiandeklassingar frå Vanylven får lik rett til skuleplass ved skular i Sogn og Fjordane som elevar derifrå, så sant avtalen vert godkjent. Det var i formannskapet at ordførar Lena Landsverk Sande refererte ei melding om at utdanningsavdelinga på fylket vil gå inn for at elevar frå Vanylven skal telje likt med elevar frå Sogn og Fjordane ved inntak til vidaregåande skule sør om fylkesgrensa. Eit avtaleutkast er no sendt over til utdanningsavdelinga i Sogn og Fjordane for godkjenning. Det betyr at elevar frå Vanylven som vil søkje tilbod i Vågsøy eller på Eid, no vil verte vurderte på lik line med elevar frå Sogn og Fjordane når det gjeld å få plass ved skulen. Dette har særleg vore aktuelt for tiandeklassingar frå Åheim skule som ikkje har lang veg til Vågsøy. Til no har det vore slik at elevar herifrå har fått plass berre om det var plassar ledige.  Sjølv om det ligg eit atterhald i at Sogn og Fjordane må vere samde i avtalen, var formannskapet var opptekne av at ein må få informasjon ut til skulane og elevane, sidan det er kort att til søknadsfristen. Det vart dessutan peikt på at ein må jobbe for å få betre kommunikasjonar, og også få fram betre informasjon om dei fylkeskryssande rutene. På same vis kan det vere aktuelt for elevar særleg frå Stadlandet å søkje seg til avdelinga i Syvde.  Her er det førebels ikkje gjort avtale om lik rett til opptak, men dette vil praksis ikkje by på problem, sidan det er plassar ledige på dei fleste tilbod, og lova om rett til søking i heile landet frå 2017 gir høve til å søkje kvar ein vil. Vi kjem attende med meir om saka i papirutgåva.
18.01.19 09:37
Kajakk på avvegar
Kajakk på avvegar
(14.1) Er det noko som saknar ein kajakk? Frå Nordstranda har vi fått melding om at ein slik har drive i land. OPPDATERING: Vi har fått opplysningar om eigar. Vedkomande som tok kontakt med oss laurdag, seier kajakken då ikkje var til å rikke - full av vatn og godt sige ned i sanden. Men han såg tilsynelatande heil ut. Er det noko som saknar ein slik, kan de berre ta kontakt med oss så skal vi gi nærere opplysningar om  staden ein kan finne han.
14.01.19 09:25
Åheim skule i klassequizen
Åheim skule i klassequizen
(7.1) NB: Sending onsdag! Det er klart for ny runde i NRK sin klassequiz for tiandeklassingar, som leiar fram til TV-sendt landsfinale for dei to beste laga i kvart fylke i april/Mai. Onsdag ca kl 14.30 kan ein høyre korleis det går med elevane frå Åheim.Det er i år sjuande året med Klassequiz i NRK. 536 skular i heile landet er påmelde, og i Møre og Romsdal er det påmeldt 34 lag frå ulike skular rundt i hele fylket, frå Smøla i nord til Åheim og Myklebust i sør. Det er likevel seks lag færre enn rekorden med 40 lag som vart sett i fjor. Sjølv om dei får dekt reiseutgiftene, kan dette mest truleg setjast i samanheng med at skulane no må reise til Ålesund for å gjennomføre konkurransen i studio der, i staden for at NRK tidlegare har reist rundt til skulane.  For dei som vil høyre korleis det går med elevane frå Åheim skule, må ein slå på lokalsendinga onsdag 9. januar, då opptaket frå kvissen går ca kl 14.30, og ikkje tysdag slik vi først skreiv. Myklebust skule er også påmeld, men skal ikkje i elden før 1. februar. Så vert det spanande å følgje våre lokale deltakarar. I fjor var det Ytre Herøy ungdomsskule og Halsa skule som vann fylkefinalen.
07.01.19 12:15
Og vatnet steig...
Og vatnet steig...
(4.1) – Regnet bøtter ned i Møre og Romsdal, skriv meterologane på yr. no. Jau, takk, vi merkar det!Men sjølv om det har vore kraftig nedbør og snøsmelting både torsdag og fredag, kjenner vi så langt ikkje til alvorlege konsekvensar av all nedbøren. På yr.no er det meste av varseltrekantar framme, og det er klart at ein må passe godt på når siuasjonen er som no og heile tida syte for at vatnet får passasje der det skal renne.
04.01.19 21:55
Bussen med tekniske vanskar
Bussen med tekniske vanskar
(04.01) Ein buss fekk i morgontimane tekniske vanskar og har stått stille og teke opp eine vegbana mellom krysset ved avkøyringa til Fiskå og elva lenger ute. Bussen var på veg til Fiskå for å starte morgonruta klokka 06.20, då han fekk motorstogg i den svake kurva ned mot flata ved elva. Etter det vi får opplyst skal ny buss ha vorte sett inn i ruta slik at ein nådde både ferja på Koparnes og korrespondanse mot Lauvstad. 
Rundt klokka 13 hadde ein fått bussen i funksjonell stand att, slik at han kunne fjernast frå staden og køyrast til verkstad.
04.01.19 12:54
Vassfløde og straumløyse
Vassfløde og straumløyse
(31.12) Nyttårsaftan gjekk vatnet over fylkesvegen på Breitieg og tok med seg grus og stein. Eine køyrebana var stengd medan ein fekk rydda bort det som låg på vegen. Fleire stader i Vanylven har straumen også vore borte i kortare eller lengre tid i dag.Men store nedbørsmengder og snøsmelting høgt oppe, gjer at det blir oppmoda til å vere årvaken for kva som kan kome inn i vegbana både av stein, tre og vatn når ein er ute og køyrer. Det gjeld både på Breiteig óg andre stader.
31.12.18 14:59
Nørve sluttar som rådmann
Nørve sluttar som rådmann
(18.12) Det vart i dag offentleg kjent at Andreas Chr. Nørve sluttar som rådmann i Vanylven. Han blir frå april assisterande rådmann i Herøy kommune.Oppseiinga slo ned som ei bombe i det politiske miljøet i Vanylven då ho vart kjend der tysdag.  I ein uttale seier Nørve sjølv at han har teke denne avgjerda av personlelge og familiære årsaker, og at det ikkje har noko med mistrivsel eller misnøye med Vanaylven kommune som arbeidsgjevar å gjere. Meir om saka i papiravisa i morgon.
19.12.18 12:03
Bok-kast på biblioteket
Bok-kast på biblioteket
Hundretals av bøker vert no sorterte ut av hyllene på biblioteket i Syvde. Etter helga vert det høve til bokplukk for leseglade, og kanskje dukkar det fram ei mulighet til gratis julegåve?Både denne og neste veke vert det arbeidd med sortering av tusenvis av bøker i hyllene på biblioteket, der fleire hundretals skal takast ut for å gje betre plass. To tilsette frå fylkesbiblioteket er tilstades for å hjelpe til med å plukke ut bøkene som skal bort, i tillegg til bibliotekleiar Hilde Myklebust og andre som er innom og tar eit tak.
            – Det er klart at ein kan ikkje berre fylle på og fylle på i ti-år etter ti-år. Einkvan tid må ein også begynne å ta bort i andre enden, seier Hilde Myklebust. Difor ser ein no i første rekkje på i kva grad bøkene har vore lånte ut siste åra. Dei som ikkje har vore lånte ut på fem år, hamnar gjerne i dei store dunkane som er komne på plass til føremålet. Eldre og kanskje utdaterte fagbøker vert også fjerna.
           – I tillegg prøvar vi å bruke litt skjøn. Og det er eit stort arbeid, både med å gå gjennom bøkene, og så skal dei skannast ut av systemet og fjernast frå registera, seier Myklebust. Kulturrådgjevar Helle Frogner har også delteke i arbeidet nokre av dagane og viser korleis dei rydda hyllene gir betre plass til å vise fram aktuelle og nye bøker. Hilde Myklebust peikar dessutan på at betre plass kan gje høve til andre ting enn bøker. 
            – Biblioteket skal vere ein formidlar av kultur i vid forstand, så det kan vere opplesing, små førestillingar og liknande, seier ho. Frå måndag vert det høve for interesserte å kome å gå gjennom dei kasserte bøkene, der det kan vere mykje interessant å finne. 
           – Nokre gongar skjer det litt i hjartet over det ein må kaste, men slik er det berre. Ein kan ikkje ta vare på alt, seier dei to.
14.12.18 13:18
Aviser på avvegar igjen
Aviser på avvegar igjen
(13.12) I dag er eit stort antal utgåver av Synste Møre på avvegar. Det manglar aviser til Lauvstad, Rovde, Stadlandet og Selje. Sidan avisa i alle fall blir sein - og truleg først kjem i morgon (fredag), legg vi ut elektronisk utgåve av avisa her OPPDATERING: Avisene er no (kl. 09.10) lokaliserte. Dei er i Stryn og vil bli utdelte i morgon til dei som ikkje har fått i dag.Vi kjem med nye meldingar om vi får andre beskjedar utetter dagen.
13.12.18 08:42
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Fredag 15. mars
18.00 Kule typer 2, Fiskå kino
20.00 Captain Marvel, Fiskå kino

Søndag 17. mars
15.00 Temaettermiddag, Sogehuset, Nordstranda
19.00 Cinemagi, Berte Kanutte , Volda
19.00 Kveldsbøn, Fiskå bedehus

Tirsdag 19. mars
12.00 Tysdagstreff, Hakallestranda bedehus

Fredag 5. april
Fargespel, Operahuset Eid

Laurdag 6. april
Fargespel, Operahuset Eid

Søndag 7. april
Fargespel, Operahuset Eid

Torsdag 23. mai
Åram+

Fredag 24. mai
Åram+

Laurdag 25. mai
Åram+

 

 

 

 

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

 

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget